Άρθρο 17 – Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τηρείται Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, όπου καταχωρούνται όλα τα διαστημικά αντικείμενα για τα οποία η Ελλάδα είναι, μόνη της ή από κοινού με άλλο Κράτος το Κράτος εκτόξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγματοποιείται από άλλο Κράτος ή Διεθνή Οργανισμό, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων .
2. Οι πληροφορίες που εισάγονται στο Αρχείο/Μητρώο υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες:
α) οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
β) οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο IV της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, δηλαδή:
i) το όνομα των άλλων Κρατών εκτόξευσης, εφόσον υφίστανται,
ii) ο αριθμός καταγραφής του διαστημικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στο σημείο γ,
iii) η ημερομηνία και η θέση (έδαφος / τοποθεσία) εκτόξευσης,
iv) οι κύριες τροχιακές παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων της κομβικής περιόδου, της κλίσης, του απογείου και του περιγείου,
v) η γενική λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου.
γ) Ένας μοναδικός εθνικός αριθμός καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείμενο.
δ) Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται στην παράγραφο β, καταχωρούνται:
i) ο κατασκευαστής του διαστημικού αντικειμένου,
ii) ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστημικού αντικειμένου,
iii) τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός του διαστημικού αντικειμένου,
iv) τα αρχειοθετήματα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU filings) σύμφωνα με τα οποία λειτουργεί το αντικείμενο.
v) η άδεια άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων που έχει χορηγηθεί στο φορέα με τη σχετική τεκμηρίωση
ε) ο φορέας γνωστοποιεί αμέσως στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τις πληροφορίες των σημείων β και δ,
στ) Μετά την καταχώρηση του διαστημικού αντικειμένου, το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις πληροφορίες του σημείου β, ως και κάθε επικαιροποίησή τους, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με την απώλεια, τη θέση εκτός τροχιάς ή τον τερματισμό της πτήσης του διαστημικού αντικειμένου.
ζ) Η καταχώρηση τίθεται σε ισχύ μετά το χρόνο εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου και κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης από τον φορέα για το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου και εφόσον συντρέχουν όλοι οι όροι της άδειας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν όλοι οι όροι της άδειας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.
η) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων, πραγματοποιείται συμπληρωματική καταγραφή, υπό την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα ημερών από την ημέρα που αυτός έλαβε γνώση της όποιας τυχόν μεταβολής. Ελλείψει γνωστοποίησης τέτοιων τυχόν μεταβολών εκ μέρους του φορέα εντός της τεθείσας προθεσμίας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:05 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 1. Τροποποίση: «(…)η Ελλάδα είναι, μόνη της ή από κοινού με άλλο Κράτος ή Διεθνή Οργανισμό, η εκτοξεύουσα αρχή (…)»

  • Παράγραφος 2, σημείο 2-β-i. Τροποποίηση: «άλλων Κρατών ή Διεθνών Οργανισμών»

  • Παράγραφος 2, σημείο 2-δ. Προσθήκη σημείου “vi” «η τυχόν χρήση πυρηνικών πηγών ενέργειας»

  • Παράγραφος 2, σημείο 2-στ. Πρέπει να γίνει ορισμός του χρονικού περιθωρίου κοινοποίησης από το ΥΠΕΞ προς τον ΓΓ/ΗΕ.

  • Παράγραφος 2, σημείο 2-στ. Τροποποίηση: « (…) κάθε πληροφορία σχετικά με (…) την απώλεια αποτελεσματικού ελέγχου, τον ασφαλή παροπλισμό, την ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε μεταβολή του εκτοξεύοντος κράτους/ εκτοεξεύουσας αρχής ».

 • 30 Απριλίου 2017, 14:11 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 1: Θα πρότεινα την προσθήκη της λέξεως ‘συστήνεται’ πέραν του τηρείται. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η καταχώριση γίνεται προκειμένου για διαστημικά αντικείμενα για τα οποία η Ελλάδα καθίσταται Κράτος Καταχώρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα και προβλεπόμενα στις Διεθνείς Συνθήκες. Τέλος θεωρώ ότι η αναφορά σε άλλα συνεκτοξεύοντα κράτη θα πρέπει να απαλειφθεί καθώς προκαλεί σύγχυση και δεν εξυπηρετεί το σκοπό της συγκεκριμένης διάταξης. Εξάλλου η καταχώριση γίνεται πάντοτε σε ένα και μόνον κράτος ( ανεξαρτήτως της συμμετοχής πλειόνων συνεκτοξευόντων κρατών) το οποίο και υπέχει διεθνή ευθύνη ( ανεξαρτήτως των επιμέρους διακρατικών συμφωνιών περί επιμερισμού διεθνούς ευθύνης σε περίπτωση συνεκτοξευόντων κρατών).

