ΘΕΜΑ 7: Αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών-επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος

α) Θεωρείτε ότι για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη των οδηγιών περί παρέκκλισης από την εφαρμογή του υποχρεωτικού αποκλεισμού οικονομικού φορέα λόγω αθέτησης, διαπιστωμένης από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, υποχρεώσεων καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης παρακαλείστε να προτείνετε, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, το όργανο (υφιστάμενο ή νέο), το χρόνο ( π.χ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ή κατά την αξιολόγηση των προσφορών) και τη διαδικασία ενεργοποίησης της σχετικής παρέκκλισης.
Σημειώνεται ότι, η αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσε διαχρονικά, σε επίπεδο οδηγιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, προβλεπόμενο λόγω αποκλεισμού αν και δυνητικό. Με τις νέες οδηγίες, η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων οδηγεί σε υποχρεωτικό αποκλεισμό εφόσον η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ αλλά, κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Κατά την ενσωμάτωση, θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μεν δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ αλλά η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις σχετικές υποχρεώσεις του;
γ) Ποια είναι τα δυνητικά μέσα απόδειξης που δύναται να χρησιμοποιήσει η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προκειμένου να αποδείξει την αθέτηση των υποχρεώσεων καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οικονομικού φορέα; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Κατά την απάντηση στην εν λόγω ερώτηση απαιτείται να συμπεριληφθούν τα πιστοποιητικά/έγγραφα με τα οποία θα παρέχονται οι σχετικές αποδείξεις. Σε περίπτωση ύπαρξης βάσης δεδομένων/αρχείου από την οποία θα μπορούσαν να αντλούνται τα εν λόγω στοιχεία, δέον είναι να αναφερθεί επίσης.
δ) Θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος;
ε) [Αφορά μόνο στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ]. Σύμφωνα με την 2η υποπ. της παρ. 1 του άρθρου 80 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή οι ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται ομοίως. Σε περίπτωση όμως που ο αναθέτων φορέας δεν είναι αναθέτουσα αρχή, θεωρείτε ότι απαιτείται, κατά την ενσωμάτωση, να προβλεφθεί αντίστοιχο καθεστώς αποκλεισμού; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].