ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται οι κατηγορίες, η μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που δύνανται να διατίθενται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και οι κατηγορίες των φορέων του ιδιωτικού τομέα που δύνανται να αντλούν τα απαραίτητα δεδομένα, να εξειδικεύεται η διαδικασία άντλησης των δεδομένων, να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την άντληση, καθώς και οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, και να ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 30.