Άρθρο 03 – Υποχρέωση αδειοδότησης

1. Η άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε αδειοδότηση.
2. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον φορέα κατόπιν αίτησής του, αφορά μια συγκεκριμένη κάθε φορά διαστημική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής. Η άδεια δύναται να μεταβιβαστεί μόνο υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
3. Οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές διατάξεις όπως διατυπώνονται στις υπογεγραμμένες ή/και επικυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Συμφωνίες .

 • 2 Μαΐου 2017, 11:17 | Αντώνης Βαβουλιώτης

  Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να αφορά ΜΟΝΟ τους φορείς άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων και όχι τους κατασκευαστές/υποκατασκευαστές (όπως ορίζονται στο Άρθρο 2).

 • 2 Μαΐου 2017, 11:51 | Χρήστος Ανδρουλιδάκης

  Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η διαδικασία αδειοδότησης αφορά τους φορείς άσκησης διασημικών δραστηριοτήτων (Operators) και όχι τους κατασκευαστές/υποκατασκευαστές που σχεδιάζουν/κατασκευάζουν λογισμικό ή υλισμικό.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:53 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 3. Προσθήκη στο τέλος: «και του ευρωενωσιακού δικαίου»

 • 2 Μαΐου 2017, 10:37 | Ε. Παπαδόπουλος

  H διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους φορείς άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων-operators και όχι κατασκευαστές-manufacturers διαστημικών αντικειμένων.
  Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη δραστηριότητα και ανταγωνιστικότητα ακόμη και πανεπιστημιακών φορέων και εργαστηρίων.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:15 | Χρηστος Κυριαζογλου

  Προτείνουμε στην παράγραφο 1, να υπάρχει σαφής αναφορά πως:
  «απο την διαδικασία αδειοδότησης εξαιρούνται οι κατασκευαστές και υποκατασκευαστές που σχεδιάζουν, αναπτύσουν και κατασκευάζουν τεχνολογίες/υποσυστήματα/συστήματα υλισμικού και λογισμικού για τα διαστημικά αντικείμενα».
  Στον ελλαδικό χώρο, οι εταιρίες που είναι κατασκευαστές ή υποκατασκευαστές τεχνολογιών/συστημάτων υλισμικού/λογισμικού, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ξεκάθαρη διαφοροποίηση απο τους operators, όσον αφορά στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

 • Πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η διαδικασία αδειοδότησης αφορά αποκλειστικά τους φορείς άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων-operators (άρθρο 2, παράγραφος 2) και όχι τους κατασκευαστές-manufacturers (άρθρο 2, παράγραφος 4) των διαστημικών αντικειμένων (άρθρο 2, παράγραφος 1).

  Προτείνεται στο άρθρο 3 (Υποχρέωση αδειοδότησης), η παράγραφος 1 να διατυπωθεί ως εξής:
  «Οι φορείς άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων» (operators) υπόκεινται σε αδειοδότηση».

  Η μη διευκρίνιση του παραπάνω, θα δημιουργήσει εξαιρετικό πρόβλημα στη δραστηριότητα και ανταγωνιστικότητα οποιουδήποτε φορέα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην ανάπτυξη συστατικών στοιχείων ενός διαστημικού αντικειμένου.

 • 29 Απριλίου 2017, 20:07 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Γενικό Σχόλιο:
  Η υιοθέτηση του νέου αυτού μοντέλου αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων το οποίο εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαικές χώρες δημιουργεί ζητήματα στη χώρα μας η οποία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχει προβεί κατά το παρελθόν σε αδειοδότηση φορέων διαστημικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούσαν στην εκμετάλλευση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί συγκεκριμένων γεωστατικών δορυφορικών τροχιών δια της εκτόξευσης και εκμετάλλευσης δορυφορικών αντικειμένων.
  Σημειωτέον δε ότι η προβλεπόμενη στα κατωτέρω άρθρα του νομοθετήματος διασικασία σε συνδυασμό με τους όρους και προυποθέσεις της αδειοδότησης θέτει σε επανέλεγχο επι νεάς βάσης ήδη αδειοδοτημένους και νομίμως λειτουργούντες φορείς.
  Ισως θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει εξαίρεση για τις περιπτώσεις αυτές και να
  προβλεφθεί η υπαγωγή τους μόνον στις διατάξεις περί καταχώρισης των εν λόγω διαστημικών δραστηριοτήτων στο Εθνικό Μητρώο του άρθρου 17 εφ΄όσον αυτοί εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα.
  Παράγραφος 3: θεωρώ πιο ενδεδειγμένη την αναφοράσε σε διεθνείς Συμφωνίες, συμβάσεις και συνθήκες που δεσμεύουν την Ελλάδαα αντί του όρου ‘υπογεγραμμένες’ καθώς η χώρα μας δεσμεύεται εμμέσως και δια της συμμετοχής της σε διεθνή όργανα ανεξαρτήτως της υπογραφής αντιστοίχων κειμένων.

 • Θα υπόκεινται σε αδειοδότηση και διαστημικές δραστηριότητες με μη εμπορικούς (π.χ., επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς) σκοπούς;

 • Βάσει του ορισμού της διαστημικής δραστηριότητας πρόκειται για «δραστηριότητες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης διαστημικών αντικειμένων,». H αδειοδότηση δε «αφορά μια συγκεκριμένη κάθε φορά διαστημική δραστηριότητα».
  Παρακαλώ διευκρινίστε αν απαιτούνται τρεις άδειες στην περίπτωση εκτόξευσης αντικειμένου, τροχιοθέτησης και στην συνέχεια θέση σε λειτουργία. Μία άδεια δηλαδή για κάθε μία φάση της διαστημικής δραστηριότητας.

 • Παρακαλώ διευκρινίστε τις διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Συμφωνίες που διέπουν τις διαστημικές δραστηριότητες. Υπάρχουν συμφωνίες ή συμβάσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί ο φορέας (operator);