ΘΕΜΑ 1: Κατάλληλα μέτρα τήρησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων

α) Ποια συγκεκριμένα θεωρείτε ότι μπορούν να αποτελέσουν »κατάλληλα μέτρα» , σε κάθε τομέα ξεχωριστά (περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό), προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των ισχυουσών υποχρεώσεων, παρακαλώ προσδιορίστε: [με χρήση ελεύθερου κειμένου] ;
Διευκρινίσεις: Κατά τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων, κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν οι σχετικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, όπως προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο, τις Συλλογικές Συμβάσεις αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των Οδηγιών , ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί συνοπτική τεκμηριωμένη πρόταση για το είδος και το περιεχόμενο των κατάλληλων μέτρων.
β)Ποιο θεωρείτε ως το πλέον ενδεδειγμένο (νομικό) εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη τη δεσμευτικότητα τους, για την υιοθέτηση των “κατάλληλων μέτρων”;
(i) μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών, ή
(ii) με κανονιστική πράξη, ή
(iii) με διοικητικές αποφάσεις, ή
(iv) να τεθούν ως συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στη σκέψη 39 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή
(v) με έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών (μη δεσμευτικών) προς τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ή
(vi) με συνδυασμό των ανωτέρω;
Διευκρινήσεις: Η ερώτηση απαντάται με επιλογή μίας εκ των προτεινόμενων λύσεων. Σε περίπτωση που κρίνετε σκόπιμο το συνδυασμό (νομικών) εργαλείων ανάλογα με τη φύση των κατάλληλων μέτρων, δηλαδή επιλογής του στοιχείου (vi) παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].