Άρθρο 17 Διαχείριση δημευμένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων

 

1. Μετά από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης για τη δήμευση του ακινήτου και τη μεταγραφή αυτής στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογικού γραφείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 552 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), το ακίνητο περιέρχεται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η δικαστική απόφαση και η πράξη μεταγραφής καταχωρίζονται στο Μητρώο.

2. Όταν με τη δικαστική απόφαση που διατάσσει αμετακλήτως τη δήμευση, το δικαστήριο αποφασίσει, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 68 του Ποινικού Κώδικα, ότι το δημευθέν ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, σε συμμόρφωση με το διατακτικό αυτής.

3. Αν, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 68 του Ποινικού Κώδικα, στη δικαστική απόφαση δεν καθορίζεται η τύχη του ακινήτου του οποίου διατάσσεται η δήμευση, μετά από τη μεταγραφή της απόφασης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου, ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου το ακίνητο να καταγραφεί στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως ακίνητο που ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Για την καταχώριση στο Μ.Α.Π. ενημερώνεται σχετικώς ο Φορέας Διαχείρισης. Επιπλέον, ενημερώνεται η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση και αξιοποίηση του ακινήτου. Ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνεται για την αξιοποίηση του ακινήτου με ευθύνη της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και οι σχετικές πληροφορίες καταχωρίζονται στο Μητρώο.