Άρθρο 04 – Όροι αδειοδότησης

1. Η άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικανότητα και εμπειρία για την πραγματοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων,
β) η διαστημική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια , τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών καθώς και τη δημόσια υγεία,
γ) η διαστημική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου ή τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
δ) έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το μετριασμό και τη διαχείριση των διαστημικών αποβλήτων/υπολειμμάτων σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς πρακτικές,
ε) η διαστημική δραστηριότητα δεν προκαλεί μόλυνση του διαστήματος ή των ουρανίων σωμάτων ή δυσμενείς αλλαγές στο περιβάλλον,
στ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ITU) που αφορούν τροχιακές θέσεις και τις συσχετισμένες ραδιοσυχνότητες,
ζ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 11 και
η) ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθοριστούν επιπλέον ειδικοί όροι για την αδειοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της ατμόσφαιρας και του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, να διαφυλαχθούν στρατηγικά, γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα του ελληνικού Κράτους, και να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να επιβάλει επιπροσθέτως σε κάθε απόφαση αδειοδότησης ειδικότερους όρους, τους οποίους κρίνει χρήσιμους κατά περίπτωση. Ειδικότερα, δύναται να επιβάλει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους, να θέσει όρους ως προς την θέση των διαστημικών δραστηριοτήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του φορέα ή την ασφάλιση των διαστημικών δραστηριοτήτων και αντικειμένων.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται με απόφασή του να μεταβάλει με αιτιολογημένα κριτήρια τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε μια αδειοδοτημένη διαστημική δραστηριότητα καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτών.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:11 | Θάνος Μπαλτόπουλος

  Σχετικά με την παράγραφο 1, προτείνεται η δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμώνων (Advisory Board) για την παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας σε σχέση με την αξιολόγηση και τεκμηρίωση των όρων αξιολόγησης.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:05 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 1, σημείο η. Τροποποίηση: «…έχει λάβει και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα»

  • Παράγραφος 1, σημείο η. O όρος «ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας» χρειάζεται αποσαφήνιση

  • Παράγραφος 1. Προσθήκη σημείου ή σημείων με το εξής περιεχόμενο: «ο φορέας διασφαλίζει ότι η διαστημική δραστηριότητα:
  o είναι σύννομη με τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου, τον Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
  o αποτελεί Ειρηνική Χρήση του Διαστήματος,
  o δεν εμπεριέχει την θέση σε τροχιά ή εγκατάσταση πυρηνικών όπλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής,
  o εφόσον προβλέπει τη χρήση πυρηνικών πηγών ενέργειας, αυτή είναι σύννομη με τα διεθνή τεχνικά και περιβαλλοντικά standards»

  • Παράγραφος 1. Προσθήκη σημείου με το εξής περιεχόμενο: «ο φορέας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την διεθνή συνεργασία και την τακτική ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για τη φύση, το περιεχόμενο, την τοποθεσία και τα αποτελέσματα προκειμένου για τις διαστημικές δραστηριότητες που αφορούν την επιστήμη, την έρευνα ή την εκπαίδευση» όπως το Άρθρο ΧΙ της Outer Space Treaty ορίζει.

  • Παράγραφος 3. Αποσαφήνιση του όρου «επιβολή παροχής τεχνικής βοήθειας από τρίτους». Πότε και πως ενεργοποιείται; Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του φορέα; Ποιοι μπορούν να είναι οι «τρίτοι»;

  • Παράγραφος 3. Αποσαφήνιση του όρου «θέση των διαστημικών δραστηριοτήτων». Αφορά στην μόνο στο Geostationary Slot ή και στις άλλες τροχιές;

 • 1 Μαΐου 2017, 19:29 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 1 – σημείο δ: Θα πρέπει να οριστούν οι διεθνής πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις

 • 1 Μαΐου 2017, 19:33 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 1 – σημείο α: Θα πρέπει να οριστεί καλύτερα η «απαραίτητη αξιοπιστία»

 • 29 Απριλίου 2017, 20:24 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 1 (η): πολύ σωστή η πρόβλεψη αυτή. Θα ήταν σκόπιμο να είναι και ασφαλής η περάτωση πέραν της ομαλούς.
  Παράγραφος 3: Δεν είναι σαφές τι εννοείται υπό την έννοια της παρεχόμενης από τρίτους τεχνικής βοήθειας.
  Παράγραφος 4: Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι μια τέτοια διαφοροποίηση/μεταβολή των ειδικών όρων που αφορούν σε ήδη αδειοδοτημένη διαστημική δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο για τον φορέα των εν λόγω δραστηριοτήτων ίσως θα ήταν σκόπιμο να παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε φορέα περί υποβολής ενστάσεων/ προτάσεων πρό της έκδοσης σχετική ςαπόφασης του Υπουργού.

 • Σε σχέση με τον όρο (α) απαιτείται, νομίζω, να διευκρινιστεί πώς τεκμαίρεται η αξιοπιστία, ικανότητα και εμπειρία του φορέα.

  Σχετικά με τον όρο (γ) απαιτείται και πάλι να διευκρινιστεί σαφώς πώς θα τεκμαίρεται η συμφωνία ή αντίθεση δοθείσας διαστημικής δραστηριότητας με τις εθνικές υποχρεώσεις και σχεδιασμούς.

 • θα πρέπει να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του φορέα όσον αφορά τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας.

  Ποιο ειναι το πλαίσιο συμμόρφωσης, ελέγχου και πιστοποίησης αυτών;

 • θα πρέπει να διευκρινιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει ο φορέας προκειμένου να πιστοποιήσει συμμόρφωση με τους όρους της αδειοδότησης.

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος ελέγχου και συμμορφωσης του φορέα που εκτελεί την διαστημική δραστηριότητα ώστε να πιστοποιείται η συμμόρφωση του περί αποφυγής μόλυνσης του διαστήματος ή των ουρανίων σωμάτων ή δυσμενών αλλαγών στο περιβάλλον;

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί η αναφορά στις «τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς πρακτικές». Αναφέρεται σε κάποια διεθνή ευρωπαικά πρότυπα? Αν ναι παρακαλώ διευκρινίστε

 • θα πρέπει να διευκρινιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ο μετριασμός και η διαχείριση των διαστημικών αποβλήτων/υπολειμμάτων.