Άρθρο 12 – Υποχρέωση ενημέρωσης

1. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για κάθε είδους χειρισμό, δυσλειτουργία ή ανωμαλία του διαστημικού αντικειμένου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα στο έδαφος, αεροπλάνο σε πτήση ή σε άλλα διαστημικά αντικείμενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία.
2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ενημέρωσης, και με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων ή ευθύνης για πληρωμή αποζημίωσης, ο φορέας εγγυάται στο ελληνικός Κράτος το σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης σε αυτό δυνάμει της διεθνούς ευθύνης του ή δυνάμει του παρόντος νόμου.

  • 2 Μαΐου 2017, 11:14 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

    • Παράγραφος 1. Τροποποίηση: «χειρισμό, δυσλειτουργία, ανωμαλία ή απώλεια αποτελεσματικού ελέγχου»

  • 30 Απριλίου 2017, 13:01 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

    Παράγραφος 2:είναι απορίας άξιο πώς ένας φορέας ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο ταυτοχρόνως εγγυάται προς αυτό την ασφαλιστική του κάλυψη σε περίπτωση επελεύσεως ζημίας για την οποία υπέχει ευθύνη. Θεωρώ ότι η πρόβλεψη του άρθρου 11 υπερεπαρκεί για να καλύψει οποιαδήποτε περίπτωση πραγματική πρόκλησης ζημίας για την οποία ο φορέας ενδέχεται να έχει ευθύνη και συνεπώς υποχρεούται να καταβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική αποζημίωση.

  • Το άρθρο αυτό παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα υπουργοκεντρικό χαρακτήρα. Ανάμεσα στο φορέα και τον Υπουργό υπάρχει η Εταιρεία, η οποία θα πρέπει να αναλαμβάνει τις επαφές με τον φορέα και στη συνέχεια να ενημερώνει τον Υπουργό, γνωμοδοτώντας και αξιολογώντας παράλληλα την εκάστοτε επαφή της με το φορέα.

  • θα πρέπει να προδιαγραφεί το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας του φορέα κατώπιν της ενημέρωσης περί της βλάβης του διαστημικού αντικειμένου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων βλαβών λειτουργούν οι εφεδρείες των συστημάτων. έχοντας αυτό υπόψη θα πρέπει να διευκρινιστεί η πιθανότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του φορέα λόγω διαφορετικής αξιολόγησης της κρισιμότητας της βλάβης μεταξύ του φορέα και των εμπειρογνωμόνων.

  • Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το άρθρο 1 αφορά και εσωτερικές ζημιές του δορυφορικού αντικειμένου όπου βάσει της γνώσης του φορέα δεν μπορουν να προκαλέσουν ζημιά σε άλλα αντικείμενα στην γη ή στο διάστημα.