Άρθρο 6 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών

 

1. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών του άρθρου 61 της Πράξης συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών δύνανται, μαζί με τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών, να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 του παρόντος, εφόσον το θέμα αφορά στις αρμοδιότητές τους για την εφαρμογή και την επιβολή της Πράξης και του παρόντος νόμου.