Άρθρο 01 – Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν:
(i) τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των διαστημικών δραστηριοτήτων
(ii) την τήρηση Εθνικού Μητρώου/Αρχείου για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε διαστημικές δραστηριότητες:
(i) που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
(ii) που ασκούνται εκτός ελληνικής Επικράτειας, εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό ή κινητή-ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,
(iii) ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα Ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη,
iv) που διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, εντός της ελληνικής επικράτειας ή για τις οποίες χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό ή κινητή-ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κράτους ή ανήκουν στην δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους ως «Κράτος Εκτόξευσης» σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
3. Εφόσον προβλέπεται από διεθνή συμφωνία, ο παρών νόμος δύναται να εφαρμοστεί και στις δραστηριότητες της παραγράφου 1, οι οποίες διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα Ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.
4. Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ παράγραφος (2) της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ν. 3131/03, ΦΕΚ Α΄ 79/2003), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστημικού αντικειμένου για την Ελλάδα.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:55 | Χρήστος Γιορδαμλής

  Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας δύο σημαντικά θέματα που άπτονται του Διαστήματος και του επιχειρείν σε αυτό ήτοι την αδειοδότηση διαστημικών αντικειμένων και εφαρμογών και την δημιουργία μητρώου διαστημικών αντικειμένων ελληνικών συμφερόντων.
  Πρόταση αποτελεί η συμπλήρωση του μητρώου διαστημικών αντικειμένων με εταιρείες που αναπτύσσουν οτιδήποτε σχετικό που αξιοποιείται ή χρησιμοποιείται ή προέρχεται από διαστημικά αντικείμενα συμπεριλαμβανόμενου του λογισμικού και των αλγόριθμων ή παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του Διαστήματος. Με τον τρόπο αυτό η Ελληνική Πολιτεία θα έχει πλήρη εικόνα για την διαθέσιμη τεχνογνωσία και θα μπορεί να σχεδιάσει την βέλτιστη πολιτική αξιοποίησης. Διαφορετικά δημιουργείται κατάτμηση της αγοράς και ένα ασαφές πλαίσιο. Σημειωτέον ότι οι φορείς στην Ελλάδα που μπορούν να αναλάβουν ενέργειες ως προς διαστημικά αντικείμενα στο σύνολο τους είναι ελάχιστοι, ενώ στο cluster του Διαστήματος ήδη άνω των 60 Φορέων ασχολούνται ενεργά και δημιουργούν την βάση για περαιτέρω εξέλιξη.
  Με δεδομένες τις εξελίξεις προτείνεται να υπάρξει προσδιορισμός των διαστημικών αντικειμένων ανάλογα με την ισχύ ή το βάρος αυτών και να αναπροσαρμοσθούν οι αξίες των παραβόλων και των ποσών ασφάλισης καθότι επενδύσεις στη λειτουργία μικρών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς ή άλλων ειδικών χρήσεων θα αντιμετωπίσουν υπέρμετρη επιβάρυνση και θα κατευθυνθούν εκτός Ελλάδος.

  Η Δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας επιλύει ένα σημαντικό θέμα απλούστευσης διαδικασιών αλλά αφήνει αρκετά κενά. Σημεία που δεν επιλύονται στον παρόν Νομοσχέδιο αφορούν:
  την Εμπλοκή των αρμοδίων Υπουργείων σε αυτήν (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης κα) όπως και η εμπλοκή του Υπουργείου Εξωτερικών στην υποστήριξη των ελληνικών συμφερόντων.
  Την ετήσια συνδρομή προς την ESA, η οποία είναι σημαντικό νομοθετικά να περιγραφθεί η υποχρέωση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και δοθεί η ανάλογη ευθύνη/υποχρέωση στον Υπουργό ή στον Οργανισμό αυτό.
  Την σύνδεση του Οργανισμού αυτού με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις που υλοποιούν σχετικά έργα με τρόπο μη ανταγωνιστικό.
  Η επαρκής χρηματοδότηση του Οργανισμού αυτού και η επάνδρωση του .
  Η Θέσπιση Ποσοτικών και ποιοτικών ετήσιων στόχων στην διοίκηση του Οργανισμού σε συνδυασμό με την θέσπιση ενιαίας εθνικής στρατηγικής.
  Η έγκριση της αδειοδότησης πρέπει να είναι υποχρεωτική εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εκτός και αν αφορά θέματα Εθνικής Ασφάλειας και τυχόν απόρριψη θα πρέπει να τεκμηρειώνεται ή να περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο άρσης των απορριπτικών σημείων.
  Συνοπτικά παρατίθενται προτεινόμενες αλλαγές σε άρθρα
  Άρθρο 1 ( Να προστεθεί)
  Παράγραφος 1. (iii) την τήρηση Εθνικού Μητρώου/Αρχείου για την καταγραφή διαστημικών δραστηριοτήτων – αντικειμένων – Λογισμικού και συναφών υπηρεσιών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή να υποστηρίξουν διαστημικά αντικείμενα

  Άρθρο 2
  Η Παράγραφος 6 χρήζει επαναδιατύπωσης ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των διαστημικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
  Στο πεδίο των ορισμών, προτείνουμε να υπάρξει σαφής αναφορά σε συστήματα, υποσυστήματα, μέρη και λογισμικό που μπορεί να κατασκευάσει μία εταιρία και είναι κρίσιμο μέρος του διαστημικού αντικειμένου. Εώς εκ τούτου προτείνουμε τους εξής ορισμούς:
  Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο και να συμπεριληφθούν και οι επεξηγήσεις των όρων upstream και downstream δραστηριοτήτων καθώς και των ground stations.

  Άρθρο 03
  Παράγραφος 2 Προτείνεται η επαναδιατύπωση ώστε η αδειοδότηση να είναι ανά διαστημικό αντίκειμενο, σμήνος διαστημικών αντικειμένων και επιπρόσθετα ανά εταιρεία που ασκεί διαστημικές δραστηριότητες.

  Άρθρο 05 – Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία
  Η Παραγράφος 1 να τροποποιηθεί εφόσον γίνει αποδεκτή η δημιουργία μητρώου π.χ. ως εξής
  1α Η αίτηση για αδειοδότηση διαστημικού αντικειμένου υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο 6.000 (έξι χιλιάδων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
  1β Η αίτηση για αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο 1.000 (χιλίων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
  Παράγραφος 5 Προτείνεται η κατάργηση της δεδομένης της ύπαρξης της παράγραφου 4 ή η σαφής συνάρτηση μόνο με θέματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας
  1 Η αίτηση για αδειοδότηση σμήνους διαστημικών αντικειμένων υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο έως 18.000 (δεκαοκτώ χιλιάδων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
  Παράγραφος 5 Προτείνεται η κατάργηση της δεδομένης της ύπαρξης της παράγραφου 4 ή η σαφής συνάρτηση μόνο με θέματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας

  Άρθρο 07
  Παράγραφος 3 Προτείνεται η τροποποίηση της ως εξής :
  «Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός 90 (ενενήντα) ημερών ή εντός της παραταθείσας προθεσμίας 90 ημερών από την πλήρη προσκόμιση των ζητηθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος από την υποβολή της αίτησης, η αίτηση τεκμαίρεται ότι εγκρίθηκε.

  Άρθρο 11 – Διεθνής ευθύνη για ζημίες

  Το ποσό ασφάλισης να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων

  Άρθρο 17 – Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων
  Προτείνεται η παράλληλη δημιουργία Μητρώου Φορέων Διαστημικών Εφαρμογών ώστε ο οργανισμός Διαστήματος να έχει πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων Ελληνικών Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Οργανισμών. Η Ενέργεια αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη διαπραγμάτευση των Ελληνικών συμφερόντων με τρόπο που να διασφαλίζει σημαντικά έσοδα, ανταγωνιστικότητα Ελληνικών Λύσεων, άρση αποκλεισμού και ελαχιστοποίηση του brain drain
  Εκτίμηση μας αποτελεί πως στην παρούσα φάση είναι πιο σημαντική η υπεράσπιση της τεχνογνωσίας Ελληνικών συμφερόντων απέναντι σε παρεμφερή τεχνογνωσία τρίτων χωρών διότι μόνο τότε θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις σημαντικής ανάπτυξης της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

  Άρθρο 18, Παράγραφος 7: Πόροι της Εταιρείας

  Σημαντικό είναι, να γίνει απόλυτα σαφές και να μην μείνει το παραμικρό περιθώριο παρανόησης ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ δεν θα ανταγωνιστεί υφιστάμενους φορείς (κρατικούς και ιδιωτικούς). Προτείνεται η Παράγραφος 7 να διατυπωθεί ως εξής:
  7. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
  α) την εκμετάλλευση δικαιωμάτων επί των διαστημικών αντικειμένων, των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και συμβάσεων που υλοποιούνται κατά την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας,
  β) χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, για την πραγματοποίηση του σκοπού της,
  γ) χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από φορείς πάσης φύσεως, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές,
  Επίσης η παράγραφος 10 να γίνει δ) στην παράγραφο 7 ή να ανέβει ως παράγραφος 8.

