Άρθρο 33 Χρόνος διεξαγωγής του ετήσιου διαγωνισμού ψηφιακής διακυβέρνησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4727/2020

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), περί του ετήσιου διαγωνισμού και της απονομής των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, οι λέξεις «το πρώτο τρίμηνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια» και η παρ. 2 του άρθρου 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα βραβεία απονέμονται σε ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου τομέα. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται και φιλοξενείται για τον σκοπό αυτόν στο κυβερνητικό νέφος (G-cloud). Αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι προτάσεις αξιολογούνται και τα βραβεία απονέμονται από την επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 107.».