ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Άρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016

1. Οι περ. (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«(α) Να καταρτίζονται περιγράμματα Θέσεων Εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στα περιγράμματα Θέσεων Εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείμενο της Θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες εργασίας, η θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε., οι ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε Θέση Εργασίας. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση ή κατάργηση περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας δεν απαιτείται γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των Θέσεων Εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του Δημοσίου Τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του Συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοχτώ (18) και να κατατάσσονται οι Θέσεις Εργασίας της Αρχής στους βαθμούς αυτούς. Για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως ενδεικτικά: οι γνώσεις και η εμπειρία, η πολυπλοκότητα και η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η επιρροή και η εποπτεία, οι επαφές και η επικοινωνία, οι συνθήκες εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των Θέσεων Εργασίας. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, οι βαθμοί του και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των Θέσεων Εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω κριτηρίων».
2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύον από την 14η.2.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 με το ν. 4664/2020.

 • Άρθρο 21: Εξαιρεί την οποιαδήποτε αλλαγή στα περιγράμματα θέσεις από γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που σημαίνει ότι θα γίνονται με κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Θα πρέπει να επανέλθει η γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ως απαραίτητή προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή. Η κατάρτιση του ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης των Θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται με κανονιστική απόφαση του Διοικητή.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 21:04 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

  Είμαι ΠΕ Εφοριακός με μεταπτυχιακό και 11ετή προϋπηρεσία ως δικηγόρος. Ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ..
  Είναι απαράδεκτο να λαμβάνουμε τόσο εξευτελιστικά χαμηλό μισθό την ίδια στιγμή που άλλοι συνάδελφοι αμείβονται με 2πλάσια χρήματα, ενώ παρέχουμε ίδια εργασία.
  Είναι απαράδεκτο & αντισυνταγματικό να ξεκινάτε ένα νέο εγχείρημα, την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου, σε άνιση βάση. Όλοι οι υπάλληλοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τον μισθό που λάμβαναν και τα άτομα της 1Γ/2017 θα αμείβονται με χαμηλότερο μισθό! Θα πρέπει να δοθεί η ΠΔ και σε εμάς και έπειτα να εφαρμοσθεί το νέο μισθολόγιο σε όλους,ώστε ΟΛΟΙ οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ να αντιμετωπίζονται ΙΣΑ.

 • Σύνδεση βαθμού με μισθό και μάλιστα σε 18αριθμη κλίμακα, γεγονός που σημαίνει μεγάλη μισθολογική απόκλιση για ένα Π.Θ.Ε. αναλόγως του βαθμού που έχει κάθε υπάλληλος.
  Στις στρεβλώσεις μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, που η Πολιτεία έχει πλέον αναγνωρίσει σαν ισάξιες, είναι απορίας άξιο ότι οι υπάλληλοι Πληροφορικής Τ.Ε. που έχουν ανταποκριθεί επάξια στα ίδια ακριβώς Π.Θ.Ε. με τους Π.Ε. με τις ίδιες ευθύνες, καθήκοντα και συνθήκες όπως αυτές αναφέρονται, αντιμετωπίζουν διαρκώς τον αποκλεισμό από τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, όσα έτη υπηρεσίας και αν έχουν και με ότι επιπλέον προσόντα και να διαθέτουν, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ γεγονός που ισχύει ΜΟΝΟ στην Α.Α.Δ.Ε. το οποίο δεν υπήρχε ούτε στον παλαιότερο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ούτε στον υφιστάμενο (όπου πλέον διεκδικούν θέσεις Γενικής Διεύθυνσης).
  Ομοίως, Θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση σε Μ.Κ. επαυξημένων προσόντων για την κατηγορία Δ.Ε., η οποία αφορά τους υπαλλήλους με Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που έχουν συγκεκριμένη και πιστοποιημένη ειδικότητα, με διετείς σπουδές επιπλέον του Λυκείου οι οποίες θα πρέπει να έχουν ένα απτό μισθολογικό αντίκρισμα, χωρίς ομοίως τον εκ προοιμίου αποκλεισμό τους από την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.
  Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι από τις θέσεις ευθύνης στα Τμήματα Μηχανογράφησης των Δ.Ο.Υ. αποκλείστηκαν οι υπάλληλοι Πληροφορικής, ΠΕ – ΤΕ, γιατί δεν κρίνονται προφανώς επαρκείς σε τέτοια θέση, παρά το γεγονός ότι είναι της ειδικότητάς τους (!!!).
  Είναι προφανές ότι στα Π.Θ.Ε. που αναφέρονται σε θέσεις ευθύνης, επικρατούν διάφορες στρεβλώσεις που εξυπηρετούν σκοπιμότητες και ΔΕΝ απεικονίζουν τα όσα κατά τα άλλα ευαγγελίζονται αυτοί που κάνουν εξ αρχής τέτοιους αποκλεισμούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την Α.Α.Δ.Ε. εφάμιλλη των ξένων αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά μόνο στα λόγια (!!!)
  Τι πραγματικά ισχύει για την στελέχωση – και προφανώς την εξέλιξη – των υπαλλήλων στη DG TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union), παράδειγμα καλής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_el.htm) το οποίο αναφέρθηκε ως τέτοιο σε σχετική παρουσίαση για το σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:
  Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: υπάλληλοι διοίκησης (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς/υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).
  Ένας υπάλληλος της κατηγορίας Τ.Ε., ανήκει στην ανώτατη κατηγορία (AD) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (http://europa.eu/epso/doc/diplomes-fortheweb_en.pdf – επισυνάπτεται), δηλαδή στην ίδια που ανήκει ένας υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ.
  Διαπιστώνει κανείς επίσης ότι προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα υπάλληλοι για την ανάληψη συγκεκριμένων θέσεων, συνυπολογίζονται τόσο τα ECTS credits (σύστημα πιστωτικών μονάδων παιδείας που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα) των πτυχίων τους όσο και η επαγγελματική εμπειρία του καθενός.
  Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ στελεχώνουν τις υπόλοιπες κατηγορίες και προβλέπεται να μπορούν να μεταπηδήσουν στην ανώτατη κατηγορία (AD) μέσω «διαδικασίας πιστοποίησης», η οποία επιτρέπει σε επιλεγμένους υπαλλήλους που αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα, να παρακολουθήσουν ένα σύνολο υποχρεωτικών ενοτήτων επιμόρφωσης και να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις.
  Τεχνητά στεγανά δηλαδή ΔΕΝ υπάρχουν παρά μόνο στην ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Α.Δ.Ε.
  Επίσης, η μη ύπαρξη κατάλληλων Π.Θ.Ε. ανά ειδικότητα, γεγονός που θα οδηγήσει σε στρέβλωση και δυσλειτουργίες. Δεν «βαφτίζεις» Αναλυτή – Προγραμματιστή με το ανάλογο Π.Θ.Ε. κάποιον υπάλληλο μόνο βάσει τυπικών προσόντων, έστω και ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής που π.χ. δεν έχει ασχοληθεί για χρόνια με προγραμματισμό αλλά με μάνατζμεντ έργων, όμως τέτοιο περίγραμμα δεν υπάρχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο συγκεκριμένος υπάλληλος αποκλείεται να είναι επαρκής, με ότι αυτό σημαίνει για τον ίδιο και την υπηρεσία.

  Οι βαθμοί στα Π.Θ.Ε. Πληροφορικής δεν είναι ξεκάθαρο πως θα διαμορφώνονται.
  Θα «βαπτιστεί» κάποιος senior όταν εμπίπτει στην παραπάνω περίπτωση;
  Για κάποιον που είναι όντως Αναλυτής – Προγραμματιστής, μπορεί να είναι senior λόγω ετών εμπειρίας αλλά να μην γνωρίζει κάποια σύγχρονη τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού, ελάχιστα (ίσως) αλλά όχι σε βάθος για να αναπτύξει, καθότι έχουν πολλά χρόνια να γίνουν εκπαιδεύσεις.

  Ποιό βαθμό θα λάβει, senior η junior; Μπορεί να καταταχθεί ως senior και στη συνέχεια να αλλάξει βαθμό ως junior εξαιτίας αυτού; Προφανώς δημιουργεί στρέβλωση το γεγονός να έχεις π.χ. 5 senior Αναλυτές – Προγραμματιστές, να πληρώνονται ως τέτοιοι, αλλά να μην μπορείς να αναπτύξεις ούτε καν μια μικρή εφαρμογή.

  Δεν είναι λοιπόν καθόλου σίγουρο το που θα καταταχθούν οι υπάλληλοι Πληροφορικής και με ποιο βαθμό, όχι μόνο αρχικά αλλά και στη συνέχεια.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 16:21 | Γιώργος

  Κατά παρέκκλιση του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικά αλλά και κάθε αίσθηση δημοκρατικής έννοιας, δεν μπορεί να υπάρχει μία τέτοια μονομερής δυνατότητα από ένα άτομο.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 01:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί. Επειδή ο μισθός είναι το πιο σημαντικό θέμα για έναν εργαζόμενο προφανώς και δεν μπορεί να είναι στην δυνατότητα ενός ατόμου να το ορίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να ορίζεται με κανονιστικές πράξεις εν προκειμένω του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Θα πρέπει να ορίζονται με νόμο και να μεταβάλλονται μόνο με νόμο. Στα ευνομούμενα δημοκρατικά κράτη η μόνη που μπορεί να αποφασίζει για αυτό είναι η εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 00:30 | Μ

  Μονομερώς, με απλή απόφαση Διοικητή, θα γίνεται και η κατάρτιση, τροποποίηση, κατάργηση Π.Θ.Ε. Καταργείται η σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών. Με το άρθρο αυτό επέρχονται μικρές αλλά ειδοποιοί διαφορές και στη Βαθμολογική Κατάταξη των Θέσεων Εργασίας.
  Παγιώνεται η κατά το δοκούν παρέκκλιση από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 22:32 | Γιώργος

  Πρέπει να μπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μία διάταξη που θα δίνει ευχέρεια εκτάκτων προσλήψεων για αιτιολογημένες ανάγκες. Μέσω ΑΣΕΠ εννοείται πάντα. Με τη δημιουργία ενός μηχανισμού που να προβλέπει ταχεία διεκπεραίωση λόγω εκτάκτων αναγκών ή εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα.

  1) Προτεραιοποίηση υποθέσεων. Για ποιο λόγο να παραγράφονται υποθέσεις. Με 500 λογιστές για ένα έτος είχε λυθεί το πρόβλημα.

  2) Χρονίζουσες υποθέσεις δικαστικού (τελωνείων και εφοριών). το ίδιο πράγμα. με 500 δικηγόρους είχε λυθεί το πρόβλημα.

  3 ) Εποχιακές ανάγκες ή κάθε είδους έκτακτη ανάγκη (Συνοριακά τελωνεία, τελωνεία νησιών, π.χ. Έλεγχος και είσπραξη ΦΠΑ, υπηρεσίες με κάποια εποχικότητα στον όγκο δουλειάς, αναμενόμενη ή μη).