Άρθρο 19 Κάλυψη δαπανών

 

Οι δαπάνες του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της Πράξης και του παρόντος νόμου καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία εισπράττει από τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές κυρώσεις του άρθρου 16 και τα τέλη του άρθρου 21 του παρόντος, καθώς και από τα τέλη χρήσης του άρθρου 150 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

  • 10 Μαρτίου 2024, 20:30 | Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

    Άρθρο 19-Κάλυψη δαπανών
    Στο σχέδιο νόμου στο άρθρο 19 γίνεται εσφαλμένη επίκληση στα τέλη του άρθρου 21 του σχεδίου νόμου αντί του ορθού άρθρου 20, όπου προβλέπονται οι σχετικές ρυθμίσεις για προβλεπόμενα ετήσια εποπτικά τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών.
    Προτεινόμενη Διατύπωση:
    Οι δαπάνες του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της Πράξης και του παρόντος νόμου καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία εισπράττει από τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές κυρώσεις του άρθρου 16 και τα τέλη του άρθρου 21 20 του παρόντος, καθώς και από τα τέλη χρήσης του άρθρου 150 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).