ΘΕΜΑ 5: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους για την απασχόληση

α) Ποιους θεωρείτε κατάλληλους ειδικούς συμβατικούς όρους οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμβατικά τεύχη έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αντίστοιχα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης συνάδει με περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν στην απασχόληση; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

Διευκρινήσεις: Κατά τη σύνταξη της απάντησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης θεσπίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης. Αντίθετα με τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης που αποτελούν τη βάση για συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των προσφορών, οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης είναι προκαθορισμένοι και αφορούν σε αντικειμενικές απαιτήσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των προσφορών .
β) Ποιους θεωρείτε κατάλληλους ειδικούς συμβατικούς όρους οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμβατικά τεύχη έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αντίστοιχα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εκτέλεση της δημοσίας σύμβασης διευκολύνει την προσβασιμότητα μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία; παρακαλώ προσδιορίστε [ χρήση ελεύθερου κειμένου].
γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συμβατικοί όροι πρέπει να συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης και να ορίζονται με σαφήνεια, θεωρείτε ότι είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση ειδών συμβάσεων ή τμημάτων αυτών όπου δύνανται να περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, προσδιορίστε την παράμετρο, το στόχο, το μέσο επίτευξης και τη διατύπωση του προτεινόμενου όρου. Παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]..
δ) Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι διασφαλίζεται αποτελεσματικά η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των οικονομικών φορέων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης;