Άρθρο 5 – Ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων βασικού μισθού

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού του άρθρου 4, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού.
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 4, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται ή διορίζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 1η.3.2017 και οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία σε φορείς της υποπαρ. 4α πριν την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους στην Αρχή, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ισχύουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:42 | Ηλίας Τ

  Είναι εκτός κάθε λογικής να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ειδικά μάλιστα όταν είναι καθ’ όλα συναφής με το αντικείμενο της θέσης στην υπηρεσία. Πώς είναι δυνατόν να θέλεις να προσελκύσεις καταρτισμένο προσωπικό χωρίς να τους αναγνωρίζεις ούτε τα βασικά τους προσόντα , την στιγμή που αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε θέσεις δημοσίου τομέα ενδεχομένως και άσχετες με το αντικείμενο. Αυτήν την προϋπηρεσία που δεν αναγνωρίζετε, ζητήσατε στην προκήρυξη, αναγνωρίστηκε στον ΑΣΕΠ και αξιοποιούμε στην υπηρεσία μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 18:37 | Takis Papamanolis

  Στο άρθρο 5,παρ.4β γιατί η δημόσια προϋπηρεσία των μεταταχθέντων ή διορισθέντων υπαλλήλων μετά την 1η.3.2017 τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας να ισχύσουν από την ημερομηνία μετάταξης ή του διορισμού τους??

  Απεναντίας, για τους υπάλληλους που έχουν διοριστεί π.χ. 10/8/2016 ή 1/2/2017 όπου παρόλο που είχαν επιτύχει τον διορισμό τους σε πίνακα διοριστέων με προϋπηρεσία και παρά το ότι προβλέπεται από τον ισχύον μισθολογικό νόμο Ν.4354/2015 και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Υπ.Οικονομικών της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής η οποία ορίζει ότι:
  «Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, για νέα πρόσληψη ή διορισμό από 1-1-2016, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού του υπαλλήλου.»

  Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω, ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ, για τους διορισθέντες/μεταταχθέντες από 1/8/2016 έως 28/2/2017 τα μισθολογικά κλιμάκια της αναγνωρισμένης δημόσιας προϋπηρεσίας τους χορηγήθηκαν από την ημερομηνία αιτήσεως. Γεγονός που επηρέασε αρνητικά όχι μόνον την ημερομηνία χορήγησης των αντίστοιχων μισθολογικών κλιμακίων αλλά και το χορηγούμενο ποσό κατά τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς του αρ.45 του Ν.4569/2018, έχοντας ως αποτέλεσμα η δημόσια προϋπηρεσία να απομειώνει τον συνολικό μεικτό μισθό αντί να τον αυξάνει.

  Γιατί οι διορισθέντες/μεταταχθέντες κατά την προαναφερθείσα περίοδο 2016-2017 δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση για να τους χορηγηθεί η δημόσια προϋπηρεσία από την ημερομηνία διορισμού τους? Καθώς η μέχρι στιγμής μη-ορθή χορήγηση της προσωπικής διαφοράς ένεκα της προ-διορισμού δημόσια προϋπηρεσίας οφείλεται κατ’αποκλειστικότητα σε υπηρεσιακή υπαιτιότητα.

  Άρθρο που εισάγει, σχεδόν επιτηδευμένα και στοχευμένα, την άνιση μεταχείριση για συγκεκριμένες σειρές διορισμού/μετάταξης 2016-2017 συγκριτικά με αυτούς που διορίστηκαν παλαιότερα αλλά ιδίως και μετά την 01/3/2017.

  Επίσης, η ΑΑΔΕ, όχι μόνο δεν χορήγησε αυξάνοντας την προσωπική διαφορά ένεκα των μισθολογικών κλιμακίων της αναγνωρισμένης δημόσιας προυπηρεσίας σε υπαλλήλους που τα δικαιούταν κατά το διορισμό τους ένεκα της δημ.προυπηρεσίας αλλά έδρασε εις βάρος και αφαιρετικά στην χορηγούμενη προσωπική διαφορά παρότι την κατείχαν πριν τον διορισμό τους.

  Ενώ, με τη συγκεκριμένη παρ. έρχεται και προσπαθεί να χορηγήσει δίχως να προβλέπεται από Δημόσιο Λογιστικό η αναδρομική χορήγηση χρημάτων μετά την πάροδο των τριών ετών και δίχως υπαιτιότητα του Δημοσίου. Επιπλέον, ακόμη και καταχρηστικά, δεν γίνεται να χορηγηθεί μισθολογικά η δημ.προϋπηρεσία μόνο σε διορισθέντες/μεταταχθέντες μετά την 01/3/2017 από την ημερομηνία διορισμού/μετάταξης διότι δεν προβλέφθηκε κατά τους προϋπολογισμούς της ΑΑΔΕ 2017-2020 η αναδρομική δέσμευση των εν λόγω ποσών.
  Η εισαγωγή συγκεκριμένης ημερομηνίας παρόλο που ίσχυε και ισχύει ο Ν.4354/2015 εκτός που εφαρμόζει άνιση μισθολογική μεταχείριση ένεκα μη-ενιαίας αντιμετώπισης ακόμη και μεταξύ των ίδιων σειρών διορισμού/μετάταξης είναι σχεδόν σκιώδης.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 21:10 | Φώτης

  Στην μισθολογική ωρίμανση θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν και η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει συνάφεια. Προς το παρόν η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζετε μόνο βαθμολογικά και μόνο τα 7 έτη. Η αναγνώριση της συναφούς προϋπηρεσίας θα έπρεπε να γίνετε και ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ για ΟΛΑ τα έτη.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 21:20 | ΔΝ

  Κατά την πρόσληψή μας ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το έτος 2000 ζητήθηκε ως προαπαιτούμενο η τουλάχιστον οκταετής προϋπηρεσία στον Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Με το παρόν δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία όσων έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα γεγονός που συνιστά ανισότητα μεταξύ εργαζομένων ιδίων τυπικών προσόντων.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 14:54 | A.

  -Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την καθημερινή συναλλαγή καθώς και εξειδικευμένου εξοπλισμού απαραίτητου για τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.
  -Απελευθέρωση των μετατάξεων προς άλλους φορείς του Δημοσίου άνευ εγκρίσεως και σύμφωνης γνώμης
  -Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας όλων των ετών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μισθολογικά .
  -Κατάργηση σύνδεσης ειδικής αμοιβής και αξιολόγησης με το παραχθέν καθημερινό υπηρεσιακό έργο που απαιτούν τα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας .
  – Ενεργοποίηση ειδικής αμοιβής και εξειδικευμένης αξιολόγησης για όσους συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και συνεδριάζουν για θέματα άμεσης συσχέτισης με τη βελτίωση συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότητας του οράματος της ΑΑΔΕ
  – Εξειδικευμένη αξιολόγηση και σύνδεση του παραχθέντος έργου με τους στόχους και το όραμα της ΑΑΔΕ για όσους υπηρετούν σε ειδικές θέσεις των παραγράφων 11,12 και 13 του άρθρου 19
  – Καταβολή έγκαιρα σε 12μηνη βάση της καταβολής αποζημίωσης για εργασία καθ’υπέρβαση / προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:23 | A.

  -Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας όλων των ετών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μισθολογικά .

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 23:24 | ΑΓΓΙΩΝΑΣ

  Απαιτείται η αναγνώριση της συναφούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, για την εξέλιξη του μισθολογικού κλιμακίου. Με το παρόν σχέδιο νόμου, ένας/μία γραμματέας ή κλητήρας σε οργανισμό της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει την προϋπηρεσία αυτή για μισθολογική ωρίμανση στην ΑΑΔΕ. Αντίθετα, ένας ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, του οποίου η εμπειρία ακουμπά σε πάρα πολλές τελωνειακές δραστηριότητες και αρμοδιότητες, δε μπορεί. Αυτό είναι άδικο και έξω από κάθε λογική.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 19:58 | ΚΓ

  Αποτελεί αδικία και υπερβαίνει τα όρια της λογικής το γεγονός ότι για τα άτομα τα οποία προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και μοριοδοτήθηκαν βάσει της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της ΑΑΔΕ (λογιστές, ορκωτοί λογιστές, οικονομολόγοι κοκ), δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά αυτά τα χρόνια εργασίας. Αντίθετα, αναγνωρίζεται μισθολογικά και αμείβονται περισσότερο υπάλληλοι της ΑΑΔΕ οι οποίοι απασχολούνταν στο παρελθόν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ασχέτως συνάφειας αντικειμένου. Όπως συνέβη και για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με το
  ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-7-2016) όπου αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα (έως και 7 χρόνια), κατ’ αντίστοιχο τρόπο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και για τη μισθολογική εξέλιξη.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 18:30 | v.p

  Οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ περίμεναν από το ειδικό να λυθούν οι εξής ανισότητες:
  1) Μεταξύ των εργαζομένων που λαμβάνουν Προσωπική Διαφορά (προσλήψεις πριν την 1/10/2018) και αυτών που δεν λαμβάνουν Προσωπική Διαφορά.
  2) Εργαζόμενοι με εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο τομέα πριν την πρόσληψη τους στην ΑΑΔΕ για τους οποίους με το υφιστάμενο καθεστώς τους αναγνωρίζεται η εμπειρία μισθολογικά ανεξάρτητα συνάφειας ή μη με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στην ΑΑΔΕ ενώ εργαζόμενοι με πολυετή εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται.
  3) Νέοπροσληφθέντες εργαζόμενοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά με ή χωρίς συνάφεια με τη θέση τοποθέτησης, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία τους αποδίδεται το σχετικό επίδομα και ταυτόχρονα ξεκινάνε από υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια όχι από ΜΚ 1 σε σχέση με αυτόν που δεν έχει μεταπτυχιακό.
  4) Λογιστές και Ορκωτοί ελεγκτές με πολυετή εμπειρία στο χώρο έχουν αποφοιτήσει από το 2ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και το Μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της ΑΑΔΕ ως μεταπτυχιακά. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο φορολογικό δίκαιο είναι καθόλα συναφές με τις δραστηριότητες της ΑΑΔΕ στο οποίο να σημειώσουμε ότι διδάσκονται όλες οι φορολογίες και διδάσκουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών (αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ισότιμα με τα άλλα μεταπτυχιακά του ΟΠΑ).
  5) Η θέση που τοποθετούνται οι νεοπροσληφθέντες και οι ευθύνες που αναλαμβάνουν από τη πρώτη μέρα στην υπηρεσία (δεν είναι όπως στον ιδιωτικό τομέα βοηθός, φωτοτυπίες κτλ) δεν είναι συνάρτηση του μισθού που τους καταβάλει μηνιαίως η ΑΑΔΕ. Έχουμε περιπτώσεις συναδέρφων με μεταπτυχιακά, με προϋπηρεσία προηγούμενη στο δημόσιο να καταλαμβάνουν θέση στο πρωτόκολλο και νεοπροσληφθέντες σε ελεγκτικά κέντρα, προληπτικό έλεγχο κτλ και οι μεν πρώτοι να λαμβάνουν 900+ ευρώ και οι δεύτεροι με πολλές ευθύνες και με κίνδυνο της ζωή τους να λαμβάνουν 734 ευρώ. Έχουμε περιπτώσεις νεοπροσληφθέντων στην ίδια υπηρεσία που ο προϊστάμενος βλέπει τα ουσιαστικά προσόντα και αναθέτει δύσκολες υποθέσεις ενώ αυτός που έχει το μεγαλύτερο μισθό λόγω των παραπάνω δύο ανισοτήτων (προϋπηρεσία στο δημόσιο και μεταπτυχιακά) είναι βοηθός και έχουμε και τις περιπτώσεις που νέοι πριν τον 10/2018 λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, έχουν και μεταπτυχιακό με ή χωρίς αναγνωρισμένη προϋπηρεσία που τους ανατίθενται τουλάχιστον ίδιες εργασίες με αυτούς που δεν λαμβάνουν ΠΔ.
  6) Έχουμε ανισότητα στο τρόπο που κατανέμονται οι υπερωρίες τόσο μεταξύ υπηρεσιών της ΑΑΔΕ όσο και μεταξύ των συναδέρφων των ίδιων τμημάτων.
  Εκτός των ανωτέρω έχουμε το παράπονο των παλιών που λαμβάνουν την Π.Δ. γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικά αναγνωρίσιμη και κάθε φορά που ανεβαίνουν κλιμάκιο μειώνεται το πληρωτέο γιατί το ποσό της προαγωγής που συμψηφίζει τη ΠΔ γίνεται συντάξιμο και συνεπώς υπόκειται σε κρατήσεις ΕΦΚΑ 20% και έχουμε και τους εργαζομένους της 1Γ/2017 οι μοναδικοί στους 11 χιλ περίπου εργαζομένους της ΑΑΔΕ που εκπαιδεύτηκαν τη ΦΟΤΑ με κόστος μεγαλύτερο από τις καθαρές αποδοχές τους και οι μοναδικοί που δεν εισέπραξαν ευρώ προκαταβολικά μελλοντικές αυξήσεις γιατί στην ουσία η ΠΔ αυτό ήταν και παραμένει.

