Άρθρο 12 Εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου

 

Οι δικαστικές ή δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι εντολές ανάληψης δράσης που εκδίδουν κατά ενός ή περισσοτέρων στοιχείων παράνομου περιεχομένου προς παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 της Πράξης. Αν η εντολή δημόσιας αρχής δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις αυτές, η εντολή θεωρείται ανυπόστατη για τους σκοπούς της Πράξης.

  • 10 Μαρτίου 2024, 20:35 | ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

    Άρθρο 12 – Εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου
    Προτείνεται η διαγραφή της πρότασης «Αν η εντολή δημόσιας αρχής δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις αυτές, η εντολή θεωρείται ανυπόστατη για τους σκοπούς της Πράξης».
    Προτείνεται η διαγραφή της ως άνω πρότασης, καθώς δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Η έννοια «ανυπόστατη για τους σκοπούς της Πράξης» δεν καθορίζεται. Ακόμη κι αν μία εντολή ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Πράξης, ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών θα εξακολουθεί να οφείλει να αναλάβει δράση βάσει της σχετικής νομοθεσίας (πχ. προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και η εκτέλεση της εντολής θα είναι υποχρεωτική. Η μετάθεση στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών του βάρους της διασφάλισης ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά του παράνομου περιεχομένου θα πληρούν τις προϋποθέσεις της Πράξης αντίκειται στο πνεύμα και το γράμμα της. Προκειμένου να αποφευχθεί νομική ανασφάλεια για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η τελευταία πρόταση του άρθρου 12 και να τροποποιηθούν τα σχετικά νομοθετήματα που προβλέπουν την δυνατότητα έκδοσης εντολής ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου.

  • 28 Φεβρουαρίου 2024, 09:44 | Vasily Psarommatis

    Οκ