  Άρθρο 21 – Θέματα Προσωπικού
  Προτείνεται να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων μιας απόσπασης ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής εκπροσώπηση του οργανισμού

  Άρθρο 24 – Θέματα ελέγχου , εποπτείας και διαφάνειας
  Προτείνουμε την πρόσθεση παραγράφου 6 στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο με απόφαση του Υπουργού η οποία κατ ελάχιστον να εμπεριέχει (αριθμό εταιρειών, διαστημικών αντικειμένων, ποσοστό γεωεπιστροφής ανά έτος, πολλαπλασιαστή εσόδων, αριθμό προγραμμάτων με φορείς όπως η ESA κλπ) και η τυχόν αποτυχία επίτευξης αυτών να οδηγεί στην αντικατάσταση αυτών.
  Επίσης η λειτουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό με εκπρόσωπους της Βιομηχανίας, Ινστιτούτων και των Πανεπιστημίων αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την μεγιστοποίηση των ωφελειών στον τομέα του Διαστήματος.
  Ο Χρόνος της διαβούλευσης είναι ελάχιστος για ουσιαστική εμπλοκή των φορέων και της μελέτης της εφικτότητας των αναφερόμενων ώστε ο Αρμόδιος Υπουργός να σχεδιάζει με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της βιομηχανίας αυτής
  Κάθε ενέργεια της πολιτείας πρέπει να οδηγεί στην ικανότητα της Ελληνικής Πολιτείας να εκτοξεύει διαστημικά αντικείμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα με υποχρέωση ενσωμάτωσης των εκάστοτε διαστημικών εφαρμογών ώστε να συντηρείται μία αλυσίδα αξιών που αναδυκνύουν Ελληνική προστιθέμενη αξία και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 • 2 Μαΐου 2017, 05:52 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις
  (i) τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των διαστημικών δραστηριοτήτων
  εποπτεία σε ποιό επίπεδο? ερευνητικό, σχεδιαστικό, κυβερνητικό, εταιρικό, operational ?

  ΟΡΙΣΜΟΣ:
  Σαν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ορίζεται κάθε τι που συνιστά ενα ολοκληρωμένο ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα αποτελούμενο από ένα η πολλά υποσυστημάτα ηλεκτρομηχανολογικής υφής και αυτά, τα οποία είναι μέρος μιας διαστημικής αποστολής με ένα η πολλαπλούς επιχειρησιακούς στόχους (mission objectives).

  Σαν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ορίζεται κάθε επί μέρους επιχειρησιακή λειτουργία και ενέργεια που αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής μιας διαστημικής αποστολής που συμβάλει στην πραγματοποίηση της από την σύληψη και τον σχεδιασμό της μέχρι την ολοκλήρωση της και την μετέπειτα απόσυρση των υφιστάμενων υλικοτεχνικών υποδομών της από το πεδίο δράσης της.

  Σαν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ορίζεται κάθε δραστηριότητα που επιχειρείται πέραν της ενδογενούς γήινης ατμόσφαιρας.
  ———————————————————————————–
  Άρθρο 1 Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
  1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν:
  (i) τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης διαστημικών αποστολών , την ευθύνη για επίγειες ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των διαστημικών δραστηριοτήτων.
  *********************************************
  (ii) την τήρηση Εθνικού Μητρώου/Αρχείου για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων Ελληνικής προέλευσης.
  *********************************************
  2.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε διαστημικές δραστηριότητες:
  (i) που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
  *********************************************
  (ii) που ασκούνται εκτός ελληνικής Επικράτειας, εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό ή κινητή-ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

  Παρατηρήσεις: Υπάρχει ασάφεια στο υπονοούμενο αναφερόμενο αντικείμενο
  «Υπάρχουν ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ .»
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΟΣΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ (ΑΜΕΡΙΚΗ, ΡΩΣΙΑ, ΕΕ) ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ!
  (η οποία συνέχεια αναβαθμίζεται, πχ οσο αφορά τα διαστημικά σκουπίδια)
  Για εκτός Ελληνικής επικράτειας Ελληνικής προέλευσης επίγειες διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να αδιοδοτούνται από την εκάστοτε χώρα όπου φιλοξενούνται αυτές οι εγκαταστάσεις και είναι οι ενέργειες αυτές υπεύθυνες έναντι των νόμων των χωρών στις οποίες έιναι εγκατεστημένες.

  *********************************************
  (iii) ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα Ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη,
  Παρατηρήσεις: Νομικά ασθενές αυτό το άρθρο
  Δεν δύναται να νομοθετείται κάτι με την υποθετική αυτή μνεία!
  Η κατά νόμον ισχύει η δεν ισχύει!
  Δεν γίνεται να νομοθετείς στα τυφλα, σε βάση κάποια ενδεχόμενη υποθετική αναφορά σε αόριστα αναφερόμενα άρθρα Διεθνούς δικαίου που αφορούν τις διαστημικές δραστηριότητες, σε διάσπαρτες διατάξεις ευρισκόμενες σε Διεθνείς η διμερείς Συνθήκες η Συμφωνίες.
  Οφείλεται να συγκεκριμενοποιηθεί σε ποιό Δίκαιο, Διεθνή Συμφωνία η Συνθήκη που αφορά το Διάστημα γίνεται αναφορά, διότι πολλές φορές το Διεθνές Δίκαιο είναι ατελές και μερικές φορές ενευρίσκεται σε αντίφαση.
  Για Ελληνικής καταγωγής πολίτες που έχουν διπλή υπηκοότητα η είναι δέυτερης και τρίτης γενιάς Ελληνικής καταγωγής θα ισχύει οτι η Ελλάδα έχει διεθνή δικαιοδοσία στις διαστημικές δραστηριότητες που θα ασκούν αυτά τα άτομα η οι επιχειρήσεις συμφερόντων τους πχ στην Αμερική και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε οποιαδήποτε ειδική συνεργασία εμπλέκονται είτε ερευνητικής, η εταιρικής, η εκπαιδευτικής, η συμβουλευτικής, η κατασκευαστικής, η οποιασδήποτε άλλης υφής.?

  Είναι νομικά βάσιμο αυτό?
  iv) που διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, εντός της ελληνικής επικράτειας ή για τις οποίες χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό ή κινητή-ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κράτους ή ανήκουν στην δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους ως «Κράτος Εκτόξευσης» σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

  Παρατηρήσεις:

  ΟΡΙΣΜΟΣ: «Κράτος Εκτόξευσης» όρίζεται …….., μέσα από τα γεωγραφικά όρια του οποίου επιχειρούνται διαστημικές αποστολές.
  Εδώ πρέπει να ορισθεί κατά ποιές συγκεκριμένες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου ορίζεται ο όρος «Κράτος Εκτόξευσης».
  Πρέπει να διευκρινιστεί εαν οι παραπάνω διατάξεις στο Διεθνές Δίκαιο, όπου ορίζεται ο όρος «Κράτος Εκτόξευσης» είναι συμβατοί με το Ελληνικό και Ευρωπαικό δίκαιο που αφορούν θέματα διοικητικής δικαιοδοσίας, και τι είδους μηχανισμοί εξάσκησης αυτής της διακοδοσίας για διαστημικές αποστολές διευκρινίζονται στις Συνθήκες αυτές.
  Ο όρος «ανήκουν στην δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους» αφορά και την ιδιωτική περιουσία των πολιτών που τυχόν θα εκχωρείται για Διαστημικές Δραστηριότητες?
  Αυτή η διακοδοσία επεκτείνεται και σε χώρους που χωροταξικά ανήκουν στην δικαιοδοσία της Πρωτοβάθμιας η Δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκεί ενεργούντων φορέων υπεύθυνων για την τήρηση των νόμων για την πολεοδομία και τους όρους περιβαλοντικών επιπτώσεων?
  *********************************************
  3. Εφόσον προβλέπεται από διεθνή συμφωνία, ο παρών νόμος δύναται να εφαρμοστεί και στις Διαστημικές δραστηριότητες της παραγράφου 1, οι οποίες διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα Ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας διεξαγωγής των Διαστημικών τους δραστηριοτήτων.
  Παρατηρήσεις:
  Εφόσον δεν γνωρίζουμε εαν προβλέπεται η όχι γιατί γίνεται μνεία?
  Τίθεται πάλι το ζήτημα για άτομα διπλής υπηκοότητας, Ελληνικής και αλλοδαπής!
  *********************************************
  4. Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ παράγραφος (2) της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ν. 3131/03, ΦΕΚ Α’ 79/2003), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστημικού αντικειμένου για την Ελλάδα.
  Παρατηρήσεις:

  Εαν προκύψουν θέματα οικονομικών αποζημιώσεων συνέπεια ενός Διαστημικού αντικειμένου από μια Διαστημική αποστολή, όπου υπάρχει πολλαπλή ερμηνεία του όρου Κράτους εκτόξευσης είναι νόμιμο να αποφασίζει ο Υπουργός εαν θα καταγραφεί η θα διαγραφεί από το Ελληνικό διαστημικό αρχείο? Εαν υπάρξουν σημαντικές οικονομικές αποζημιώσεις συνέπεια δυσλειτουργείας του Διαστημικού αυτού αντικειμένου θα αποφασίζει apriori ο Υπουργός σε ποιά χώρα θα κινηθούν νομικά οι ασφαλσιστικές απαιτήσεις και οι ανάλογες νομικές διαδικασίες για αποκατάσταση και αποζημίωση από την άμεση και έμμεση οικονομική ζημιά που προκλήθηκε. Το αντέχει η χώρα αυτό?
  ********************************************
  Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1. ως «διαστημικό αντικείμενο» (space object) νοείται:
  α. κάθε Διαστημικό αντικείμενο που εκτοξεύεται ή που προορίζεται για εκτόξευση σε τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε προορισμό πέραν της τροχιάς της Γης,
  Παρατηρήσεις:
  Ο σχετικοί ορισμοί που δόθηκαν στην αρχή είναι πιο άρτιοι νομικά και τεχνικά δόκιμοι για την συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά την ρύθμιση του πεδίου δράσης της Αεροδιαστημικής στην χώρα μας.
  Επίσης η λέξη αντικείμενο δεν επεξηγείται και αυτοπροσδιορίζεται πάλι στον ίδιο τον ορισμό του όρου:
  ——– διαστημικό αντικείμενο ορίζεται κάθε αντικείμενο ———–
  Ο ακόλουθος προσδιορισμός είναι ελλειπής:
  «τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε προορισμό πέραν της τροχιάς της Γης,»
  πρέπει να ορισθεί ο όρος τροχιακή θέση (trajectory orbit)
  προτείνεται: αντί για τροχιακή θέση — > βαρυτική τροχιά
  «η τροχιά της Γης» αντικατάσταση με «του εγγύς πεδίου βαρύτητας της Γης»

