Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. ως «διαστημικό αντικείμενο» (space object) νοείται:
α. κάθε αντικείμενο που εκτοξεύεται ή που προορίζεται για εκτόξευση σε τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε προορισμό πέραν της τροχιάς της Γης,
β. κάθε συσκευή / σύστημα που προορίζεται για την εκτόξευση ενός αντικειμένου, όπως αναφέρεται στο σημείο α, ακόμα και εάν μια τέτοια συσκευή λειτουργεί χωρίς ωφέλιμο φορτίο, με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του,
γ. κάθε συστατικό στοιχείο ενός αντικειμένου, όπως αυτό αναφέρεται στα σημεία α και β,
2. ως «φορέας άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων ή φορέας» (operator) νοείται: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει ή που αναλαμβάνει να διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού με άλλους φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, δυνάμει ειδικής προς τούτο συμφωνίας ή άδειας. Στην περίπτωση που ένα διαστημικό αντικείμενο δε δύναται να καθοδηγηθεί μετά την τροχιοθέτησή του, ως φορέας θεωρείται το πρόσωπο που δίνει την εντολή για τροχιοθέτηση του διαστημικού αντικειμένου,
3. ως «αποτελεσματικός έλεγχος» (effective control) νοείται: η ενεργοποίηση των μέσων ελέγχου και χειρισμού ή εξ αποστάσεως ελέγχου και χειρισμού, καθώς και των σχετικών μέσων επιτήρησης, που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης ενός ή περισσοτέρων διαστημικών αντικειμένων,
4. ως «κατασκευαστής» (manufacturer) νοείται: κάθε πρόσωπο που συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη, κατασκευή ή συναρμολόγηση όλου ή μέρους του διαστημικού αντικειμένου,
5. ως «πτήση /καθοδήγηση» (flight operation and guidance) νοείται: κάθε διαδικασία που αφορά την τροχιοθέτηση, τις συνθήκες πτήσης, την πλοήγηση, την πορεία ή την προώθηση του διαστημικού αντικειμένου στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα, όπως είναι ενδεικτικά η επιλογή, ο έλεγχος ή η διόρθωση της τροχιάς ή της πορείας του,
6. ως «διαστημικές δραστηριότητες» νοούνται: οι δραστηριότητες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης διαστημικών αντικειμένων,
7. ως «Συνθήκη για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα» (Outer Space Treaty) νοείται: η Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρήση του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων, που υπεγράφη στις 27 Ιανουαρίου 1967 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 1970 (ν.δ. 670/1970 – ΦΕΚ Α΄ 208/1970),
8. ως «Σύμβαση περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης» (Convention on International Space Liability) νοείται: η Σύμβαση περί διεθνούς ευθύνης από ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, που υπεγράφη στις 29 Μαρτίου 1972 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 12 Μαρτίου 1977 (ν. 563/1977 – ΦΕΚ Α΄ 75/1977),
9. ως «Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων» (Convention on Registration of Space Objects) νοείται: η Σύμβαση για την καταγραφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που υπεγράφη στις 14 Ιανουαρίου 1975 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 4 Απριλίου 2003 (ν. 3131/2003 – ΦΕΚ Α΄ 79/2003),
10. ως «Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών και την επιστροφή διαστημικώναντικειμένων» (Agreement on the Rescue of Astronauts and the Return of Space Objects) νοείται: η Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών και την επιστροφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που υπεγράφη στις 22 Απριλίου 1968 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου 1974 (ν.δ. 189/1974 – ΦΕΚ Α’ 350/1974),
11. ως «Κράτος Εκτόξευσης» (Launching State) νοείται: (i) ένα κράτος που εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευση ενός διαστημικού αντικειμένου, (ii) ένα Κράτος από την επικράτεια του οποίου ή από εγκατάσταση αυτού εκτοξεύεται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα (ΦΕΚ Α΄ 208/1970), στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης (ΦΕΚ Α΄ 75/1977) ή στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ΦΕΚ Α΄ 79/2003),
12. ως «ζημία» (Damage) νοείται: κάθε ζημία όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης (ΦΕΚ Α΄ 75/1977),
13. ως «μεταβίβαση αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων» νοείται η μεταβίβαση σε τρίτους αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων ή εν γένει δικαιωμάτων,
14. ως «Κράτος Μητρώου/Αρχείου» νοείται το Κράτος Εκτόξευσης στο Μητρώο/Αρχείο του οποίου καταχωρείται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων (ΦΕΚ Α΄ 79/2003)

 • 2 Μαΐου 2017, 11:39 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 5. Προσθήκη στο τέλος: «και ο ασφαλής παροπλισμός» ή «ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας». Σε κάθε περίπτωση ο όρος «ομαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας» (βλ. άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο η του παρόντος νόμου) χρειάζεται αποσαφήνιση

  • Παράγραφος 6. Προσθήκη στο τέλος: «ασφαλούς παροπλισμού» ή «ομαλής περάτωσης της διαστημικής δραστηριότητας»

  • Παράγραφος 11. Προσθήκη της έννοια της «εκτοξεύουσας αρχής», όπως το Άρθρο 6
  της Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space ορίζει.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:28 | Χρηστος Κυριαζογλου

  Στο πεδίο των ορισμών, προτείνουμε να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά σε συστήματα αλλά και υποσυστήματα που μπορεί να κατασκευάσει μία εταιρία και είναι κρίσιμο μέρος του διαστημικού αντικειμένου. Εώς εκ τούτου προτείνουμε τους εξής ορισμούς:

  α. Στο άρθρο 1β, στην αρχή της πρότασης να γραφτεί «κάθε συσκευή, σύστημα και υποσύστημα υλισμικού και λογισμικού»
  β. Στο άρθρο 4β, να γραφτεί «κατασκευαστής/υποκατασκευαστής» και να προστεθεί και ο όρος «φυσικό ή νομικό πρόσωπο», δίπλα στον όρο «κάθε πρόσωπο».

  Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο και να συμπεριληφθούν και οι επεξηγήσεις των όρων upstream και downstream δραστηριοτήτων.

 • 1 Μαΐου 2017, 19:30 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 5: Το flight operation δεν αφορά αποκλειστικά μεταβολή της τροχίας και γενικότερη κίνηση ενός διαστημικού αντικειμένου. Λειτουργίες όπως στόχευση, housekeeping, εκτέλεση πειράματος, λειτουργίας ή υπηρεσίας περιλαμβάνονται στα flight operations αλλά δεν αναφέρονται εδώ.

 • 1 Μαΐου 2017, 19:56 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 2: Ως «φορέας» άσκησης δραστηριότητας μπορεί να οριστεί όχι μόνο ο operator (που είναι «διαχειρηστής») αλλά και ο ερευνητής, κατασκευαστής, διαπιστευτής, προγραμματιστής κ.α. που επίσης ασκεί διαστημική δραστηριότητα.

 • 1 Μαΐου 2017, 19:10 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 1 σημείο γ: Ο ορισμός είναι πολύ γενικός χωρίς διευκρίνηση για μέγεθος, λειτουργικότητα, ή ακόμη και περίληψη λογισμικού σε αυτόν.

 • 1 Μαΐου 2017, 19:51 | Libre Space Foundation

  Στον ορισμό του «διαστημικού αντικειμένου» υπάρχει παράληψη για τα υπο-τροχιακά αντικείμενα. Διαστημικό αντικείμενο (και δραστηριότητα) δεν συνεπάγεται απαραιτήτως τροχία.

 • 1 Μαΐου 2017, 17:23 | Ραμμος Εμμανουηλ

  Αρθρο 2.4. Να εξεταστει αν εννοειται ΄νομικο’προσωπο? φυσικα προσωπα που εργαζονται σε εταιρειες κατασκευης (π.χ. υπαλληλοι στην Airbus) θεωρουνται ‘κατασκευαστες’?

  Αρθρο 2.6 η παροχη υπηρεσιων με χρηση διαστημικων αντικειμενων (π.χ. τηλεπικοινωνιες, ναυσιπλοια, τηλεπαρατηρηση…)δεν θεωρειται οτι περιλαμβανεται στις διαστημικες δραστηριοτητες? Για παραδειγμα η ληψη απο δορυφορους τριτων, επεξεργασια και παροχη υπηρεσιων τηλεπαρητηρησης?

 • 29 Απριλίου 2017, 19:34 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Ισως θα ήταν σκόπιμη και η απόδοση στο εν λόγω άρθρο 2 του όρου ‘ εξω ατμοσφαιρικό διάστημα’ σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου ΙΙ της Outer Space Treaty.
  Επίσης η έννοια του της δραστηριότητας εκτόξευσης θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την έννοια και τou ‘ Launch procuring’ κατά το διεθνές δίκαιο.
  Επιπλέον θεωρώ ότι απουσιάζει η λίαν σημαντική και για το παρόν νομοθετημα έννοια του Κράτους καταχώρισης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Ι παρ. γ της Registration Convention.

 • Ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος νόμος οφείλει να καλύψει τα αντικείμενα του διαστήματος με μεγάλη σαφήνεια και επάρκεια, διαφεύγει στους ορισμούς η περίπτωση των αστεροειδών, μετεωριτών, μετεωροειδών και μικρομετεωριτών.
  Επομένως, στο άρθρο 2, το σημείο 1, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με τα εξής:
  1. ως «διαστημικό αντικείμενο» (space object) νοείται:
  α) να παραμείνει ως έχει
  β) να παραμείνει ως έχει
  γ) κάθε στερεό αντικείμενο που δομείται από ορυκτά και πετρώματα, κινείται στον ενδοπλανητικό χώρο, και το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από 1 μέτρο καλείται αστεροειδής, μικρότερο του 1 μέτρου μετεωροειδές, και μικρότερο από 2 χιλιοστά αλλά μεγαλύτερο απο 50 μικρόμετρα μικρομετεωρίτης. Μετεωρίτης καλείται το στερεό εκείνο σώμα (προερχόμενο από αστεροειδή, ή μετεωροειδές) που θα διασωθεί κατά το πέρασμα από την ατμόσφαιρα της Γης και την πτώση του στην επιφάνεια.
  δ) το (γ) να γίνει (δ) και να παραμείνει ως έχει

  Το (γ) βασίζεσαι στην ακόλουθη βιβλιογραφία:
  1.Millman, Peter M. (1961). «A report on meteor terminology». Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. 55: 265–267.
  2. Beech, Martin; Steel, Duncan (September 1995). «On the Definition of the Term Meteoroid». Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. 36 (3): 281–284.
  3. Rubin, Alan E.; Grossman, Jeffrey N. (January 2010). «Meteorite and meteoroid: New comprehensive definitions». Meteoritics & Planetary Science. 45 (1): 114–122.