ΘΕΜΑ 9: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές λόγω μη συμμόρφωσης με διατάξεις στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου.

α) Με ποια δικαιολογητικά θεωρείτε ότι παρέχεται επαρκής απόδειξη εκ μέρους των οικονομικών φορέων αναφορικά με την τήρηση των λεπτομερειών που αναφέρονται στην περ. δ της παραγράφου 2 του άρθρου 69 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στην όμοια διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 84 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Καλείσθε να τεκμηριώσετε αναφέροντας παράλληλα το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει/προβλέπει τα σχετικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων των Συλλογικών Συμβάσεων και των εθνικών τεχνικών προτύπων . Σημειώνεται ότι, οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να δικαιούται να απορρίψει την προσφορά. Απεναντίας η απόρριψη καθίσταται, σύμφωνα με τις οδηγίες, υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή ή το ασυνήθιστα χαμηλό κόστος που προτείνεται, είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με υποχρεωτική νομοθεσία της Ένωσης ή συμβατή προς αυτή εθνική νομοθεσία στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου, ή με διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου .