ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ PEPP, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 53 Εφαρμοστέοι κανόνες διανομής PEPP – Κριτήρια αξιολόγησης γνώσεων και ικανοτήτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 6 άρθρου 34 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)

1. Κατά τη διανομή των ΡΕΡΡ από επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του παρόντος, οι κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζονται είναι οι υποχρεώσεις των Κεφαλαίων Ε’ και ΣΤ’ του ν. 4583/2018 (Α’ 212) πλην της παρ. 2 του άρθρου 27 και των άρθρων 30, 33 και 35 αυτού, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων πράξεων.
2. Ως προς τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, εφαρμόζονται:
α) για τα φυσικά πρόσωπα των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του παρόντος, το άρθρο 20 του ν. 4583/2018, και ιδίως οι παρ. 2 και 4 αυτού, καθώς και το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ιδίου νόμου.
β) για τα φυσικά πρόσωπα των εταιρειών της περ. β’ της παρ. 1, της περ. β’ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 48 του παρόντος που παρέχουν συμβουλές σχετικά με PEPP, το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (Α’ 14).