Άρθρο 14 – Κάλυψη εξόδων αίτησης

Όταν, δυνάμει του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προσφεύγει στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, το κόστος των υπηρεσιών καθώς και κάθε σχετικό έξοδο που αφορά τις εργασίες τους, βαρύνει τον αιτούντα φορέα. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν καλύψει το σχετικό κόστος, η αίτησή του απορρίπτεται, ενώ αν είναι ήδη αδειοδοτημένος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αναστείλει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.

  • Προτείνεται η κατάρτιση τιμολογίου υπηρεσιών γνωστού εκ των προτέρων στο φορέα, με δυνατότητα σύντομης διαπραγμάτευσης, προς την κατεύθυνση ενός ευχερέστερου οικονομκού προγραμματισμού εκ μέρους του φορέα.

  • 30 Απριλίου 2017, 13:04 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

    Δεδομένου του υψηλότατου κόστους ( και όχι μόνον) το οποίο συνεπάγονται τέτοιοι εξειδικευμένοι έλεγχοι δια της εμπλοκής εμπειρογνωμόνων και δη σε διαφορετικά στάδια της αδειοδότησης ή διατήρησης αυτής δεν είναι εύλογο αυτό να αναλαμβάνεται από τον φορέα ο οποίος μάλιστα είναι και ο ελεγχόμενος εν προκειμένω! Ίσως θα μπορούσε να γίνει χρήση των υπηρεσιών των εξειδικευμένων επιστημόνων εγνωσμένης αξίας με τους οποίους πολύ εύστοχα και εύλογα προσβλέπει να εφοδιαστεί η ΕΛ.ΔΕ.Α.Ε., γεγονός άλλωστε το οποίο είθισται σε όλες τις ευρωπαϊκές ώρες οι οποίες διαθέτουν αντίστοιχες εθνικές διαστημικές υπηρεσίες.

  • Δεδομένου του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών έγκρισης/απόρριψης της άδειας λειτουργίας κατόπιν της αιτήσεως του φορέα, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνονται και οι ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου για την προμήθεια υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων. Στην περίπτωση όπου περιλαμβάνονται θεωρούμε ότι το χρονικό περιθώριο είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό ώστε να μπορέσει ο εμπειρογνώμονας κατόπιν της αίτησης του φορέα να αναλάβει καθήκοντα και στην συνέχεια να αξιολογήσει το πλήθος της πληροφορίας που θα του παραδοθεί. Οι προαναφερθείσες εργασίες στο χρονικό διάστημα των 90 ημερών.

  • θα πρέπει να αναφερθεί ένα ανώτατο κόστος κάλυψης εξόδων από τον φορέα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τέτοιου είδους εξειδικευμένες υπηρεσίες έχουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων αρκετά υψηλό κόστος.

  • Η κάλυψη των εξόδων υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων αφορούν και υπηρεσίες ελέγχου και επιθεωρήσεων;