ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 24 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
α) η διασφάλιση της λειτουργικότητας ψηφιακών εφαρμογών, ιδίως της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων και των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
γ) η χορήγηση επαρκούς χρόνου προετοιμασίας για τη διαφανή και ασφαλή λειτουργία των συσκευών τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) του ν. 4961/2022 (Α’ 146),
δ) η αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  • 28 Φεβρουαρίου 2024, 13:42 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Ολόκληρο το Μέρος Β του παρόντος νομοσχεδίου πρέπει να διαγραφεί καθώς είναι άσχετο με το αντικείμενό του (Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού EU 2022/2065) ώστε να γίνει σεβαστό το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος.-