Άρθρο 15 Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών  

 

 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργεί, θέτει σε λειτουργία και τηρεί Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Στο Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών εγγράφονται, εντός τριών (3) μηνών από τη θέση του σε λειτουργία, πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή των οποίων ο νόμιμος αντιπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών απαιτείται η υποβολή δήλωσης καταχώρισης παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών από την υπόχρεη επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής πράξης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Με την εγγραφή αποδίδεται αριθμός Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών.
 4. α) Στο Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών δηλώνονται και τηρούνται για κάθε πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών τα εξής, τουλάχιστον, στοιχεία:

αα) Αριθμός μητρώου και ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο.

αβ) Όνομα και επώνυμο επί φυσικών προσώπων ή επωνυμία επί νομικών προσώπων.

αγ) Διεύθυνση κατοικίας επί φυσικών προσώπων ή έδρα και διεύθυνση επί νομικών προσώπων.

αδ) Στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα για την επικοινωνία των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου).

αε) Στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα για τη διαχείριση κρίσεων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου).

αστ) Στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα για την επικοινωνία των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου).

αζ) Επίσημες γλώσσες επικοινωνίας με τα σημεία επαφής, περιλαμβανομένων της ελληνικής γλώσσας και μίας γλώσσας που είναι ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αη) Διεύθυνση ιστοσελίδας του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών.

αθ) Κατηγορίες ενδιάμεσων υπηρεσιών που παρέχουν.

β)        Επιπλέον, δηλώνονται και τηρούνται για κάθε πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών με κύρια εγκατάσταση στην Ελλάδα τα εξής στοιχεία:

βα) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

ββ) Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει.

βγ) Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

γ)         Επιπλέον, δηλώνονται και τηρούνται για κάθε πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ελλάδα αλλά ο νόμιμος αντιπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα εξής στοιχεία του νόμιμου αντιπροσώπου:

γα) Για φυσικό πρόσωπο:

 1. Όνομα και επώνυμο.
 2. Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Διεύθυνση κατοικίας.
 1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

γβ) Για νομικό πρόσωπο:

 1. Επωνυμία.
 2. Έδρα και διεύθυνση.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
 1. Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει.
 2. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).
 3. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν το Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών, για οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία που τηρούνται σε αυτό, άμεσα και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς τους ως παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών ή παύσης της νόμιμης αντιπροσώπευσής τους στην Ελλάδα, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών αιτούνται τη διαγραφή τους από το Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών. Νόμιμος αντιπρόσωπος παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών του οποίου αποδεδειγμένα έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο η εξουσία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή της δηλωθείσας ιδιότητάς του από το Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών.
 4. Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό και την ιστοσελίδα των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, παρέχονται ως δημόσια ανοικτά δεδομένα και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 • 10 Μαρτίου 2024, 20:45 | Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

  Άρθρο 15 – Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών
  Προτείνεται η διαγραφή του στοιχ. αε) της παρ. 4 του άρθρου 15, σύμφωνα με το οποίο στο Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών δηλώνονται και τηρούνται για κάθε πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών «αε) Στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα για τη διαχείριση κρίσεων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου)». Οι έννοιες «διαχείριση κρίσεων», «πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων » και «μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων» προβλέπονται στην Πράξη για παρόχους πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης. Και αυτό είναι εύλογο, δεδομένου του οικονομικού μεγέθους των παρόχων αυτών αλλά και της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Πράξη δεν προβλέπει υποχρέωση ορισμού σημείου επαφής για τη διαχείριση κρίσεων για το σύνολο των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, αλλά μόνο σημεία επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και με τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Συνεπώς, το «σημείο επαφής για τη διαχείριση κρίσεων» για το σύνολο των ενδιάμεσων υπηρεσιών αποτελεί μία αόριστη έννοια που δεν απαντάται στην Πράξη και δεν υπάρχει νομική ασφάλεια ως προς τί συνεπάγεται ο καθορισμός ενός τέτοιου σημείου επαφής.

 • 10 Μαρτίου 2024, 14:16 | kornilios

  Στο σημείο 2 του άρθρου 15 στην αρχή αναφέρεται η Ελλάδα ως χώρα κύριας εγκατάστασης:

  «…. πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή των οποίων ο νόμιμος αντιπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

  ενώ με βάση την διατύπωση το ορθό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως είναι και το σωστό άλλωστε).