  Παράγραφος 2: Θεωρώ ατυχή την πρώτη πρόταση και θα αντιπρότεινα την εξής διατύπωση: ‘Η καταχώριση του εκάστοτε διαστημικού αντικειμένου στο ελληνικό Εθνικό Αρχείο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού επίτη βάσει των παρεχομένων πληροφοριών από τον φορέα και αιτούντα της καταχώρισης. Οι πληροφορίες δε οι οποίες αφοούν στο εκάστοτε διαστημικό αντικείμενο το οποίο καταχωρίζεται στο ελληνικό Εθνικό Αρχείο είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο IV της Σύμβασης περί καταγραφής διαστημικών αντικειμένων ήτοι α), β)…….

  Παράγραφος 2 (δ): (ii) γιατί υπάρχει η διάκριση σε φορέα και ιδιοκτήτη? (iii) τι ακριβώς εννοείτε με την έννοια ‘όργανα εντός του διαστημικού αντικειμένου’? (iv) μήπως θα ήταν πιο δόκιμη η έννοια καταχωρίσεις ραδιοσυχνοτήτων αντί του όρου αρχειοθετήματα? (v) σε ποια τεκμηρίωση αναφέρεστε και σε τι εξυπηρετεί η συμπερίληψή της στις καταχωριζόμενες πληροφορίες στο Εθνικό Αρχείο?

  Παράγραφος 2 (ζ): Κατ’ αρχάς όπως έχω ήδη προαναφέρει δεν είναι ορθή η σύνδεση της αδειοδότησης με την καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο διότι αφορά δυο διαφορετικές διαδικασίες με δεδομένο ότι ήδη προυπάρχουν αδειοδοτήσεις για διαστημικές δραστηριότητες οι οποίες ήδη διεξάγονται.
  Σε κάθε περίπτωση και εστιάζοντας στη διάταξη αυτή όπως είναι διατυπωμένη υπονοείτε ότι η καταχώριση θα έχει γίνει αλλά η ενεργοποίηση της θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο ήτοι μετά την εκτόξευση? Τότε προφανώς εννοείτε ‘εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι όροι της αδείας’ και όχι συντρέχουν δεδομένου ότι ήδη έχει ελεγχθεί η συνδρομή των όρων αδειοδότησης κατά την καταχώριση η οποία απλώς ενεργοποιείται μετά την επέλευση της εκτοξεύσεως και θέσεως του δορυφόρου σε τροχιακή θέση. Επίσης μήπως θα πρέπει να προβλεφθεί ( εάν τελικώς επιμείνει το Υπουργείο σας στο συσχετισμό αδειοδότησης και καταγραφής σε εθνικό μητρώο) ότι πέραν της αναστολής της αδείας θα πρέπει να αίρεται η καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο?

  Παράγραφος 2 (η): δια της αναστολής της αδείας ( με την οποία διαφωνώ σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι οι προυποθέσεις αδειοδότησης και καταχώρισης διαστημικού αντικειμένου είναι εντελώς διαφορετικές και εξηπηρετούν διαφορετικό στόχο) εξακολουθείτε να διατηρείτε ενεργή μια καταχώριση με εσφαλμένα/ ανακριβή στοιχεία, καθώς δεν προβλέπετε καμμία συνέπεια εν σχέσει με την προκείμενη καταχώριση.

 • Παρ.1: «ή από κοινού με άλλο Κράτος το Κράτος εκτόξευσης»
  Προτείνεται αντ’ αυτού «ή από κοινού με άλλο Κράτος ή το Κράτος εκτόξευσης»

 • θα πρέπει να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρσης από την ημερομηνία της κατάθεσης των σχετικών πληροφοριών από τον φορέα

 • Θα πρέπει να διευκρινιστουν τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 2δiii του παρόντος. Λόγω ισχυρών συμβάσεων ελέγχου εξαγωγής τεχνολογίας εκ μέρους των κατασκευαστών των δορυφορικών αντικειμένων η λεπτομέρεια στην πληροφορία αυτή είναι σχεδόν αδύνατη

 • θα πρέπει να διευκρινιστεί η σύμβαση στην οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου