Άρθρο 8 Συνεργασία μεταξύ Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και αρμόδιων αρχών

 

1. Ο Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 συνεργάζονται στενά, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή και ανταλλάσσουν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για την εφαρμογή της Πράξης και του παρόντος νόμου, εντός των προθεσμιών που θέτει η Πράξη ή ο παρών νόμος, άλλως εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το μέρος το οποίο αιτείται τη συνεργασία, προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζει η Πράξη.
2. Ο Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 μπορούν να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών που εμπίπτουν στο επιχειρηματικό και επαγγελματικό απόρρητο, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα αρχή.
3. Όταν ο Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των αρχών του άρθρου 5, δύναται να αιτείται τη γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής ως προς τα ζητήματα αυτά.