ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 32 Παράταση της έναρξης ισχύος των ρυθμίσεων του ν. 4961/2022 για τις εφαρμογές τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4961/2022 (Α’ 146), περί της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, η ημερομηνία «1η.3.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.9.2024» και η παρ. 3 του άρθρου 116 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ αρχίζει την 1η.9.2024.».