ΘΕΜΑ 3: Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προσβασιμότητας

α) Παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες/ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες τα οποία έχουν εγκριθεί με νομοθετική πράξη της Ένωσης, [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Η αναφορά των προτύπων θα πρέπει να γίνει ανά είδος σύμβασης δηλαδή ξεχωριστά για τα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, με στόχο την παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των οδηγιών .
β) Παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν προσαρμοσμένα και εγκεκριμένα διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα προσβασιμότητας, [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Η αναφορά των εν λόγω προτύπων, θα πρέπει να γίνει, ομοίως, ανά είδος σύμβασης (εν. έργων, προμηθειών και υπηρεσιών).
γ) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται εγκεκριμένα, με νομοθετική πράξη της Ένωσης, υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας και εφόσον υφίστανται εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα, θεωρείτε ότι κατά την ενσωμάτωση, ενδείκνυται η επιλογή:
(i) της υποχρεωτικής παραπομπής στα εν λόγω πρότυπα (εθνικά ή διεθνή);
(ii) της ενδεικτικής παραπομπής στα εν λόγω πρότυπα;
(iii) της παροχής Κατευθυντηρίων Οδηγιών (μη δεσμευτικών) προς αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς;
(iv) συνδυασμού των στοιχείων (ii) και (iii);
δ) Η προϋπόθεση τήρησης προτύπων προσβασιμότητας θα πρέπει να τίθεται στα τεύχη της διακήρυξης; επί ποινή αποκλεισμού; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρινήσεις: Η προσέγγιση των Οδηγιών με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες συνεπάγεται μία σαφή δέσμευση προς μια πολιτική κοινωνικής ένταξης η οποία καθιστά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα έργα διαθέσιμα στους περισσότερους χρήστες, πολίτες και υπαλλήλους. Ομοίως, ένα περιβάλλον προσβάσιμο που βασίζεται στις αρχές του «Σχεδιασμού για όλους» επηρεάζει θετικά την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και είναι σημαντικό ώστε να καταβάλουν οι φορείς λήψης αποφάσεων κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για όλους ενθαρρύνοντας παράλληλα τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν την προσβασιμότητα στα σταθερά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους.
ε) Στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί για τη σύνταξη της διακήρυξης, τη δυνατότητα παραπομπής σε τεχνικές προδιαγραφές και εφόσον μία υποβληθείσα προσφορά δεν τις πληρεί, ποια θεωρείτε ως ενδεδειγμένα μέσα, βάση των οποίων μπορεί ο προσφέρων να αποδείξει ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά τρόπο “ισοδύναμο” τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].