ΘΕΜΑ 12: Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 1 και 93 παρ. 1 των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως, τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (”light touch” regime), η αξία των οποίων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στις Οδηγίες , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Οι οριζόμενες στα εν λόγω Παραρτήματα υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλειας, υπηρεσίες που παρέχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πολιτικές οργανώσεις, οι οργανώσεις νέων και συλλογικών οργάνων εν γένει, θρησκευτικές υπηρεσίες, ξενοδοχειακές και εστίασης, υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας, διεθνείς υπηρεσίες, ταχυδρομικές. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες, υπό το όρο ότι οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχετικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα και με τις αιτιολογικές σκέψεις των οδηγιών , τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια/ τη δυνατότητα της επιλογής των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν πλέον κατάλληλο, στο πλαίσιο όμως τήρησης των βασικών αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, δημοσιευόμενο υπό της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.
Από τα ανωτέρω αναφερθέντα, προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η θέσπιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά υπάρχει διακριτική ευχέρεια ως προς το περιεχόμενό του, με τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Ερωτάται:
α) Θεωρείτε ότι θα πρέπει
i) να εξειδικευθεί, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος (light-touch regime rules), η δυνατότητα χρήσης διαδικασιών και εργαλείων (ανοικτός, κλειστός, με διαπραγματεύσεις διαγωνισμός και συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αντιστοίχως) ή
ii) αντίθετα η εν λόγω προσέγγιση θα λειτουργήσει περιοριστικά δημιουργώντας ζητήματα στην εφαρμογή, καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών; Σας παρακαλούμε να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
β) Εάν η απάντηση σας στο ερώτημα (α) είναι ότι απαιτείται εξειδίκευση, παρακαλούμε προσδιορίστε με συγκεκριμένες προτάσεις, την εξειδίκευση των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή του συγκεκριμένου καθεστώτος (light-touch regime rules) στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, μη διάκρισης κ.ο.κ.
Διευκρίνηση: Βλ. σχετικά τις διατάξεις του Τίτλου II, άρθρ. 25 επ. και 43 επ. των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως, “Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις“ (Διαδικασίες, Τεχνικές και Εργαλεία, Διεξαγωγή της διαδικασίας κοκ)
γ) Εάν η απάντηση σας ερώτημα (α) είναι ότι δεν απαιτείται εξειδίκευση, θεωρείτε ότι μια γενική πρόβλεψη που θα επέτρεπε την αναλογική εφαρμογή των διαδικασιών και εργαλείων, όπως προαναφέρονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου καθεστώτος (light-touch regime rules) και τήρησης των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, μη διάκρισης κ.ο.κ. θα ήταν ενδεδειγμένη; Παρακαλούμε να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
δ) Το εν λόγω ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, εφαρμόζεται εφόσον η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στα σχετικά άρθρα των νέων οδηγιών . Θεωρείτε ότι θα ήταν ενδεδειγμένη η εφαρμογή του και για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού νέου καθεστώτος, ανεξαρτήτως της αξίας των, ήτοι και κάτω των κοινοτικών ορίων; Σας παρακαλούμε να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
ε) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, θεωρείτε ενδεδειγμένη την αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή αντίθετα είναι επιθυμητή η εφαρμογή των γενικών αρχών ή/και συγκεκριμένων ρητρών;