Άρθρο 59 Αποζημιώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 19 π.δ. 237/1986

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 (Α` 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβεί τα κατά την παρ. 5 του άρθρου 6 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του ατυχήματος, με τον νόμιμο τόκο, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Η σχετική αξίωση υπόκειται στην παραγραφή της παρ. 2 του άρθρου 10.».