  *********************************************
  β. κάθε συσκευή που προορίζεται για την εκτόξευση ενός Διαστημικού αντικειμένου, όπως αναφέρεται στο σημείο α, ακόμα και εάν μια τέτοια συσκευή λειτουργεί χωρίς ωφέλιμο φορτίο, με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του,
  Παρατηρήσεις:
  Δεν είναι σαφές!
  Εμπλέκονται επιπρόσθετοι αδιασαφήνιστοι όροι,όπως: συσκευή, ωφέλιμο φορτίο, ορθή λειτουργία, ανάπτυξη, και επικύρωση
  προτείνεται η χρήση του όρου σύστημα

  προτείνεται σε αντικατάσταση η εξής πρόταση:
  «κάθε ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα η υποσύστημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτόξευση και τοποθέτηση στο διάστημα ενός Διαστημικού αντικειμένου,»

  *********************************************
  γ. κάθε συστατικό στοιχείο ενός Διαστημικού αντικειμένου, όπως αυτό αναφέρεται στα σημεία α και β,

  Παρατηρήσεις:
  προτείνεται σε αντικατάσταση η εξής πρόταση:
  κάθε τι που συνιστά ενα ολοκληρωμένο ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα αποτελούμενο από ένα η πολλά υποσυστημάτα ηλεκτρομηχανολογικής υφής και αυτά, τα οποία είναι μέρος μιας διαστημικής αποστολής με ένα η πολλαπλούς επιχειρησιακούς στόχους (mission objectives).

  *********************************************
  2. ως «φορέας άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων ή φορέας» (operator) νοείται:
  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει ή που αναλαμβάνει να διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού με άλλους φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, δυνάμει ειδικής προς τούτο συμφωνίας ή άδειας.
  Παρατηρήσεις:
  ο ορισμός «διεξάγει η αναλαμβάνει να διεξάγει» είναι ταυτόσιμος, δεν είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο.
  Δεν νοείται εκχώρηση σε μεσάζοντες που χωρίς διαστημική προεμπειρεία και κύκλο διαστημικών δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν η να τους εκχωρείται άδεια, ώστε και μέσω κοινοπραξίας
  αναλαμβάνει να διεξάγει βάσει αποδεδειγμένης των πραγμάτων δράσης
  Τι άδεια εννοείται εδώ?
  άδεια απο το Ελληνικό κράτος ? η κάποια άδεια αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα αλλοδαπής δραστηριοποιούμενης στην αεροδιαστημικής εταιρείας?
  προτείνεται σε αντικατάσταση του παρακάτω :
  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει ή που αναλαμβάνει να διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού με άλλους φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, δυνάμει ειδικής προς τούτο συμφωνίας ή άδειας.
  με την εξής πρόταση:
  ως «φορέας άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων ή φορέας» (operator) νοείται:
  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αποδεδειγμένη εν τοις πράγμασι αεροδιαστημική δράση που διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας προς το Ελληνικό Δημόσιο εν τοις πράγμασι, το ίδιο από μόνο του ή από κοινού με άλλους φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, δυνάμει ειδικής προς τούτο άδειας από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού δημοσίου.

  *********************************************
  3. ως «αποτελεσματικός έλεγχος» (effective control) νοείται: η ενεργοποίηση των μέσων ελέγχου και χειρισμού ή εξ αποστάσεως ελέγχου και χειρισμού, καθώς και των σχετικών μέσων επιτήρησης, που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων διαστημικής αποστολής, της εκτόξευσης, της πτήσης και της μετέπειτα καθοδήγησης ενός ή περισσοτέρων συναποτελούμενων διαστημικών αντικειμένων της διαστημικής αυτής αποστολής ,

  Παρατηρήσεις:

  οκ με τις παραπάνω αλλαγές
  *********************************************
  4. ως «κατασκευαστής» (manufacturer) νοείται: κάθε πρόσωπο που συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη, κατασκευή ή συναρμολόγηση όλου ή μέρους του διαστημικού αντικειμένου,
  Παρατηρήσεις:

  προτείνεται η αντικατάσταση του παραπάτω με την εξής πρόταση:
  ως «κατασκευαστής» (manufacturer) νοείται: κάθε κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η συναρμολόγηση και η ολοκλήρωση, όλου ή μέρους των ηλεκτρομηχανολογικών υποσυστημάτων του διαστημικού αντικειμένου,
  Είναι δυνατόν να έχουν χρησιμοποιηθεί από τον «κατασκευαστή» αυτούσια εξ ολοκλήρου αγορασμένα turnkey υποσυστήματα από διεθνώς πιστοποιημένους προμηθευτές διαστημικών αντικειμένων (space qualified vendor list).
  *********************************************
  5. ως «πτήση /καθοδήγηση» (flight operation and guidance) νοείται: κάθε διαδικασία η λειτουργεία ελέγχου που αφορά την τροχιοθέτηση, τις συνθήκες πτήσης, την πλοήγηση, την πορεία ή την προώθηση του διαστημικού αντικειμένου στο εξωατμοσφαιρικό διαστημικό χώρο, όπως είναι ενδεικτικά η επιλογή, ο έλεγχος ή η διόρθωση της τροχιάς ή της πορείας του,
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω ένθετες παρατηρήσεις
  *********************************************
  6. ως «διαστημικές δραστηριότητες» νοούνται: οι δραστηριότητες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης διαστημικών αντικειμένων,
  Παρατηρήσεις:
  προτείνεται σε αντικατάσταση του παραπάτω με την εξής πρόταση:
  ως «διαστημικές δραστηριότητες» νοούνται: οι δραστηριότητες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης διαστημικών αντικειμένων που αφορούν διαστημικές αποστολές,

  *********************************************
  7. ως «Συνθήκη για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα» (Outer Space Treaty) νοείται: η Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρήση του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων, που υπεγράφη στις 27 Ιανουαρίου 1967 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 1970 (ν.δ. 670/1970 – ΦΕΚ Α’ 208/1970),
  Παρατηρήσεις:
  (Τυχόν από τότε αναθεωρήσεις, λεπτομέρειες, ημερομηνίες,ειδικές συμφωνίες για τα διαστημικά σκουπίδια (space debris, decommisioning orbits, κλπ?)
  *********************************************
  8. ως «Σύμβαση περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης» (Convention on International Space Liability) νοείται: η Σύμβαση περί διεθνούς ευθύνης από ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, που υπεγράφη στις 29 Μαρτίου 1972 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 12 Μαρτίου 1977 (ν. 563/1977 – ΦΕΚ Α’ 75/1977),
  Παρατηρήσεις:
  (Τυχόν από τότε αναθεωρήσεις, λεπτομέρειες, ημερομηνίες,ειδικές συμφωνίες για τα διαστημικά σκουπίδια (space debris, decommisioning orbits, κλπ?)
  *********************************************
  9. ως «Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων» (Convention on Registration of Space Objects) νοείται: η Σύμβαση για την καταγραφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που υπεγράφη στις 14 Ιανουαρίου 1975 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 4 Απριλίου 2003 (ν. 3131/2003 – ΦΕΚ Α’ 79/2003),
  Παρατηρήσεις:
  ok
  *********************************************
  10. ως «Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών και την επιστροφή διαστημικώναντικειμένων» (Agreement on the Rescue of Astronauts and the Return of Space Objects) νοείται: η Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών και την επιστροφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που υπεγράφη στις 22 Απριλίου 1968 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου 1974 (ν.δ. 189/1974 – ΦΕΚ Α’ 350/1974),
  Παρατηρήσεις:
  ok
  *********************************************
  11. ως «Κράτος Εκτόξευσης» (Launching State) νοείται:
  (i) ένα κράτος που εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευση ενός διαστημικού αντικειμένου,
  (ii) ένα Κράτος από την επικράτεια του οποίου ή από εγκατάσταση αυτού εκτοξεύεται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα (ΦΕΚ Α’ 208/1970), στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης (ΦΕΚ Α’ 75/1977) ή στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ΦΕΚ Α’ 79/2003),
  Παρατηρήσεις:

  προκαλεί την εκτόξευση—> προβλέπεται έτσι στην Συνθήκη?
  εγκατάσταση αυτού—> προβλέπεται έτσι στην Συνθήκη?
  *********************************************
  12. ως «ζημία» (Damage) νοείται: κάθε ζημία όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης (ΦΕΚ Α’ 75/1977),
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  *********************************************
  13. ως «μεταβίβαση αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων» νοείται η μεταβίβαση σε τρίτους αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων ή εν γένει δικαιωμάτων,
  Παρατηρήσεις:
  ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟ-ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΠΕΚΟΥΛΑ, ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!
  *********************************************
  14. ως «Κράτος Μητρώου/Αρχείου» νοείται το Κράτος Εκτόξευσης στο Μητρώο/Αρχείο του οποίου καταχωρείται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ΦΕΚ Α’ 79/2003)
  Παρατηρήσεις:
  ΟΚ
  *********************************************
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Διαδικασία Αδειοδότησης
  Άρθρο 3 Υποχρέωση αδειοδότησης
  *********************************************
  1. Η άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε αδειοδότηση.
  Παρατηρήσεις:
  ΟΚ
  *********************************************
  2. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον φορέα κατόπιν αίτησής του, αφορά μια συγκεκριμένη κάθε φορά διαστημική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής. Η άδεια δεν δύναται να μεταβιβαστεί. μόνο υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

