ΘΕΜΑ 6: Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας -τήρηση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (δυνητικός λόγος αποκλεισμού)

α) Η δυνατότητα αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, ενδείκνυται:
(i) να επιβληθεί ως υποχρέωση των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων ή
(ii) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων ώστε να εκτιμούν ad hoc, το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής; Διευκρινήσεις: Ανεξαρτήτως επιλογής, παρακαλείσθε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση ως προς τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επιλογής σας, για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορές κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων.
β) Ποια θεωρείτε ως κατάλληλα αποδεικτικά μέσα αθέτησης των σχετικών υποχρεώσεων;
(i) δικαστική απόφαση;
(ii) διοικητική πράξη;
(iii)άλλο;
Διευκρίνηση: Ανεξαρτήτως επιλογής καλείστε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
γ) Σε ποια αρμόδια όργανα δύναται να απευθύνεται η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας προκειμένου να διερευνά τυχόν αθέτηση των σχετικών υποχρεώσεων; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρίνηση: Καλείστε να καταγράψετε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας σας, ανά τομέα δικαίου (δηλαδή περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού) το σύνολο των διατάξεων βάσει των οποίων διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και ομοίως ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ως κύρωση, ο αποκλεισμός του οικονομικού φορέα από διαγωνισμούς του δημοσίου καθώς και την τυχόν ύπαρξη σχετικών βάσεων δεδομένων από τις οποίες μπορούν να αντλούνται σχετικά στοιχεία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
δ) Υφίσταται κατηγοριοποίηση των σχετικών παραβάσεων; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, επιθυμητή είναι η πρόταση, ανά τομέα αρμοδιότητάς σας, για το ποιες από αυτές δύνανται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό και αντιστοίχως ποιες εξ αυτών θα πρέπει να επιφέρουν υποχρεωτικό αποκλεισμό.

  • 17 Απριλίου 2015, 10:26 | Γρηγόρης Κυριακού

    Προτείνεται να επιβληθεί ως υποχρέωση ώστε να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις οπου οι σχέσεις μπορεί να είναι πιο προσωπικές. Αποδεικτικό μπορεί να θεωρείται σχετική βεβαίωση οποιασδήποτε αρμόδιας κρατικής αρχής ενώ η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθύνεται σε:
    – επιθεώρηση εργασίας και ασφαλιστικά ταμεία για το εργατικό δίκαιο
    – κατά τόπους τμήματα περιβάλλοντος για περιβαλλοντικά κτλ