Άρθρο 06 – Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Για κάθε διαστημική δραστηριότητα απαιτείται ο φορέας να υποβάλει σε διαδοχικά στάδια αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστημικού αντικειμένου στο περιβάλλον. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ως και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύνανται να ορίσουν έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των αναφορών.
2. Μια αρχική αναφορά καταρτίζεται πριν τη χορήγηση άδειας με σκοπό την εκτίμηση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου.
3. Μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταρτίζεται μια ενδιάμεση αναφορά των πραγματικών συνεπειών στο περιβάλλον της Γης ή στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα από τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες.
4. Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου στην ατμόσφαιρα της Γης ή την παύση της παραγωγικής του λειτουργίας πραγματοποιείται μια τελική αναφορά.
5. Το κόστος των ανωτέρω αναφορών βαρύνει τον φορέα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να εκδοθεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται το περιεχόμενο των ανωτέρω αναφορών των παραγράφων 2, 3 και 4, ως και κάθε συναφής λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης κάθε φορέας, που προτίθεται να αδειοδοτηθεί υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την κείμενη ελληνική και διεθνή νομοθεσία, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά που τεκμηριώνει τις ως άνω απαιτήσεις.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:21 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 4. Aντικατάσταση με το εξής κείμενο: «Πριν και μετά την προγραμματισμένη επιστροφή/ επανεισδοχή του διαστημικού αντικειμένου στην ατμόσφαιρα της Γης ή άλλου ουρανίου σώματατος ή μετά τη μη προγραμματισμένη επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου στην ατμόσφαιρα της Γης ή άλλου ουρανίου σώματατος ή μετά την ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας ή μετά την απώλεια/ καταστροφή του»

  • Γενικό σχόλιο: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται από τη φάση ήδη της αδειοδότησης ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία (π.χ. απόσυρση στην graveyard orbit ή επανεισδοχή στην ατμόσφαιρα) και το χρονοδιάγραμμα παροπλισμού του διαστημικού αντικειμένου και ποιες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη Γη, το διάστημα ή το εκάστοτε ουράνιο σώμα.

 • 29 Απριλίου 2017, 21:38 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 4: Φαντάζομαι ότι θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον to χρονικό σημείο της περάτωσης της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου και όχι της παύσης της παραγωγικής του λειτουργίας δεδομένου ότι δεν συμπίπτουν υποχρεωτικά. Επίσης ενδέχεtαι να μη συμβαίνει τίποτα εκ των δύο στην περίπτωση επι παραδείγματι μεταφοράς δορυφόρου σε άλλη τροχιακή θέση και συνεπώς απονηολόγηση του απο το Εθνικό Μητρώο και νηολόγησή του σε άλλο.

  Παράγραφος 6: Θεωρούμε ότι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του φορέα με αναφορά σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις προκύπτουσες απο τη διεθνή νομοθεσία χωρίς κάποια έστω προηγούμενη ενδεικτική αναφορά απο το Υπουργείο μέχρι της εκδόσεως της ΚΥΑ ενδέχεται να είναι προβληματική .

 • Παρ. 4: «Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου…»
  Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «επιστροφή» από τη λέξη «επανεισδοχή»

  Επιπλέον, απουσιάζει αναφορά για την παύση της παραγωγικής λειτουργίας διαστημικών δραστηριοτήτων μέσω τοποθέτησης του σχετικού δορυφόρου σε τροχιά παρόπλισης (graveyard orbit)

 • θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στα αρθρα και στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνής νομοθεσίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 και με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί ο φορέας