Άρθρο 13 – Επιστροφή διαστημικού αντικείμενου

1. Με την επιφύλαξη μέτρων που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία αγαθών και προσώπων, κάθε διαστημικό αντικείμενο που ευρίσκεται ή εντοπίζεται σε ελληνικό έδαφος ή σε τοποθεσία που υπόκειται στη ελληνική δικαιοδοσία, επιστρέφεται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες και ενημερώνουν αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκειμένου να διευθετήσει την επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου στο Κράτος όπου έχει αρχειοθετηθεί, σύμφωνα με τη Συμφωνία για τη Διάσωση Αστροναυτών και την Επιστροφή Διαστημικών Αντικειμένων.
2. Όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του Κράτους όπου έχει αρχειοθετηθεί το διαστημικό αντικείμενο ή του Κράτους εκτόξευσης, λαμβάνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του αντικειμένου ή των αντικειμένων που ανευρίσκονται ή εντοπίζονται, ενδεχομένως σε συντονισμό με τις αρμόδιες για την πολιτική προστασία υπηρεσίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
3. Όταν το αντικείμενο επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή ή εφόσον είναι αναγκαίο πριν την επιστροφή του, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων καθώς και των περιουσιών που υπέστησαν ζημία από το διαστημικό αντικείμενο.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:13 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Γενικό σχόλιο: Ανάγκη για προσθήκη και της έρευνας – διάσωσης & αρωγής αστροναυτών, σύμφωνα με το Άρθρο V της OST και την ARRA.

  • Παράγραφος 1. Οφείλουν να καθοριστούν οι «αρμόδιες αρχές»

  • Παράγραφος 2. Προσθήκη «όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του Κράτους (…) εκδίδεται δημόσια ανακοίνωση (public announcement) και ενημερώνεται σχετικά ο ΓΓ/ΗΕ», όπως άλλωστε και το Άρθρο 1 της ARRA ορίζει.

  • Παράγραφος 3. Αντικατάσταση του όρου «αρμόδια αρχή» από το «εκτοξεύουσα αρχή»

 • 30 Απριλίου 2017, 13:51 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 2: Θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η χρήση του όρου ‘Κράτους καταχώρισης διαστημικού αντικειμένου’ καθώς και η προσθήκη της φράσης ‘ που εντοπίζονται ή ανευρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας ‘ προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την προηγούμενη παράγραφο. Αντίστοιχη διευκρίνιση θα πρέπει να γίνει και στην παράγραφο 3.

 • Παρ. 1, 2: ισχύει το σχόλιό μου επί του προηγούμενου άρθρου: οι παράγραφοι εμφανίζουν έναν ιδιαίτερα προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν εμφανίζεται καθόλου και ο ρόλος της είναι ασαφής.

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου