Άρθρο 23 – Λύση-εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται κατά τις κείμενες περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (υλικά και άυλα) ως και κάθε συναφής με την διάλυση της Εταιρείας λεπτομέρεια.