Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι:
α) Ο ορισμός του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών, στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και επιβολής της Πράξης, καθώς και η ρύθμιση των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους.
β) Η διασφάλιση ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και οι εντολές παροχής πληροφοριών που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές πληρούν κατά το περιεχόμενό τους τις απαιτήσεις της Πράξης.
γ) Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
δ) Ο καθορισμός και η διαδικασία επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για τις παραβάσεις της Πράξης και του παρόντος νόμου.
ε) Η ρύθμιση ζητημάτων έννομης προστασίας και του δικαιώματος προσφυγής κατά των αποφάσεων του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των λοιπών αρμόδιων αρχών.
στ) Η δημιουργία μητρώου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου τήρησής του.