ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την εξειδίκευση λεπτομερειών και την ομοιόμορφη εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή και εθνική πρακτική:
α) του άρθρου 21 της Πράξης, σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών,
β) του άρθρου 22 της Πράξης, σχετικά με τις αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου,
γ) του άρθρου 40 της Πράξης, σχετικά με την πρόσβαση και τον έλεγχο δεδομένων.
2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εκδίδει υπόδειγμα υποβολής καταγγελίας και κατευθυντήριες οδηγίες για τη ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την ομοιόμορφη εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή και εθνική πρακτική, του άρθρου 53 της Πράξης, σχετικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.
5. Με κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής, ο τρόπος υπολογισμού, ο τρόπος και η προθεσμία καταβολής του ετήσιου εποπτικού τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21 του παρόντος, σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του ετήσιου εποπτικού τέλους.
6. Με κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών του άρθρου 15.
7. Με κοινή απόφαση του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών του άρθρου 5, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στη συνεργασία τους και ιδίως:
α) ο συντονισμός της συλλογής δεδομένων και πληροφοριών και η ανταλλαγή αυτών,
β) ο τρόπος χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και
γ) η διαδικασία λήψης και διαβίβασης καταγγελιών.
8. Κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την οποία καθίσταται επιτρεπτή η είσπραξη προστίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακολούθως υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκδίδεται από τον τελευταίο απόφαση δυνάμει της οποίας, ανατίθεται στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης η είσπραξη υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών κυρώσεων που αυτή επιβάλλει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την Πράξη και τον παρόντα νόμο σε περίπτωση μη καταβολής τους στον τραπεζικό λογαριασμό της αρχής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16.

 • 10 Μαρτίου 2024, 20:37 | Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

  Άρθρο 23-Εξουσιοδοτικές διατάξεις
  Στο σχέδιο νόμου στο άρθρο 23 παρ. 5 γίνεται εσφαλμένη επίκληση στα τέλη του άρθρου 21 του σχεδίου νόμου αντί του ορθού άρθρου 20 με τίτλο «Τέλη» του σχεδίου νόμου όπου προβλέπονται οι σχετικές ρυθμίσεις για προβλεπόμενα ετήσια εποπτικά τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών.
  Προτεινόμενη Διατύπωση:
  Άρθρο 23 παρ. 5
  5. Με κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής, ο τρόπος υπολογισμού, ο τρόπος και η προθεσμία καταβολής του ετήσιου εποπτικού τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21 20 του παρόντος, σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του ετήσιου εποπτικού τέλους.

 • 29 Φεβρουαρίου 2024, 14:24 | Vasily Psarommatis

  Bravo και γρήγορα