Άρθρο 16 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διαστημικές δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου δύνανται να συνεχισθούν για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για άδεια. Καμία μεταβίβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 10, δε δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
2. Ο φορέας εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγει. Ο φορέας παρέχει τα σχετικά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παρ. 2.

  • 2 Μαΐου 2017, 11:04 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

    • Παράγραφος 2. Οφείλει να οριστεί η χρονική περίοδος έγκρισης / απόρριψης για τη χορήγηση άδειας (βλ. σχετικά και Άρθρο 7, παράγραφος 1), καθώς επίσης και η περίοδος για την τροποποίηση ή κατάθεση πρόσθετων στοιχείων σε περίπτωση αρχικής απόρριψης (βλ σχετικά και Άρθρο 7, παράγραφος 2).

    • Γενικό Σχόλιο. Ποιες είναι οι συνέπειες από την πιθανή απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης; Γίνεται υπαγωγή στο καθεστώς του Άρθρου 9;

  • 30 Απριλίου 2017, 13:33 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

    Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεταβίβαση κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού? όπως ήδη προβλέπεται σε προηγούμενο άρθρο του παρόντος Νόμου?