Άρθρο 27 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto» – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 και παρ. 2 άρθρου 54 ν. 4821/2021

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798),» β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επαγγελματίες φωτογράφους», γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 1 του άρθρου 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798), και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020. Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4821/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών», β) οι λέξεις «για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για την εξουσιοδότηση του προσωπικού των επαγγελματιών φωτογράφων», γ) οι λέξεις «από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τους επαγγελματίες φωτογράφους», και η παρ. 2 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ειδικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την εξουσιοδότηση του προσωπικού των επαγγελματιών φωτογράφων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από τους επαγγελματίες φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυτών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32.».