Άρθρο 37 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη παρ. 3 στο εσωτερικό άρθρο 1 άρθρου 2 ν. 4335/2015 (άρθρο 93 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)

Στο εσωτερικό άρθρο 1 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ο παρών δεν εφαρμόζεται σε οντότητες που έχουν επίσης άδεια λειτουργίας κατά το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201).»