Άρθρο 08 – Έλεγχος δραστηριοτήτων

1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να διορίζει εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων), επιφορτισμένους με τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον φορέα. O φορέας οφείλει να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα στιγμή, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες.
2. Προκειμένου για την πραγματοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και ελέγχων σχετικά με τις υπό εξέταση διαστημικές δραστηριότητες, οι εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιημένες πληροφορίες και δεδομένα που προκύπτουν από τις διαστημικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις που έχουν, αμέσως ή εμμέσως, παραχωρηθεί για τις διαστημικές δραστηριότητες.
3. Όλες οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.
4. Σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους του φορέα να χορηγήσει πρόσβαση στους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:38 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 1. Προσθήκη εντός της παρένθεσης «στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων ή/ και αεροπορικών μεταφορών»

 • 1 Μαΐου 2017, 19:08 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 1: Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια των εμπειρογνωμόνων με το αντικείμενο της διαστημικής δραστηριότητας του φορέα. Επίσης προτείνετε η έγκριση των εμπειρογνωμόνων από διεθνή φορέα.

 • 29 Απριλίου 2017, 22:10 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Ιδετε σχόλιο στο άρθρο 5 παρ. 5 περί ειδικού καθεστώτος ισχύοντος στη χρήση εγγράφων, υλικών και εγκαταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσει αιτιολογημένους περιορισμούς ή και άρνηση στην πρόσβαση.

 • Παρ. 4: «Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου…»
  Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «επιστροφή» από τη λέξη «επανεισδοχή»

  Επιπλέον, απουσιάζει αναφορά για την παύση της παραγωγικής λειτουργίας διαστημικών δραστηριοτήτων μέσω τοποθέτησης του σχετικού δορυφόρου σε τροχιά παρόπλισης (graveyard orbit)

 • Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι εμπιστευτικής μεταχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Πρόκεται για συμρωνίες εμπιστεύτικότητας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα; Του φορέα και των εμπειρογνωμόνων;

 • Στην περίπτωση όπου ο φορέας αρνηθεί τον έλεγχο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων με το φορέα ιδιωτικού δικαίου που έχει διοριστεί για να τον διενεργήσει, υπάρχει δυνατότητα τεκμηρίωσης της άρνησης και αναζήτησης εναλλακτικού οργανισμού διενέργειας του ελέγχου;

 • θα πρέπει να διευκρινιστούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων που θα έχουν δυνατότητα ελέγχου των φορέων. Πρόκειται για κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές;

 • Στο πλαίσιο του ελέγχου/εποιθεωρήσεων του φορέα, ο φορέας θα έχει την δυνατότητα να προβεί σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση ευρημάτων; Αν ναι θα υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα για αυτό;

 • Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα στοιχεία που δύναται να ζητηθούν κατά την διάρκεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων. Το πλήθος των διαστημικών συστημάτων υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας λόγω ελέγχου εξαγωγής τεχνολογίας και οι φορείς δεσμευέονται για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών.

 • θα πρέπει να διευκρινιστεί το πλαίσιο επιθεωρήσεων και ελέγχου της επιτροπής προς τον φορέα; Ο φορέας θα ελεγχθεί με βάσει ποιο προτόκολλο απαιτήσεων;