  Παρατηρήσεις:
  Είναι σημαντικό να οριστεί η μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια της διαδικασίας της αδιοδότησης, ανά κατηγορία ειδών αδιοδότησης και να είναι συμβατή με την διεθνώς καθιερωμένη διάρκεια σε άλλα Ευρωπαικά κράτη με αναπτυγμένη την αεροδιαστημική δραστηριότητα και που έχουν παρόμοιες διαδικασίες.
  Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και επιδιορθωτικός μηχανισμός για τυχόν γραφειοκρατικές αστοχίες από έλειψη πλήρους κατανόησης των τεχνικών επί μέρους χαρακτηριστικών των διαστημικών αποστολών που εμπεριέχουν πολλούς τεχνικούς κλάδους, με μοναδικά και ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά η κάθε μια διαστημική αποστολή και με πολλές φορές ενυπάρχουσες κάθε φορά φέρουσες καινοτομίες.
  *******************************************
  3. Οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές διατάξεις όπως διατυπώνονται στις υπογεγραμμένες ή/και επικυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Συμφωνίες .
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  *********************************************
  Άρθρο 4 Όροι αδειοδότησης
  1. Η άδεια για διαστημικές δραστηριότητες χορηγείται κατά ειδική περίπτωση για αόριστο χρόνο ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε φορά, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  α) Ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικανότητα και εμπειρία για την πραγματοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό διαφαίνεται από την τεχνική εμπειρεία της ομάδος των συνεργατών του φορέα που συναποτελούν την ομάδα εργασίας και που έχουν δεσμευθεί ο καθείς έναντι των άλλων να φέρουν εις πέρας το έργο, η όπως γίνεται αυταπόδεικτα γίνεται σαφές από προηγούμενη ανάλογη διαστημική δραστηριότητα του φορέα.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  β) η διαστημική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια , τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών καθώς και τη δημόσια υγεία,
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  *********************************************
  γ) η διαστημική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου ή τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  *********************************************
  δ) έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το μετριασμό και τη διαχείριση των διαστημικών αποβλήτων/υπολειμμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές στο θέμα αυτό,
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  ε) η διαστημική δραστηριότητα δεν προκαλεί μόλυνση του διαστήματος (space debris) ή των ουρανίων σωμάτων εκτός της γης ( bacteria contamination ?) ή δυσμενείς αλλαγές στο περιβάλλον (υπολείματα από πυρηνικά υλικά σε προωθητικές μηχανές ?),

  Παρατηρήσεις:

  οκ με τις παραπάνω σε παρένθεση επιφυλάξεις.
  Πρέπει να εξειδικευτεί με μνεία σε ανάλογες Διεθνείς Συνθήκες, Ηνωμένα Εθνη, κλπ
  Δυσμενείς αλλαγές στο περι βάλλον τι συγκεκριμένα σημαίνει αυτό?
  Πως μετριέται?
  Ουράνια σώματα εκτός της γης
  *********************************************
  στ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ITU) που αφορούν τροχιακές θέσεις και τις συσχετισμένες ραδιοσυχνότητες για χρήση σε Διαστημικές αποστολές,
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  ζ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 11 κατά τις διεθνείς πρακτικές ασφάλισης διαστημικών αποστολών.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  η) ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας κατά τις διεθνείς πρακτικές διαστημικών αποστολών.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθοριστούν επιπλέον ειδικοί έννομοι όροι για την αδειοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της ατμόσφαιρας και του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, να διαφυλαχθούν στρατηγικά, γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα του ελληνικού Κράτους, και να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να επιβάλει επιπροσθέτως σε κάθε απόφαση αδειοδότησης ειδικότερους όρους, τους οποίους κρίνει τεχνικά χρήσιμους κατά περίπτωση.
  Αυτοί οι όροι θα απορέουν από τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες για ανάλογες διαστημικές δρατηριότητες. Ειδικότερα, δύναται να επιβάλει την παροχή επιπρόσθετης απαιτούμενης τεχνικής συνδρομής και βοήθειας από τρίτους, να θέσει ειδικούς όρους για την χρήση των θέσεων των διαστημικών δραστηριοτήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του φορέα ή την εντελεχή και άρτια ασφάλιση των διαστημικών δραστηριοτήτων και των εναυτώ διαστημικών αντικειμένων.

  Παρατηρήσεις:

  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται με απόφασή του να μεταβάλει με επιστημονική και εντελεχώς τεχνικά αιτιολογημένη τεκμηρίωση τα κριτήρια, η τους ειδικούς όρους που οφείλονται να εφαρμόζονται σε μια εν ισχύ αδειοδοτημένη διαστημική δραστηριότητα καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτών των κριτηρίων και των ειδικών όρων, με την προυπόθεση οτι έχει δοθεί στον φορέα αρκετός χρόνος μεταβολής του τρόπου λειτουργείας κατά τις έννομες απαιτήσεις του Υπουργείου και του έχει δοθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  Άρθρο 5 Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία
  *********************************************
  1. Η αίτηση για αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο 6.000 (έξι χιλιάδων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
  2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι :
  α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της νομικής του μορφής (νομιμοποιητικά έγγραφα),
  οκ

  β) παρουσίαση των παρελθουσών, τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές εγγυήσεις του,
  μελοντικές δραστηριότητες?
  Οι νομικές εγγυήσεις πρέπει να καθοριστούν και να τυποποιηθούν από το Υπουργείο
  Τεχνικές εγγυήσεις ως προς τι?
  Οικονομικές εγγυήσεις ως προς τι?

  γ) πλήρη και ακριβής περιγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση,
  οκ

  δ) πλήρη τεχνικά στοιχεία της ταυτότητας του διαστημικού αντικειμένου προς αδειοδότηση,
  οκ

  ε) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του-ων κατασκευαστή-ών του διαστημικού αντικειμένου,
  οκ
  στ) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές καθώς και στην κείμενη Ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
  οκ
  ζ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων, για λογαριασμό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστημικές δραστηριότητες,
  οκ
  η) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που θα συμμετάσχουν στις διαστημικές δραστηριότητες,
  οκ
  θ) κάθε άλλο επιπρόσθετο στοιχείο που θεωρείται οτι μπορεί να φανεί χρήσιμο και το οποίο μπορεί να είναι σχετικό με την απόφαση του Υπουργού για τη χορήγηση της άδειας.
  οκ με τις ανωτέρω αλλαγές
  ι) όπου απαιτείται συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης βάσει του άρθρου 11
  οκ με τις ανωτέρω αλλαγές
  και
  ια) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, καθώς και την κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
  οκ
  3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 που συνοδεύουν την αίτηση για αδειοδότηση δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, όπως αιτιολογείται από τεχνικά αποδεκτές εξελίξεις και από Διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές και όπως απαιτούν Διεθνείς Συμφωνίες η Συνθήκες. στον . Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του δύναται να συμπληρώνει τον κατάλογο πληροφοριών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον φορέα από την παροχή κάθε πληροφορίας που (τυχόν) απαιτείται από άλλες σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει από τον φορέα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θεωρηθεί τεχνικά αναγκαία για την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης σε σχέση με τον κατατεθέντα φάκελο. Η μη γνωστοποίηση ή η άρνηση παροχής των αιτούμενων πληροφοριών ή στοιχείων εντός της τεθείσας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προθεσμίας, η οποία πρέπει να είναι εύλογη, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  *********************************************
  5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει την παροχή γνωμοδότησης από εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων), τους οποίους ορίζει για το σκοπό αυτό, για τον έλεγχο των στοιχείων της αίτησης, επί τη βάσει νομικών, τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων όσον αφορά στην αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους στις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες κανόνες, καθώς και τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι ορισμένοι από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα με σκοπό την άσκηση των σχετικών διαστημικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης εκ μέρους του φορέα, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού.

  Παρατηρήσεις:
  Το άρθρο πρέπει αυτούσια να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο.
  Είναι άκρως παρεμβατικό και με έλειψη διαφανούς αξιόπιστων διαδικασιών.
  Υπάρχουν πολλές ένθετες γραφειοκρατικές δεικλίδες με δυνατότητα αυθαίρετου παρεμβατισμού.
  Δεν θα ενθαρύνει την ανάπτυξη του κλάδου της αεοδιαστημικής στην χώρα. Αντίθετα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για σημαντικές διαστημικές δραστηριότητες γηγενείς αλλά και από άλλες χώρες που θα θέλανε να επενδύσουν στον τομέα αυτό στην χώρα μας, και από την σύμπραξη με τις οποίες θα μπορούσαμε να οφεληθούμε τα μέγιστα.
  *********************************************
  6. Το περιεχόμενο της αίτησης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ή αρνητικής κρίσης έστω και ενός Υπουργείου επί της αιτήσεως για αδειοδότηση, εντός 30 ημερών από την αποστολή της αίτησης, το αίτημα του φορέα απορρίπτεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.

  Παρατηρήσεις:
  Το άρθρο πρέπει αυτούσια να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
  Οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δημόσιο κα τους φορείς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν πρέπει να είναι αμφίδρομες.
  Δεν μπορεί να υπάρχει από την μια μεριά η άτεκτη γραφειοκρατική στάση που να έχει την ευχέρεια να αλάζει αθαίρετα τους όρους εμπλοκής συμπεριφερόμενο ανεύθυνα έναντι του φορέα και ταυτόχρονα να καλύπτει την αδυναμία του η και την συστημική αδιαφορία του να συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη στην χώρα μας δίνοντας στην νέα γενιά ευκαιρείες εμπλοκής σε δραστηριότητες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου σε τομείς αιχμής με σημαντικής ενυπάρχουσα οικονομικής αξίας .
  Η γραφειοκρατική αυτή ακαμψία και διάθεση τιμωρίας εδώ συμπληρώνεται με την ανάπτυξη της συναρμοδιότητας σε πλήθος γραφειορατικών εμπλοκών με έκθεση της διαδικασίας σε μια σειρά από υπηρεσίες σε διάφορα Υπουργεία από τα οποία η απεμπλοκή μπορεί να είναι ανεύφικτη, οικονομικά και χρονικά χρονοβόρα και όπου θα δοθούν κίνητρα για να εγερθούν και σε αυτόν τον τομέα οι παράλληλοι δρόμοι της διαφθοράς, το κοινώς αποκαλούμενο «γρηγορόσημο».
  *********************************************
  Άρθρο 6 Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  ********************************************
  1. Για κάθε διαστημική δραστηριότητα απαιτείται ο φορέας να υποβάλει κατά τακτά χρονικά στάδια αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστημικού αντικειμένου στο περιβάλλον. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ως και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύνανται να ορίσουν έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των αναφορών.
  2. Μια αρχική αναφορά καταρτίζεται πριν τη χορήγηση άδειας με σκοπό την εκτίμηση κατά τις διεθνείς προδιαγραφές των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου.
  3. Μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταρτίζεται μια ενδιάμεση αναφορά των πραγματικών συνεπειών στο περιβάλλον της Γης ή στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα από τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες.
  4. Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου στην ατμόσφαιρα της Γης ή την παύση της παραγωγικής του λειτουργίας πραγματοποιείται μια τελική αναφορά.
  5. Το κόστος των ανωτέρω αναφορών βαρύνει τον φορέα.
  ΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να εκδοθεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται το περιεχόμενο των ανωτέρω αναφορών των παραγράφων 2, 3 και 4, ως και κάθε συναφής λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης κάθε φορέας, που προτίθεται να αδειοδοτηθεί υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την κείμενη Ελληνική και διεθνή νομοθεσία, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά που τεκμηριώνει τις ως άνω απαιτήσεις.

  Παρατηρήσεις:
  με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  και με την υπενθύμιση οτι για την παράγράφο 2, 3 και 4 υπάρχει παγκόσμια οργανωμένη στιγμαία πληροφόρηση για τις τρέχουσες περιβαλοντικές επιπτώσεις των διαστημικών αντικειμένων σε τροχιά και που είναι εν ενεργεία.
  ********************************************
  Άρθρο 7 Χορήγηση άδειας
  ********************************************
  1. Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης για τη χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κοινοποιείται στον φορέα εντός 30 (τριάντα) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η άδεια ορίζει τις διαστημικές δραστηριότητες για τις οποίες εκδίδεται και μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά τεκμηριωμένους και επιστημονικά αιτιολογημένους ειδικότερους όρους.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης απαιτεί από τον φορέα πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ή σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη της αίτησης, το παραπάνω χρονικό όριο μπορεί να παρατείνεται για ένα επιπλέον μήνα.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  3. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός 90 (ενενήντα) ημερών ή εντός της παραταθείσας προθεσμίας σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος από την υποβολή της αίτησης, η αίτηση τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε .

  Παρατηρήσεις:

  δεν μπορεί να συνάγεται η να τεκμαίρεται απο την αδυναμία η αδιαφορία τίποτε πέραν αυτής
  ********************************************
  4. Η απόφαση χορήγησης άδειας δημοσιεύεται πάραυτα εντός 10 ημερών από την λήψη της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  Άρθρο 8 Έλεγχος δραστηριοτήτων
  ********************************************
  1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να διορίζει εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων), επιφορτισμένους με τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον φορέα οι οποίοι πρέπει να είναι διεθνώς πιστοποιημένοι προς αυτό . O φορέας οφείλει να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα στιγμή , κατά τακτά χρονικά προσδιορισμένα, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες.
  2. Προκειμένου για την πραγματοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και ελέγχων σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφόμενων όρων διαστημικής εύρυθμης λειτουργείας των αδειοδοτημένων φορέων. Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται πρόσβαση σε κάθε σχετικό με τον έλεγχο έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιημένες πληροφορίες και δεδομένα που προκύπτουν από τις διαστημικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις που έχουν, αμέσως ή εμμέσως, παραχωρηθεί για τις διαστημικές δραστηριότητες.
  3. Όλες οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.
  4. Σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους του φορέα να χορηγήσει πρόσβαση στους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  Άρθρο 9 Ανάκληση ή Αναστολή άδειας
  *******************************************
  1. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί ή να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: α) όταν ένας από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της άδειας δεν τηρείται ή β) σε περίπτωση παραβίασης διάταξης του παρόντος ή γ) για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας
  2. Όταν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προτίθεται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια για τους λόγους που εκτίθενται στα σημεία α, β και γ της πρώτης παραγράφου, δίνει προηγουμένως τη δυνατότητα στο φορέα να παράσχει εξηγήσεις και να προτείνει μέτρα για την άρση της παράβασης ή την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η άδεια μπορεί να ανασταλεί άνευ ακρόασης του φορέα.
  3. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της άδειας, και κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να εγκρίνει μέτρα προσωρινής διαχείρισης των υπό εξέλιξη διαστημικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διευκολύνει τον φορέα στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Κάθε αίτημα πρέπει να διατυπώνεται από τον φορέα αμέσως μόλις του κοινοποιείται η απόφαση για ανάκληση ή αναστολή της άδειας.
  4. Όταν η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση της διαστημικής δραστηριότητας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαστημικών δραστηριοτήτων, όσο και να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να υπαγορεύσει οδηγίες στο φορέα ή σε τρίτους, να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων ή να μεταβιβάσει τις διαστημικές δραστηριότητες σε άλλο φορέα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτήσης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να θέσει εκτός τροχιάς ή να καταστρέψει το διαστημικό αντικείμενο.
  5. Οι αποφάσεις ανάκλησης και αναστολής άδειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Άρθρο 10 Μεταβίβαση δραστηριοτήτων
  ********************************************
  Άρθρο 10 Μεταβίβαση δραστηριοτήτων
  1. Η μεταβίβαση αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση χορηγούμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
  2. Η αίτηση για έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον μεταβιβάζοντα φορέα.
  3. Όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης άδειας εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τη διαδικασία έγκρισης μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων.
  4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να επιβάλει στην έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων πρόσθετους όρους που να είναι δεσμευτικοί είτε για τον μεταβιβάζοντα είτε για τον αποδέκτη είτε και για τους δυο.
  5. Όταν ο αποδέκτης φορέας δεν εδρεύει ή δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αρνηθεί την έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν έχει υπογραφεί συμφωνία με το Κράτος του αποδέκτη φορέα και η οποία να αποζημιώνει το Ελληνικό Κράτος έναντι κάθε προσφυγής εναντίον του στο πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης του ή έναντι κάθε αγωγής για πρόκληση ζημιών.
  Παρατηρήσεις:
  καταργείται εξ ολοκλήρου το άρθρο αυτό για ευνόητους λόγους που αναθέρθηκαν παραπάνω και έχουν ως ακολούθως:
  ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟ-ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΠΕΚΟΥΛΑ, ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!
  ********************************************
  Άρθρο 11 Διεθνής ευθύνη για ζημίες
  ********************************************
  1. Για την κάλυψη της ευθύνης για ζημίες όπου είναι δυνατόν να προκαλούνται σε πρόσωπα και αγαθά, ο φορέας έχει την υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει ένα ελάχιστο ποσό των € 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια ευρώ) ανά ασφαλιστική αξίωση.
  Αν η διαστημική δραστηριότητα είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να καθορίσει χαμηλότερο ποσό ή να απαλλάξει τον φορέα από την υποχρέωση ασφάλισης με διοικητική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαστημική δραστηριότητα και την οικονομική ικανότητα του λειτουργού. Οι διαστημικές δραστηριότητες είναι προς το δημόσιο συμφέρον αν εξυπηρετούν την εθνική ασφάλεια, την επιστήμη, την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη εάν το ίδιο το ελληνικό Κράτος είναι ο φορέας.
  2. Όταν το ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη, δυνάμει του Άρθρου VII της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, των διατάξεων της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης ή των διατάξεων του παρόντος νόμου περί αποζημίωσης, δικαιούται να θεμελιώσει δικαίωμα περί αποζημίωσης εναντίον του εμπλεκόμενου φορέα, μέχρι το ποσό της αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 3. Οι ζημίες μεταξύ του Κράτους και του φορέα προσδιορίζονται ως εξής: α) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε τρίτο Κράτος ή σε αλλοδαπούς υπηκόους, η εκτίμηση της ζημίας πραγματοποιείται ανάμεσα στο ελληνικό Κράτος και το Κράτος που εκπροσωπεί το θύμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης ή σύμφωνα με κάθε άλλη τυχόν εφαρμοστέα ρήτρα. Ο φορέας ή το πρόσωπο που έχει οριστεί προς τούτο από αυτόν δύναται να συμμετέχει στις συζητήσεις ή στις διαδικασίες εκτίμησης ζημίας μεταξύ των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Κρατών, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντά του, β) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε Έλληνες υπηκόους, η εκτίμησή της πραγματοποιείται από Επιτροπή τριών εμπειρογνωμόνων, δυο εκ των οποίων ορίζονται από έκαστο εκ των μερών και το τρίτο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να επιβάλει τον εκ των προτέρων ορισμό των εμπειρογνωμόνων ως μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.
  4. Κατ’ εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 9, το καθορισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 3 ποσό μπορεί να περιοριστεί από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, υπό όρους που εκείνος δύναται να θέσει. Σε τέτοια περίπτωση, το δικαίωμα προσφυγής του Κράτους εναντίον του φορέα δε μπορεί να υπερβεί αυτό το όριο.
  5. Φορέας, ο οποίος δε συμμορφώνεται με τους όρους της αδειοδότησής του, κηρύσσεται έκπτωτος του ορίου ευθύνης της παραγράφου 4 και φέρει ευθύνη για ολόκληρο το ποσό της προκληθείσας ζημίας.
  6. Εν αναμονή της οριστικής πληρωμής της αποζημίωσης, το Κράτος δύναται να αξιώσει προσωρινώς από το φορέα το ήμισυ του ποσού που έχει οριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Το υπόλοιπο ποσό οφείλεται αμέσως μόλις το ελληνικό Κράτος πληρώσει την οφειλόμενη αποζημίωση στο θύμα ή στο Κράτος που εκπροσωπεί το θύμα.
  7. Το δικαίωμα προσφυγής του ελληνικού Κράτους εναντίον άλλου εκτοξεύοντος Κράτους, σύμφωνα με το Άρθρο V παράγραφος 2 της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης, δεν αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για ανάληψη δράσης του ελληνικού Κράτους εναντίον του φορέα.
  8. Το ελληνικό Κράτος δικαιούται άμεσης προσφυγής εναντίον του ασφαλιστή του φορέα, έως το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους 3 και 4.
  9. Ο παρών νόμος δεν περιορίζει τη δυνατότητα λήψης και άλλων μέτρων λόγω της ευθύνης του φορέα.
  10. Η ευθύνη του ελληνικού Κράτους ως προς κάθε αντίστοιχη ζημία επεκτείνεται και προς τους Έλληνες πολίτες, καθώς και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Επικράτειας, εκτός από εκείνα που συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  Άρθρο 12 Υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης
  ********************************************
  1. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για κάθε είδους χειρισμό, δυσλειτουργία ή ανωμαλία του διαστημικού αντικειμένου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα στο έδαφος, σε κίνδυνο τις αεροπορικές πτήσεις ή άλλα διαστημικά αντικείμενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία προς τρίτους.
  2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ενημέρωσης και σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς προς τρίτους, και με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων ή ευθύνης για πληρωμή αποζημίωσης, ο φορέας εγγυάται στο ελληνικός Κράτος το σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης σε αυτό δυνάμει της διεθνούς ευθύνης του ή δυνάμει του παρόντος νόμου.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  Άρθρο 13 Επιστροφή διαστημικού αντικείμενου
  ********************************************
  1. Με την επιφύλαξη μέτρων που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία αγαθών και προσώπων, κάθε διαστημικό αντικείμενο που ευρίσκεται ή εντοπίζεται σε ελληνικό έδαφος ή σε τοποθεσία που υπόκειται στη ελληνική δικαιοδοσία, επιστρέφεται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες και ενημερώνουν αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκειμένου να διευθετήσει την επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου στο Κράτος όπου έχει αρχειοθετηθεί, σύμφωνα με τη Συμφωνία για τη Διάσωση Αστροναυτών και την Επιστροφή Διαστημικών Αντικειμένων.
  2. Όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του Κράτους όπου έχει αρχειοθετηθεί το διαστημικό αντικείμενο ή του Κράτους εκτόξευσης, λαμβάνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του αντικειμένου ή των αντικειμένων που ανευρίσκονται ή εντοπίζονται, ενδεχομένως σε συντονισμό με τις αρμόδιες για την πολιτική προστασία υπηρεσίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  3. Όταν το αντικείμενο επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή ή εφόσον είναι αναγκαίο πριν την επιστροφή του, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων καθώς και των περιουσιών που υπέστησαν ζημία από το διαστημικό αντικείμενο.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Άρθρο 14 Κάλυψη εξόδων αίτησης
  Όταν, δυνάμει του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προσφεύγει στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, το κόστος των υπηρεσιών καθώς και κάθε σχετικό έξοδο που αφορά τις εργασίες τους, βαρύνει τον αιτούντα φορέα. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν καλύψει το σχετικό κόστος, η αίτησή του απορρίπτεται, ενώ αν είναι ήδη αδειοδοτημένος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.
  Παρατηρήσεις:
  Το κόστος των εμπειρογνώμωνες οι οποίοι είναι διεθνώς προς αυτό πιστοποιοιημένοι υποδηλώνει τεχνική αδυναμία του Υπουργείου και γιαυτό δεν μπορεί να επι βαρύνεται ο φορέας. Είναι ευθύνη της αρχής που αδιοδοτεί, να είναι τεχνικά εκσυγχρονισμένη και να είναι εις θέση να κρίνει τεχνικά και εντελεχώς τους αιτούντας.
  Αλλοιώς και εφόσον το κόστος περνάει σε άλλους με την πρώτη τεχνική δυσκολία θα καλούνται οι σχετικοί εμπειρογνώμωνες και θα δημιουργούνται έτσι συνθήκες διαφθοράς στην δημόσια διοίκηση, εφόσον δεν είναι εις θέση να αναλάβουν την υπευθυνότητα που αναλογεί στα καθήκοντα που έχουν αναλάβει.
  ********************************************
  Άρθρο 15 Κυρώσεις
  ********************************************
  1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αποδεδειγμένα διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες όπως περιγράφονται στα άρθρα τπυ νομοσχεδίου αυτού χωρίς αδειοδότηση, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, εξαγορούμενη.
  2. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται και σε όποιον, ενώ έχει υποβάλει αίτηση για άδεια, κοινοποιεί εκ προθέσεως εσφαλμένες ή ημιτελείς πληροφορίες για τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες.
  Παρατηρήσεις:

  Υπάρχουν ήδη εν ισχύ διοικητικοί νόμοι του κράτους για αυτές τις περιπτώσεις
  ********************************************
  Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις
  ********************************************
  1. Οι διαστημικές δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου δύνανται να συνεχισθούν για μια περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αυτή, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για άδεια. Καμία μεταβίβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 10, δε δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
  2. Ο φορέας εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγει. Ο φορέας παρέχει τα σχετικά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παρ. 2.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  Οι διαστημικές αποστολές έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης, τουλάχιστον δύο με τρία συναπτά έτη και πολλες φορές και τέσσερα έτη λόγω των συχνών αναβολών που συμβαίνουν στις διαστημικές εκτοξεύσεις που τις μεταθέτουν για μήνες κάθε φορά, οπότε ο ένας χρόνος είναι ελάχιστος για μια αποστολή που έχει ήδη δρομολογηθεί πριν από μερικά χρόνια.
  ********************************************
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
  Άρθρο 17
  Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων
  ********************************************
  1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τηρείται Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, όπου καταχωρούνται όλα τα διαστημικά αντικείμενα για τα οποία η Ελλάδα είναι, μόνη της ή από κοινού με άλλο Κράτος το Κράτος εκτόξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγματοποιείται από άλλο Κράτος ή Διεθνή Οργανισμό, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων .
  2. Οι πληροφορίες που εισάγονται στο Αρχείο/Μητρώο υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες:
  α) οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και γνωστοποιείται και γνωστοποιείται ταυτόχρονα στον φορέα,
  β) οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο IV της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, δηλαδή:
  i) το όνομα των άλλων Κρατών εκτόξευσης, εφόσον υφίστανται,
  ii) ο αριθμός καταγραφής του διαστημικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στο σημείο γ,
  iii) η ημερομηνία και η θέση (έδαφος / τοποθεσία) εκτόξευσης,
  iv) οι κύριες αρχικές τροχιακές παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων της κομβικής περιόδου, της κλίσης, του απογείου και του περιγείου, (TLE parameters)
  αυτές μπορούν να ματαβάλονται εν καιρώ λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο διάστημα.
  Υπάρχει όμως συνεχής παρακολούθηση τους από διεθνείς οργανισμούς, όπου ανά πάσα στιγμή μπορεί να ταυτιστούν οι τροχιακές παράμετροι.
  ν) η γενική λειτουργία (mission objective) του διαστημικού αντικειμένου.
  γ) Ένας μοναδικός εθνικός αριθμός καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείμενο.
  δ) Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται στην παράγραφο β, καταχωρούνται:
  i) ο κατασκευαστής του διαστημικού αντικειμένου,
  ii) ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστημικού αντικειμένου,
  iii) τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός του διαστημικού αντικειμένου,
  Υπάρχουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό!
  iv) τα αρχειοθετήματα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU filings) σύμφωνα με τα οποία επικοινωνεί αμφίδρομα με τους επίγειους σταθμούς το διαστημικό αντικείμενο.
  v) η άδεια άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων που έχει χορηγηθεί στο φορέα με τη σχετική τεκμηρίωση
  ε) ο φορέας γνωστοποιεί αμέσως στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τις πληροφορίες των σημείων β και δ, στ) Μετά την καταχώρηση του διαστημικού αντικειμένου, το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις πληροφορίες του σημείου β, ως και κάθε επικαιροποίησή τους, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με την απώλεια, τη θέση εκτός τροχιάς ή τον τερματισμό της πτήσης του διαστημικού αντικειμένου.
  ζ) Η καταχώρηση τίθεται σε ισχύ μετά το χρόνο εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου και κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης από τον φορέα για το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου και εφόσον συντρέχουν όλοι οι όροι της άδειας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν όλοι οι όροι της άδειας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.
  η) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων, πραγματοποιείται συμπληρωματική καταγραφή, υπό την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα ημερών από την ημέρα που αυτός έλαβε γνώση της όποιας τυχόν μεταβολής. Ελλείψει γνωστοποίησης τέτοιων τυχόν μεταβολών εκ μέρους του φορέα εντός της τεθείσας προθεσμίας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  ΜΕΡΟΣ Β’
  Ίδρυση και αρμοδιότητες ελληνικής διαστημικής εταιρείας
  ********************************************
  Άρθρο 18
  Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.».
  ********************************************
  1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΔΟ» (στο εξής η «Εταιρεία»).
  Η επωνυμία «Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός» και ο διακριτικός τίτλος «ΕΔΟ» ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευμένης της χρησιμοποίησης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.
  Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE AGENCY».
  Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ορίζονται παραρτήματα και σε άλλους δήμους της χώρας.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές.
  Σημειωτέον οτι δίνεται η ευκαιρεία να δημιουργηθούν διάσπαρτα ανά την χώρα παραρτήματα του ΕΔΟ με εξειδικευμένες ανά περιφέρειες δράσεις του ΕΔΟ (Διεθνείς συμφωνίες, διάχυση της αεροδιαστημικής, έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη). Αυτό θα συμβάλει στην περιφερειακή τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και θα δώσει την δυνατότητα εξωστρέφειας και συνεγασίας με περιφερειακά ερευνητικά κέντρα και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ομοιόμορφα.
  ********************************************
  2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 144), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ εξαιρείται ρητώς από τις διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.
  Η ασκούμενη επί του Οργανισμού εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου του και τον διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.

  3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές
  ********************************************
  4. Σκοπός της εταιρείας είναι :

  α . Η εκμετάλευση του παραθύρου ευκαιρείας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για να μπορούν και μικρές χώρες σαν την Ελλάδα να έχουν σημαντική επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική οφέλεια στην επερχόμενη μεταβιομηχανική επανάσταση στον χώρο της αεροδιαστημικής, που διέπεται από ευρέα και χαμηλού κόστους δυνατότητα επιχειρείν στο εγγύς διαστημικό της γης χώρο, που επικοδομείται στην συνεχιζόμενη τάση σμίκρυνσης των μικροηλεκτρονικών συστημάτων.

  β. Η αναζήτηση, προώθηση, δημιουργία, ανάπτυξη και συμμετοχή ή/και διαχείριση προγραμμάτων και έργων η ειδικών εθνικών διαστημικών προγραμμάτων, σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες σε τομείς όπως η βασική επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία προηγμένων υλικών και μεθόδων παραγωγής, οι τηλεπικοινωνίες, η εθνική άμυνα και ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, τα δίκτυα επικοινωνείας, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η τηλειατρική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο.

  γ. Ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής πολιτικής και των εφαρμογών της στην Ελλάδα,

  δ. Η συνεισφορά στην διαμόρφωση πρότασης για την εθνική στρατηγική και των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα του διαστήματος, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την ελληνική βιομηχανία, καθώς και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της εθνικής διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που θα προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων.

  ε. Ο συντονισμός και η συνεργασία των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του διαστήματος και των εφαρμογών του, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασίων, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο.

  στ. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη αυτής στον σχεδιασμό εξοπλισμού, συστημάτων, υλικών και δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω της εκμετάλλευσης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και των «βιομηχανικών επιστροφών» που δικαιούται η χώρα.

  ζ. Ο συντονισμός και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

  η. Η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών/υπηρεσιών. Η δημιουργία γνώσεως και μεταφορά τεχνολογίας για την βελτίωση της τεχνολογικής βάσης της εγχώριας βιομηχανίας διαστημικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε διαστημικές εφαρμογές.

  θ. Η πειραματική/εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου ε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και των συναφών υπηρεσιών και πόρων.

  ι. Η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας σε τεχνολογίες διαστήματος, η προβολή διεθνώς της εθνικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την ανάληψη από την εθνική βιομηχανία, συμβάσεων ανάπτυξης και κατασκευής συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές. Η παροχή υποστήριξης στη βιομηχανία προς επίλυση τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων.

  κ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου στο διάστημα, την καταχώρηση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη μικρο δορυφόρων και άλλων δορυφορικών συστημάτων για εθνικές ανάγκες.

  λ. Η δημιουργία δυναμικής για σχεδιασμό, κατασκευή και παραγωγή μικρών δορυφόρων, τμημάτων αυτών και ωφέλιμου φορτίου γι’ αυτούς στο πλαίσιο ενός ελληνικού διαστημικού προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ, ή λοιπών Υπουργείων.

  μ. Η χρηματοδότηση ερευνητικών και κατασκευαστικών προγραμμάτων, και προγραμμάτων παραγωγής (όπως λ.χ. μικρο-δορυφόρων).

  ν. Η συμμετοχή σε κοινές διεθνείς (μέσω της ESA) ή διακρατικές (με την NASA ή και φορέων άλλων κρατών) διαστημικές αποστολές και με συμμετοχή σε προγράμματα μέσω της κατασκευής τμημάτων και ωφέλιμων φορτίων για τα συναφή διαστημικά προγράμματα και αποστολές.

  ξ. Η παροχή συνδρομής προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και προς άλλα υπουργεία αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα.

  ο. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων και η δρομολόγηση των απαιτουμένων ενεργειών για την ίδρυση διαστημικής πύλης στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

  π. Η διασύνδεση του ΕΔΟ με διεθνή κέντρα αεροδιαστημικής στην αλλοδαπή, όπως το Silicon Valley Space Center, στην Καλιφόρνια, μέσου του οποίου δίνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης της καινοτόμας έρευνας στην αεροδιαστημική με νεοφυείς επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο εύρος αεροδιαστημικών εφαρμογών, που συναθροίζουν την αποκαλούμενη νέα μεταβιομηχανική οικονομία ευρέας εμπορικοποίησης του διαστήματος (space commercialization era), που διέρχεται τώρα από πρώιμα στάδια οικονομίας κλίμακος.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες προτεινόμενες αλλαγές

  5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξήντα (60) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Το ελληνικό Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και καταχωρίζεται στο ΓΕ.ΜΗ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών, ο Οργανισμός προβαίνει:

  α. Σε συστηματική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών στον τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και συναφών τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, σε τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, μελέτη και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών.

  β. Σε επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη υπουργείων, αρχών, οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και συλλογικών φορέων του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στον δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 65), όπως ισχύει, καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στον τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  γ. Στη δημιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιοθήκης, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, ιδιαίτερα αυτών που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, τις εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νομολογία και την βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τους παράγοντες που σχετίζονται με τον τομέα του διαστήματος στην Ελλάδα, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  δ. Στην απόκτηση και μεταφορά διεθνούς τεχνολογίας αιχμής μέσα από έμπρακτες συνεργασίες και δράσεις με άλλους διαστημικούς φορείς (λ.χ. διεθνείς διαστημικούς οργανισμούς, εθνικές υπηρεσίες διαστήματος τρίτων κρατών και βιομηχανικούς ομίλους διεθνούς εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαστημικής), στην ενσωμάτωση και διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, στην υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα και πολιτικές σχετικά με τον τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  ε. Στην καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του.

  στ. Στη διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του. Επίσης, μπορεί να αναθέτει σε φορείς του ιδιωτικού τομέα την διενέργεια περιοδικών ερευνών και μελετών, την διεξαγωγή προγραμμάτων διάχυσης των δράσεων και ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται του τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την έκδοση ετήσιων και περιοδικών οδηγών.

  ζ. Στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στην εκάστοτε εθνική στρατηγική στον τομέα του διαστήματος, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες διαστήματος και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή προτάσεων περαιτέρω βελτιώσεων.

  η. Στην εκπόνηση και συνεχή επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού που περιλαμβάνει το πενταετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το δεκαετές μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης με καταγραφή των ενεργών και των προβλεπομένων δράσεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα – πλαίσιο διαχείρισης προγραμμάτων και έργων (program και project management) με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τους απαιτούμενους πόρους (επενδύσεις, προσωπικό κλπ…) μαζί με τις συναφείς χρηματοδοτήσεις.

  θ. Στη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή, στο πλαίσιο των ως άνω (υπό η) δράσεων, των χαρακτηριστικών τους, αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων και τον ποιοτικό έλεγχο των παραγομένων δράσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησής τους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Οργανισμού. Το εύρος των υπό υλοποίηση έργων πρέπει να περιλαμβάνει ικανό αριθμό, ούτως ώστε να καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες και ελλείψεις που παρουσιάζει η χώρα στον τομέα της αεροδιαστημικής, καθώς και αυτά που προκύπτουν από διεθνείς συνεργασίες ευρύτερου ενδιαφέροντος.

  ι. Στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου του έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού μέσα από την συμμετοχή σε τεχνικά και διοικητικά εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.

