Άρθρο 15 – Κυρώσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες χωρίς αδειοδότηση, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, καθώς και με πρόστιμο από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται και σε όποιον, ενώ έχει υποβάλει αίτηση για άδεια, κοινοποιεί εκ προθέσεως εσφαλμένες ή ημιτελείς πληροφορίες για τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες.

  • Θα πρέπει και εδώ να γίνει ιδιαίτερη μνεία για την πρακτική που θα τηρηθεί σε περίπτωση μη εμπορικών δραστηριοτήτων (επιστήμη, εκπαίδευση, άμυνα, ασφάλεια).

  • 30 Απριλίου 2017, 13:37 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

    Παράγραφος 1:Ισως θα ήταν σκόπιμη προσθήκη ‘ Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω υπό άρθρο 16 παρ. 1’ κάθε πρόσωπο….