Άρθρο 10 Συνεργασία του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών με άλλες αρχές

 

Δημόσιες αρχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 5, και ιδίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεργάζονται ενεργά με τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εκπλήρωση των σκοπών της Πράξης και του παρόντος νόμου, συνάπτοντας σχετικές συμφωνίες συνεργασίας, όταν κρίνεται απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουν, κατόπιν αιτήματος του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών, τη συνδρομή τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της Πράξης και του παρόντος νόμου, ιδίως για τη διαχείριση καταγγελιών. Οι ως άνω αρχές απαντούν σε έγγραφα αιτήματα του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών και κάθε είδους συνδρομής, εντός της προθεσμίας που αυτός ορίζει στο αίτημά του, προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζει η Πράξη.

 • 7 Μαρτίου 2024, 20:47 | Αβραμιδης Ιωάννης Αλέξανδρος

  Ο Ευρωπ. Κανονισμός 2022/2065, άρθρο 49 «Competent authorities and Digital Services Coordinators», στην παράγραφο 2 ορίζει πως οι εθνικές αρχές που ονομάζονται «Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών» συνεργάζονται μεταξύ τους.
  Άρα ο Ελληνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών συνεργάζεται με τον αντίστοιχο π.χ. Ιρλανδικό.

  Αυτό λείπει από τη διατύπωση του Άρθρου 6 «Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών» και από το Άρθρο 10 του Νομοσχεδίου «Συνεργασία του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών με άλλες αρχές» .

  Η διατύπωση πρέπει να βελτιωθεί, και να γίνεται σαφής αναφορά πως ο Ελληνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών επικοινωνεί και συντονίζεται άμεσα με αντίστοιχες Εθνικές Αρχές άλλων κρατων μελών Ε.Ε.

  Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό, είναι πως ο Ευρωπ. Κανονισμός 2022/2065, στο άρθρο 13, Legal representatives, γράφει πως ο Πάροχος Ενδιάμεσων Υπηρεσιών ορίζει έναν Νόμιμο Εκπρόσωπο σε ένα Μελος Κράτος της ΕΕ (όχι σε όλα τα μέλη Κράτη).

  Παράλληλα, στον Ευρωπ. Κανονισμό 2022/2065, στο άρθρο 53 «Right to lodge a complaint», στην πρώτη παράγραφο αναφέρει «[…] The Digital Services Coordinator shall assess the complaint and, where appropriate, transmit it to the Digital Services Coordinator of establishment, accompanied, where considered appropriate, by an opinion»

  Άρα εάν πχ η Google ορίσει Νόμιμο Εκπρόσωπο στην Ιρλανδία, και όχι στην Ελλάδα, θα πρέπει ο Ελληνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών να μπορεί να συντονιστεί με τον αντίστοιχο Ιρλανδικό, και να του μεταφέρει καταγγελίες Ελλήνων Πολιτών ή Επιχειρήσεων.
  (Ομοίως πχ για την πλατφόρμα Ankorstore που έχει έδρα στη Γαλλία, άρα Νομιμο εκπρόσωπο στη Γαλλια)

  Θα πρέπει να φροντίσουμε να αναγράφεται με σαφήνεια αυτό στο Νόμο, ώστε μια τέτοια επικοινωνία να είναι Intra Legem

  Εάν δεν το προσθέσουμε στον Νόμο, τότε δεν θα έχουμε καλύψει το άρθρο 53 του Ευρωπ Κανονισμού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 12:22 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Μήπως αντί εγγράφων αιτημάτων (διαδικασία 19ου αιώνος) για παροχή πληροφοριών να προβλεφθεί πρόσβαση (σε πραγματικό χρόνο) εξουσιοδοτημένων στελεχών του Εθνικού Συντονιστή στην ψηφιακή πληροφορία που κατέχει άλλη εμπλεκόμενη Αρχή;