  4. Προς επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο Οργανισμός δύναται να μετέχει εταιρειών, δυνάμενος και να συνιστά ίδιες επιχειρήσεις, είτε να συμμετέχει εις επιχειρήσεις μετά τραπεζών, ετέρων οργανισμών, κοινοπραξιών, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων.

  ********************************************
  7. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
  α) την εκμετάλλευση δικαιωμάτων επί των διαστημικών αντικειμένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και συμβάσεων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραματικής/ εμπορικής δραστηριότητας,

  Παρατηρήσεις:
  τι συμβάσεις είναι αυτές ? Ποιός τις χρηματοδοτεί?

  β) χορηγίες, έσοδα και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται από κοινού σε έργα ή προγράμματα του διαστημικού τομέα,

  γ) την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης από πατέντες και πνευματικά δικαιώματα επιστημονικών – ερευνητικών έργων και μελετών,
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες επισημάνσεις.

  δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές,
  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες επισημάνσεις.

  ε) χορηγίες από ιδιώτες,
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  8. Όλοι οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή και κινείται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον εταιρικό λογαριασμό κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό, που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό και για καθημερινές λειτουργικές δαπάνες γίνεται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

  9. Μέρος του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Εταιρείας αποδίδεται στον τακτικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται το αποδιδόμενο ποσοστό, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

  10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η Εταιρεία δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον τακτικό Προϋπολογισμό, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των στρατιωτικών εφαρμογών και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Άρθρο 19 Όργανα της Εταιρείας
  1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Μέλη του. 2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται στο καταστατικό και στις διατάξεις του ν. 2190/1920, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  3. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι αρμοδιότητες των οποίων, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται και εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των Διευθύνσεων της Εταιρείας και λαμβάνει όλες τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, και τρία μέλη) και ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, είναι δε υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό ιδιαίτερων ζητημάτων σε εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αμοιβή αυτών προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση.

  5. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκούν τις προβλεπόμενες στο καταστατικό αρμοδιότητες και διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα πέντε ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης και απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με την προκήρυξη της θέσης καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα, οι όροι απασχόλησης και οι προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί δε να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των αναφερόμενων κατωτέρω. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, πολυετής και διεθνής βιομηχανική και τεχνολογική εμπειρία στον τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών του, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, πολυετής διεθνής βιομηχανική και τεχνολογική εμπειρία τόσο στον τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών του όσο και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η πολύ καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή.

  6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική βιομηχανική εμπειρία στον τομέα της αεροδιαστημικής , υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς της αεροδιαστημικής και εκτενή εμπειρία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες επισημάνσεις.
  ********************************************
  Άρθρο 20 Εσωτερικοί Κανονισμοί
  ********************************************
  1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας, ασφάλειας και ελέγχου της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

  2. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των Διευθύνσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, η κατανομή αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της Εταιρείας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου, νομικών συνεργατών και δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, τα αναγκαία προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Άρθρο 21 Θέματα Προσωπικού
  ********************************************
  1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας στο εξειδικευμένο πεδίο του Διαστήματος και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων.

  2. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας και για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στελέχωσης, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στην Εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της απόσπασης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Εταιρείας δύνανται να καλυφθούν και με μετακίνηση/ παράλληλη άσκηση καθηκόντων από υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της ΕΕΤΤ. 3. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται μία (1) φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Άρθρο 22 Προνόμια – φορολογικές απαλλαγές Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσεως για τον εισαγόμενο από αυτήν εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς την Εταιρεία ή από την Εταιρεία προς θυγατρικές της, καθώς και η μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονομιών, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. Ειδικά ως προς το φόρο εισοδήματος, η Εταιρεία απαλλάσσεται αυτού, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρμογές και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Άρθρο 23 Λύση-εκκαθάριση Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται κατά τις κείμενες περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (υλικά και άυλα) ως και κάθε συναφής με την διάλυση της Εταιρείας λεπτομέρεια.
  Παρατηρήσεις:
  οκ
  ********************************************
  Άρθρο 24 Θέματα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας
  ********************************************
  1. Ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος, καθώς και η εποπτεία της Εταιρείας ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

  2. Η Εταιρεία υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορά επιτευχθέντων στόχων, οικονομικών στοιχείων και προβλέψεων για το επόμενο έτος καθώς και το επικαιροποιημένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιό της. Η πρώτη αναφορά παραδίδεται μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από τη λειτουργία της εταιρείας. Για την επιτυχή πραγμάτωση των προγραμματισμένων στόχων υποθετούνται οι διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές διαχείρησης έργων κατά τα πρότυπα PMI (Project Management Institute).

  3. Η πρόταση για την εθνική διαστημική στρατηγική καθώς και το αιτιολογημένο και επικαιροποιημένο κυλιόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

  4. Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν τη λειτουργία της ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

  5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να προσκληθεί σε επιτροπές ενώπιον της Βουλής για να τις ενημερώσει για κάθε σχετικό θέμα στον τομέα
  του Διαστήματος, με την επιφύλαξη των θεμάτων εθνικής ασφαλείας κατά τη διαχείριση στρατιωτικών εφαρμογών και διαστημικών πόρων.

  Παρατηρήσεις:
  οκ με τις παραπάνω υπογραμμισμένες επισημάνσεις.
  ********************************************
  Άρθρο 25 Θέση σε ισχύ Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  ********************************************

 • 29 Απριλίου 2017, 19:37 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 1 (ii):θα πρότεινα την προσθήκη του όρου σύσταση μητρώου πε΄ραν της τήρησης δεδομένου ότι δια του παρόντος νομοθετήματος θεσμοθετείται και η δημιουργία ελληνικού εθνικού μητρώου καταχώρισης διαστημικών αντικειμένων.
  Παράγραφος 2 (iii): θεωρώ ότι είναι πιό δόκιμη η έκφραση ‘ εφ’όσον δεν αντίκειται σε διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη’ διότι διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση κατά την προσπάθειά σας να προσδιορίσετε το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.
  Παράγραφος 2 (iv): θεωρώ ατυχή ως επιφέρουσα σύγχυση τη διατύπωση της συγκεκριμένης υποπαραγράφου σε συνδυασμό με τον όρο ‘κράτος εκτόξευσης’. Θα ήταν προτιμότερη μια γενική αναφορά ότι οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις διαστημικές δραστηριότητες για τις οποίες ( ή στις οποίες) η Ελλάδα δύναται να θεωρηθεί ως κράτος εκτόξευσης κατά το διεθνές δίκαιο.
  Παράγραφος 3: Ο τρόπος που διατυπώνεται δημιουργεί σύγχυση εν σχέσει με την παράγαραφο 2 ( iii) ανωτέρω.
  Παράγραφος 4: Δεδομένου ότι μάλλον αναφέρεστε στην περίπτωση της ‘από κοινού εκτόξευσης’ (‘joint launching’) όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο V της Liability Convention και στο άρθρο ΙΙ παρ. 2 της Registration Convention οι οποίες προβλέπουν στα οικεία άρθρα την περίπτωση εκτοξεύσεων όπου συμμετέχουν δύο η περισσότερα κράτη, θα ήθελα να επισημάνω ότι η επιλογή της χώρας καταχώρισης του διαστημικού αντικειμένου υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες και δεν είναι αυτόματη. Προφανώς γίνεται υπό την προυπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος από την ενδιαφερόμενη εταιρεία και εφ΄όσον τελικά η χώρα καταχώρισης είναι η Ελλάδα ενδέχεται να απαιτείται και η σύναψη διεθνών συμφωνιών με τα λοιπά συνεκτοξεύοντα κράτη περί επιμερισμού διεθνούς ευθύνης.

 • 28 Απριλίου 2017, 14:01 | Πέτρος Π. Σουκουλιάς

  Θεωρούμε ελάχιστο το χρόνο για μελέτη-ανάλυση του περιεχομένου και υποβολή σχολίων σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Επίσης, είμαστε σε χρόνο που προετοιμάζουμε προτάσεις για το Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ και η προσπάθεια αρκετών από τον επιχειρηματικό κόσμο και την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα εστιάζεται στην προσπάθεια αυτή. Παρακαλούμε για παράταση του χρόνου υποβολής των σχολίων προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή.

 • 28 Απριλίου 2017, 12:56 | ΑΙΘΩΝ ΝΑΡΛΗΣ

  Η διορία διαβούλευσης 7 ημερών είναι πολύ μικρή ώστε να μπορεί κάποιος να μελετήσει το νομοσχέδιο και να υποβάλλει τεκμηριωμένα σχόλια. Παράκληση για παράταση τουλάχιστον μίας εβδομάδος.

 • Ο παρόν κανονισμός θα πρέπει να συνδέεται και με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομή Ζωνών Συχνοτήτων καθώς θα πρεπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας του εδάφους της Ελληνικής επικράτειας με τα διαστημικά αντικείμενα σε αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων.

 • Παρακαλω να διευκρινιστεί το είδος των Διεθνών Συμφωνιών και Συνθηκών με τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλεψεις.

 • Οι διαστημικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να αφορούν και δραστηριότητες στο διάστημα σε περιοχές όπου η Ελλάδα βάσει διεθνών συνθηκών και κανονισμών έχει δικαιώματα χρήσης και θέσης.

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις αφορά η ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από τα διαστημικά αντικείμενα. Αφορά ζημιές στην Ελληνική επικράτεια, γενικότερα στην γη, σε άλλα αντικείμενα στο διάστημα;