ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Άρθρο 21 Κωλύματα διορισμού των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4070/2012

 

Στο τέλος της περ. β) του άρθρου 7 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί των κωλυμάτων διορισμού των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προστίθεται η φράση «ή και ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 (L 277)» και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

Δεν δύναται να διοριστεί μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., όποιος:
α) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή β) είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή και ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 (L 277).».

  • 8 Μαρτίου 2024, 16:16 | Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΕΕΤΤ

    Δεδομένου ότι: (α) το υπό διαβούλευση Ν/Σ επιφέρει επιπρόσθετες καίριες και εξειδικευμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα στα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, (β) oι τελευταίες προσλήψεις σε μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ πραγματοποιήθηκαν το έτος 2009, (γ) από το έτος 2009 έως και σήμερα διαπιστώνεται μεγάλη διαρροή έμπειρων μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς, (δ) η όποια πρόσληψη νέων ειδικών επιστημόνων στην ΕΕΤΤ θα γίνει με πολύ χαμηλό μισθό, όπως ορίζει το Ενιαίο Μισθολόγιο, γεγονός που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε διαδοχικές αρνήσεις αποδοχής του διορισμού τους από τους επιτυχόντες, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε πρόσφατες διαδικασίες προσλήψεων ΕΕΠ σε άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, (ε) ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως έχει αποδώσει σε αυτόν για την εικοσαετία 2000-2020, συνολικά 2,4 δισ. ευρώ και συνεχίζει να αποδίδει με τον ίδιο ρυθμό, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση των απολαβών του προσωπικού της ΕΕΤΤ με την παροχή ειδικής πρόσθετης αμοιβής.

  • 28 Φεβρουαρίου 2024, 09:37 | Vasily Psarommatis

    Μπράβο