Άρθρο 09 – Ανάκληση ή Αναστολή άδειας

1. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί ή να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:
α) όταν ένας από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της άδειας δεν τηρείται ή
β) σε περίπτωση παραβίασης διάταξης του παρόντος ή
γ) για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας
2. Όταν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προτίθεται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια για τους λόγους που εκτίθενται στα σημεία α, β και γ της πρώτης παραγράφου, δίνει προηγουμένως τη δυνατότητα στο φορέα να παράσχει εξηγήσεις και να προτείνει μέτρα για την άρση της παράβασης ή την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η άδεια μπορεί να ανασταλεί άνευ ακρόασης του φορέα.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της άδειας, και κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να εγκρίνει μέτρα προσωρινής διαχείρισης των υπό εξέλιξη διαστημικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διευκολύνει τον φορέα στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Κάθε αίτημα πρέπει να διατυπώνεται από τον φορέα αμέσως μόλις του κοινοποιείται η απόφαση για ανάκληση ή αναστολή της άδειας.
4. Όταν η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση της διαστημικής δραστηριότητας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαστημικών δραστηριοτήτων, όσο και να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να υπαγορεύσει οδηγίες στο φορέα ή σε τρίτους, να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων ή να μεταβιβάσει τις διαστημικές δραστηριότητες σε άλλο φορέα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτήσης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να θέσει εκτός τροχιάς ή να καταστρέψει το διαστημικό αντικείμενο.
5. Οι αποφάσεις ανάκλησης και αναστολής άδειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:37 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 4, τελευταία γραμμή. Η προτεινόμενη επιλογή περί καταστροφής αντικειμένου θεωρείται μη ασφαλής για άλλα διαστημικά αντικείμενα και αντίθετη σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες περί space debris (βλ. Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space και Inter-Agency Space Debris Coordination Committee Space Debris Mitigation. Guidelines). Προτιμότερη θα ήταν η επιλογή της απενεργοποίησης (μόνιμης ή προσωρινής) της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου.

 • 29 Απριλίου 2017, 22:14 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 2: Κατανοητή η πρόβλεψη περί μη ακρόασης του φορέα σε περκιπτώσει εκτάκτου ανάγκης αλλά θα ήταν σκόπιμη η η προηγούμενη ενημέρωσή του ( ήτοι πρό της εκδόσεως ανακλητικής αποφάσεως) προεκειμένου αν λάβει κάποια μέτρα προστασίας του ιδίου ή και πελατών του σε περίπτωση που πρόκειται για δορυφορικό οργανισμό.
  Παράγραφος 4: η πρόβλεψη αυτή είναι εύλογη και νόμιμη στο βαθμό που η επέμβαση του Υπουργού επιβάλλεται αποκλειστικώς για λόγους δημοσίας τάξης ασφάλειας και υγείας, σε διαφορετική περίπτωση όπου η ανακληση γίνεται λόγω μη τήρησης όρων αδειοδότησης δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δραστηριοτήτων ή ακόμη χειρότερα καταστροφής διαστημικού αντικειμένου ανήκοντος στον φορέα ο οποίος σημειωτέον έχει υποβληθεί σε σημαντικότατες επενδύσεις.

 • Παρ. 2: «η άδεια μπορεί να ανασταλεί άνευ ακρόασης του φορέα»
  Προτείνεται αντ’ αυτού «ο φορέας καλείται εσπευσμένα να παράσχει εξηγήσεις εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού περιθωρίου. Αν ο φορέας δεν ανταποκριθεί, η άδεια μπορεί να ανασταλεί άνευ ακρόασης»

  Παρ.5: ισχύει ότι και για το σχόλιο μου στο Άρθρο 7, παρ.4: εμφάνιση στα δημόσια πρακτικά της Εταιρείας αρκεί.

 • Στην περίπτωση όπου λόγω ανάκλησης μετά την εκτόξευση ζητηθεί να αναλάβουν υπηρεσίες τρίτες οντότητες ή άλλοι φορείς, αυτοί θα πρέπει να είναι επίσης αδειοδοτημένοι στο ίδιο νομικό πλαίσιο; Λόγω της ιδιατερότητας του αντικειμένου υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχουν τρίτες οντότητες ή φορείς όπου να μπορούν να αναλάβουν δραστηριότητα. Είτε λόγω τεχνογνωσίας ή λόγω κόστους επενδύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.