Άρθρο 5 Ορισμός αρμόδιων αρχών

 

Ως αρμόδιες αρχές για την επίβλεψη των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και την επιβολή των κάτωθι αναφερόμενων διατάξεων της Πράξης, ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 αυτής, οι εξής:
α) Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι αρμόδιο για την επίβλεψη των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και την επιβολή των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 1 του άρθρου 28 της Πράξης.
β) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αρμόδια για την επίβλεψη των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και την επιβολή της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 28 της Πράξης.