Άρθρο 07 – Χορήγηση άδειας

1. Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης για τη χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κοινοποιείται στον φορέα εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η άδεια ορίζει τις διαστημικές δραστηριότητες για τις οποίες εκδίδεται και μπορεί να περιλαμβάνει ειδικότερους όρους.
2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης απαιτεί από τον φορέα πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ή σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη της αίτησης, το παραπάνω χρονικό όριο μπορεί να παρατείνεται για ένα τρίμηνο.
3. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός 90 (ενενήντα) ημερών ή εντός της παραταθείσας προθεσμίας σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος από την υποβολή της αίτησης, η αίτηση τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε.
4. Η απόφαση χορήγησης άδειας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 • 29 Απριλίου 2017, 21:47 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Θα ήταν σκόπιμη η πρόβλεψη σύντμησης της 3μηνης ή εναλλακτικώς της 6μηνης προβλεπόμενης ανώτατης καταληκτικής προθεσμίας σε περίπτωση διαστημικής δραστηριότητας η οποία έχει ήδη εκκινηθεί επί τη βάσει ήδη εκδοεθίσας αδείας όπως πεεσήμανα στο σχόλιό μου επί του άρθρου 3 ανωτέρω εκτός και αν τελικώς το Υπουργείο υιοθετήσει εξαίρεση η οποία να προβλέπει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

 • Παρ. 1: «κοινοποιείται στον φορέα»
  Προτείνεται αντ’ αυτού «κοινοποιείται υποχρεωτικά στον φορέα»

  Παρ.3: προτείνεται η απαλοιφή της παραγράφου: έγκριση ή απόρριψη αίτησης αδειοδότησης θα πρέπει να αναφαίρεται ρητά σε απαντητικό έγγραφο με την απαραίτηση τεκμηρίωση και το σκεπτικό της απόφασης.

  Παρ.4: είναι απαραίτητη η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης; Η αναφορά της αδειοδότησης στα (δημόσια, εκτός δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε θέματα ασφάλειας και άμυνας) πρακτικά του ΕΛΔΟΑΕ θα επαρκούσε.

 • Σε περίπτωση όπου ο φορέας δεν λάβει έγκριση εντός των 90 ημερών έχει την δυνατότητα να εκκινήσει τις διαστημικές δραστηριότητες μέχρι την τελική απόφαση έγκρισης/απόρριψης;

 • Σε περίπτωση όπου η έγκριση ή η απόρριψη της άδεια δεν λάβει χώρα εντός των 90 ημερών θεωρείται σιωπηρή έγκριση;