Άρθρο 22 Ασυμβίβαστα των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4070/2012

 

Στο άρθρο 9 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), περί των ασυμβιβάστων των μελών και του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, μετά από τις λέξεις «ταχυδρομικές επιχειρήσεις» προστίθενται οι λέξεις «και ενδιάμεσες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 (L 277),», β) στην περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, μετά από τις λέξεις «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» προστίθενται οι λέξεις «ή των ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065» και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και στο προσωπικό της, απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις και ενδιάμεσες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 (L 277), ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους.
2. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. όποιος, μετά το διορισμό του:
α) Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος.
β) Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065. Αν τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.».