Άρθρο 18 Εκθέσεις

 

1. Ο Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών συντάσσει έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, εκτός των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 55 της Πράξης, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Στοιχεία των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διατέθηκαν για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Πράξης, συμπεριλαμβανομένων των τελών που έχουν εισπραχθεί.
β) Αριθμός παραβάσεων της Πράξης που διαπιστώθηκαν.
γ) Αριθμός και στοιχεία ακροάσεων που διενεργήθηκαν.
δ) Αριθμός και στοιχεία διαδικασιών επιβολής κυρώσεων και άλλων μέτρων που κινήθηκαν.
ε) Αποφάσεις, κανονισμοί και πράξεις που εκδόθηκαν, στο πλαίσιο των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 1, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, αποστέλλουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με τη μορφή που αυτή καθορίζει, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 55 της Πράξης και στην παρ. 2 του παρόντος και αφορούν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
4. Η ετήσια έκθεση της παρ. 1 κοινοποιείται από τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών και στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 και δημοσιεύεται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την επιφύλαξη των κανόνων που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 της Πράξης, σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

 • 3 Μαρτίου 2024, 17:41 | Αβραμίδης Αλέξανδρος Ιωάννης

  Στο άρθρο 18 “Εκθέσεις” παρ2. το εδάφιο αναγράφει τι πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση.
  Πηγή: http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=3197

  Είναι ωφέλιμο, να περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση, πόσα από τα παράπονα (βλ άρθρο 55 Πράξης) έχουν κατατεθεί από ιδιώτες και πόσα από επιχειρήσεις.

  Σε σχετική σελίδα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής αναφέρει «[…] SMEs and start-ups are dependent on large platforms’ terms and conditions as to how their content is ranked and advertised, and how their communication channels through platforms are moderated.[…]

  Πηγή: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act/europe-fit-digital-age-new-online-rules-businesses_en

  Το αντικείμενο της ρύθμισης δεν εμπίπτει μόνο στο πεδίο των Δικαιωμάτων, αλλά και στο πεδίο της Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, ιδιαίτερα για ελληνικές επιχειρήσεις, που διαφημίζονται μέσω της πλατφορμών Google και Facebook, ή πωλούν προϊόντα μέσω online marketplaces (πχ Amazon, Ebay). Η Ευρωπαϊκή Κομισιον αναγνωρίζει πως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ενδέχεται να υφίστανται αθέμιτες/ άδικες πρακτικές από τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, που προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό και οικονομική ζημία.