Άρθρο 21 – Θέματα Προσωπικού

1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας στο εξειδικευμένο πεδίο του Διαστήματος και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων.
2. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας και για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στελέχωσης, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στην Εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της απόσπασης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Εταιρείας δύνανται να καλυφθούν και με μετακίνηση/ παράλληλη άσκηση καθηκόντων από υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της ΕΕΤΤ.
3. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται μία (1) φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:46 | IOANNIS POLYCHRONAKIS

  Γιατί θα πρέπει η στελέχωση να γίνεται «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων»;

  Πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία με τόσο υψηλής εξειδίκευσης αντικείμενο απασχόλησης, να στελεχωθεί με αποσπάσεις από τον Δημόσιο ή τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα;

  Οι θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να είναι μόνο Ορισμένου Χρόνου και να προσληφθούν, με δημόσια προκήρυξη, Επιστήμονες με εμπειρία στο αντικείμενο.

  Εφόσον υπάρχουν Δημόσιοι Υπάλληλοι που θα ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην εταιρεία θα πρέπει να υπάρχει κενή θέση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από την προκήρυξη των θέσεων (δεν υπήρξε ανταπόκριση στην σχετική ΔΗΜΟΣΙΑ πρόσκληση).

 • 1 Μαΐου 2017, 21:05 | Βασίλης Καλερίδης

  Εκτιμάται ότι η στελέχωση της προτεινόμενης εταιρίας δεν πρόκειται να καλύψει τις δραστηριότητές της σε ό,τι αφορά το γενικότερο συντονισμό της συμμετοχής της Ελλάδας στην ESA τόσο σε επίπεδο διαχείρισης / αντιπροσωπείας (Delegation) όσο και σε επίπεδο υλοποίησης projects.

 • 1 Μαΐου 2017, 19:49 | Νικόλαος Τοπτσίδης

  Παρακάτω κατατίθενται μερικά σχόλια στο άρθρο 21:
  – Παράγραφος 1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόσληψη αορίστου χρόνου. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να αξιολογείται και πιθανώς να ανανεώνεται με βάση τις γνώσεις του και την απόδοση του.
  – Παράγραφος 2: Προτείνεται η παρακάτω προσθήκη “…Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) οι οποίοι θα αντικατασταθούν από διακεκριμένους επιστήμονες στον διαστημικό τομέα και θα επιστρέψουν στις θέσεις τους σε μέγιστη διάρκεια ενός έτους.”.
  – Θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι η αξιολόγηση όλου του προσωπικού εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ότι θα βασίζεται στην απόδοση τους και στις διαστημικές τους γνώσεις (εφόσον το απαιτεί η θέση τους). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να αξιολογείται από ανεξάρτητους πολιτικά φορείς.

 • 30 Απριλίου 2017, 15:09 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 3: μια διόρθωση διατύπωσης ….’εάν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση’..

 • Παρ.1: προτείνεται η σύσταση Διαρκούς Συμβουλίου Εμπειρογνομώνων σε θέματα διαστήματος με μέλη τα οποία θα έχουν προκαθορισμένους τομείς ευθύνης και διετή / τριετή θητεία, στο τέλος της οποίας τα μέλη του Συμβουλίου θα ανανεώνονται. Τα μέλη του Συμβουλίου θα μπορούν να υπηρετούν το πολύ δύο (2) συνεχόμενες θητείες, με δυνατότητα επανυπηρεσίας αφού παρέλθει τουλάχιστον μία θητεία μη συμμετοχής. Μέλη του Συμβουλίου θα μπορούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για διάφορους λόγους (υποβολή παραίτησης, αντικειμενική αδυναμία, λόγοι υγείας, έλεγχος, αξιολόγηση) με κρίση του ΔΣ της Εταιρείας η οποία θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Συμβουλίου.