Άρθρο 24 – Θέματα ελέγχου , εποπτείας και διαφάνειας

1. Ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος, καθώς και η εποπτεία της Εταιρείας ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η Εταιρεία υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορά επιτευχθέντων στόχων, οικονομικών στοιχείων και προβλέψεων για το επόμενο έτος καθώς και το επικαιροποιημένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιό της. Η πρώτη αναφορά παραδίδεται μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από τη λειτουργία της εταιρείας.
3. Η πρόταση για την εθνική διαστημική στρατηγική καθώς και το κυλιόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν τη λειτουργία της ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να προσκληθεί σε επιτροπές ενώπιον της Βουλής για να τις ενημερώσει για κάθε σχετικό θέμα στον τομέα του Διαστήματος, με την επιφύλαξη των θεμάτων εθνικής ασφαλείας κατά τη διαχείριση στρατιωτικών εφαρμογών και διαστημικών πόρων.

  • 2 Μαΐου 2017, 12:09 | Θάνος Μπαλτόπουλος

    Προτείνεται η δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμώνων (Advisory Board) για την υποστήριξη των Θεμάτων ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας.

  • 1 Μαΐου 2017, 19:27 | Νικόλαος Τοπτσίδης

    Στην παράγραφο 3, η πρόταση για την εθνική διαστημική στρατηγική θα πρέπει να συνδιάζεται από αποδεικτικά ότι αυτή συμβαδίζει με, και μπορεί να επωφεληθεί από την Ευρωπαική διαστημική στρατηγική του ΕΟΔ. Έτσι θα αποφευχθεί η Ελλάδα να έχει ανεξάρτητο πλάνο από τον ΕΟΔ και να μην μπορεί να επωφεληθεί από τα προγράμματα του. Για την δημιουργία τέτοιου πλάνου, συναντήσεις με υψηλά ιστάμενους του ΕΟΔ ή άλλων ανάλογων εθνικών οργανισμών της Ευρώπης (DLR, CNES, ASI κτλ.) θα πρέπει να λάβουν χώρα για τον συντονισμό και την διαμόρφωση ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής.

  • Βήμα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας ο καθορισμός θεσμικής αρμοδιότητας για την εθνική διαστημική στρατηγικής.

    Είναι σημαντικό και πολύ χρήσιμο να υπάρξει εκτενέστερη περιγραφή των διαδικασιών ετοιμασίας της ετήσιας αναφοράς, με κεντρικό στοιχείο τη συμβολή εθνικών εμπειρογνωμόνων στα επιμέρους πεδία.