Άρθρο 10 – Μεταβίβαση δραστηριοτήτων

1. Η μεταβίβαση αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση χορηγούμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
2. Η αίτηση για έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον μεταβιβάζοντα φορέα.
3. Όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης άδειας εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τη διαδικασία έγκρισης μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να επιβάλει στην έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων πρόσθετους όρους που να είναι δεσμευτικοί είτε για τον μεταβιβάζοντα είτε για τον αποδέκτη είτε και για τους δυο.
5. Όταν ο αποδέκτης φορέας δεν εδρεύει ή δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να αρνηθεί την έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν έχει υπογραφεί συμφωνία με το Κράτος του αποδέκτη φορέα και η οποία να αποζημιώνει το Ελληνικό Κράτος έναντι κάθε προσφυγής εναντίον του στο πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης του ή έναντι κάθε αγωγής για πρόκληση ζημιών.

  • 29 Απριλίου 2017, 22:09 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

    Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι πολύ ορθή και εύστοχη, πλήν όμως ίσως δεν απαιτείται η διευκρινιστεί για ποιούς λόγους δύναται να αρνηθεί την έγκριση μεταβίβασης υπό την έννοια ότι ο εδώ αναφερόμενος δεν είναι ο μόνος. Προφανώς δε και επειδή αναφέρεστε στην περίπτωση που η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται Κράτος καταχώρισης δορυφόρου ( και συνεπώς υπέχον διεθνή ευθύνη) σε περίπτωση που φορέας είναι πλέον άλλος απο τον αρχικό θεωρούμε ότι το Υπουργείο κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 3 θαδιασφαλίσει τα εχέγγυα διατήρησης της εγγραφής και σε ο,τι αφορά το Third party liability και δη ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας.