Άρθρο 20 – Εσωτερικοί Κανονισμοί

1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας, ασφάλειας και ελέγχου της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των Διευθύνσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, η κατανομή αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της Εταιρείας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου, νομικών συνεργατών και δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, τα αναγκαία προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

  • 2 Μαΐου 2017, 11:39 | IOANNIS POLYCHRONAKIS

    Μία Δημόσια Εταιρεία, όπως αυτή δεν θα πρέπει να αφεθεί να διαμορφώσει το Οργανόγραμμά της μόνη της, εφόσον θα επιχορηγείται από τον Κρατικό Προυπολογισμό.

    Θα πρέπει το Οργανόγραμμά της, οι συνολικές θέσεις απασχόλησης και το μισθολόγιό της να ορίζονται σαφώς, ώστε να μπορεί να ασκείται Δημόσιος Έλεγχος στη Στελέχωσή της και στα έξοδα λειτουργίας της.