  Να σημειώσουμε στην ΑΑΔΕ αυτοί που δεν λαμβάνουν την ΠΔ το μεγαλύτερο μέρος προέρχονται από το γραπτό διαγωνισμό 1γ/2017 (548 άτομα πριν τις παραιτήσεις). Ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που λαμβάνουν την ΠΔ περίπου 11 χιλ. άτομα.
  Με το ειδικό, ενώ περιμέναμε ο νομοθέτης να απαλείψει τις ανισότητες θέτοντας ως βασικό μισθό τουλάχιστον στο πρώτο ΜΚ το υπάρχον πλέον το ποσό της ΠΔ (επίτευξη ισότητας και το ποσό είναι ασήμαντο σε σχέση με το έργο της ΑΑΔΕ), εισάγοντας επιδόματα θέσης και τοποθετώντας τα κατάλληλα άτομα στις θέσεις αυτές ώστε να επιτευχθεί το έργο της και ταυτόχρονα να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταπτυχιακών, εργασιακής εμπειρίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στη συνέχεια να συνδέσει πριμ παραγωγικότητας με αξιολόγηση ώστε να δώσει κίνητρα στο προσωπικό της (εφόσον θεσπίσει αντικειμενικό σύστημα μέτρησης-συντελεστές δυσκολίας ανά υπόθεση, αριθμός υποθέσεων που διεκπεραιώνονται κτλ) επίδομα επικινδυνότητας γιατί δεν εκτελούν όλοι τα ίδια καθήκοντα κτλ. διαβάζουμε για ένα ειδικό που εγγυάται τους μισθούς που λαμβάνουν σήμερα όσοι έχουν ΠΔ ακόμα και αν τοποθετηθούν σε θέση με το χαμηλότερο επίδομα και κατανοούμε με το άρθρο 11 ότι τους επιδοτεί και το 20% των ασφαλιστικών εισφορών. Μιλάμε για ένα ειδικό κατάφωρα ΆΔΙΚΟ και ΑΝΙΣΟ για όσους υπηρετούν στην ΑΑΔΕ από τον 10/2018.
  Διευκρινίζω αυτό το ειδικό για επιδόματα θέσης τουλάχιστον μέχρι το ποσό της ΠΔ διευρύνει την ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων γιατί μπορεί το μικτό ποσό του επιδόματος να είναι ίδιο για παλιό και νέο αλλά με μια ουσιαστική διαφορά το 20% των ασφαλιστικών κρατήσεων ο παλιός θα την επιδοτηθεί από την απομένουσα ΠΔ ενώ ο νέος που δεν έχει ΠΔ θα την επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου και επιπρόσθετα διατηρείται η ανισότητα της μη αναγνώρισης εργασιακής εμπειρίας ιδιωτικού τομέα (με συνάφεια).
  Πρακτικά ο παλιός σε θέση με επίδομα 100 ευρώ θα πάρει πληρωτέο 100 ευρώ ο νέος χωρίς ΠΔ θα πάρει πληρωτέο το πρώτο χρόνο 48 ευρώ {100*60 (μειωμένο το επίδομα θέσης το πρώτο χρόνο κατά 40%)-60*20% (ασφαλιστικές εισφορές)} και το τρίτο χρόνο 80 ευρώ (δεν έχω βάλει την επίδραση του φόρου) αρά ποτέ ο νέος χωρίς ΠΔ δεν θα πάρει τα χρήματα που λαμβάνει ο παλιός με τη ΠΔ.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 10:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

  Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα εφόσον υπάρχει συνάφεια ΚΑΙ για την μισθολογική εξέλιξη. Είναι παράλογο και άδικο να μην αναγνωρίζεται αν και συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:14 | Θ.Δ

  α) Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε να αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα εφόσον υπάρχει σχετική συνάφεια.

  β)Το ύψος της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης δεν αποτελεί κίνητρο καθώς είναι ελάχιστο, ενώ οι ανάγκες στις υπηρεσίες για υπερωριακή απασχόληση είναι μεγάλες.

  γ)Είναι ασαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση . Η αξιολόγηση είναι μια απαιτητική διαδικασία και ο σχεδιασμός της πρέπει να είναι τέτοιος που να διασφαλίζει ότι δεν θα αποτελέσει μια τυπική, ανούσια διαδικασία.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:06 | ΚΜ

  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία της μη αναγνώρισης της συναφούς προϋπηρεσίας που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παράλογο να αναγνωρίζεται οποιουδήποτε είδους προϋπηρεσία(ακόμη και εντελώς άσχετης) από οποιοδήποτε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και η απολύτως συναφής προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα να μην αναγνωρίζεται στην απόδοση αντίστοιχων κλιμακίων.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 20:05 | Νίκη Σαρρη

  Στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με αρ. προκήρυξης 1Γ/2017 συμμετείχαν χιλιάδες επιστήμονες (κυρίως νομικοί και οικονομολόγοι) και όσοι πέτυχαν τελικά το διορισμό τους έχουν αυξημένα τυπικά και αποδεδειγμένα (γραπτός διαγωνισμός) ουσιαστικά προσόντα που επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν στην ΑΑΔΕ !
  Τα προσόντα τους αυτά αναγνωρίστηκαν στις υπηρεσίες και έτσι απασχολούνται σήμερα σε νευραλγικές θέσεις ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και σε μεγάλα Ελεγκτικά Κέντρα.
  Είναι αντισυνταγματικό στην ίδια θέση να υπάρχουν διαφορετικοί μισθοί και επιπλέον δεν είναι δίκαιο για νέους επιστήμονες που θέλουν να προσφέρουν στην υπηρεσία να αντιμετωπίζονται και’ αυτόν τον τρόπο !

  ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 16:51 | Katerina


  Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν.4569/2018 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘMΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΕΞΟMΟΙΩΝΟΝΤΑΙ µΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ MΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1.11.2011 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ MΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗMΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η MΕΤΑΤΑΧΘΕΙ µΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗMΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟMΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ, ΣΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟMΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΟMΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗMΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗMΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟMΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ΚΑΤ’ ΕΦΑΡMΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓMΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, MΕ ΔΕΔΟMΕΝΟ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝ ΟMΟΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ µΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙMΗ ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ.
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ Ν.4605/2019 ΦΕΚ Α 52 – 01.04.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν.4569/2018 ΦΕΚ A 179 – 11.10.2018, ΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.9.2018 ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

  Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να εδραιώσει μια κατάφωρη και εγνωσμένη αδικία εις βάρος των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που διορίστηκαν σε αυτή μετά τον ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11-10-2018), σύμφωνα με τον οποίο χορηγήθηκε για τελευταία φορά η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σε όλους τους υπαλλήλους της. Οποιαδήποτε ρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη της την άνιση μεταχείριση αυτή δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Κατηγοριοποιεί το ίδιο το κείμενο τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ σε παλαιούς που λαμβάνουν την προσωπική διάφορα και σε νέους που δεν την λαμβάνουν, εκκινώντας από διαφορετική βάση και απαιτεί από τους νέους συναδέλφους να καταβάλουν πολλαπλή προσπάθεια για να εξισωθούν με τους παλαιούς παρόλο που παράγουν την ίδια εργασία στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα.Η διάκριση αυτή και η παράβαση εν τέλει της συνταγματικής αρχής της ισότητας κατ’ άρθρο 4 παρ.1 Σ που εφαρμόζεται όταν αναφερόμαστε σε ίση αμοιβή για ίση εργασία στο δημόσιο τομέα, διαταράσσει προφανώς την εύρυθμη λειτουργία στην υπηρεσία και την συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων, ενώ δημιουργεί ισχυρό αντικίνητρο για τους νέους υπαλλήλους να σταδιοδρομήσουν στην ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο να μην αποδέχονται τον διορισμό τους πολλοί διοριστέοι που ανέμεναν να επιλυθεί η αδικία της μη χορήγησης της προσωπικής διαφοράς από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μέχρι την στιγμή που κλήθηκαν για διορισμό. Ειδικότερα, στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με αρ. προκήρυξης 1Γ/2017 συμμετείχαν χιλιάδες επιστήμονες (κυρίως νομικοί και οικονομολόγοι) και όσοι πέτυχαν τελικά το διορισμό τους έχουν αυξημένα τυπικά και αποδεδειγμένα (γραπτός διαγωνισμός) ουσιαστικά προσόντα που επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν στην ΑΑΔΕ αντί να φύγουν για το εξωτερικό, αποφεύγοντας το λεγόμενο brain drain. Τα προσόντα τους αυτά, όμως, αναγνωρίστηκαν στις υπηρεσίες και έτσι απασχολούνται σήμερα σε νευραλγικές θέσεις ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και σε μεγάλα Ελεγκτικά Κέντρα. Για αυτό το λόγο θα έπρεπε να περιβάλλονται με εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και έναντι των τρίτων, οι οποίοι θα τους θεωρούν ευεπίφορους σε επηρεασμό λόγω των εξαιρετικά χαμηλών αποδοχών τους. ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 22:54 | Γιάννης Αδαμόπουλος

  Το νέο Ειδικό Μισθολόγιο είναι μία ευκαιρία να απαλειφθούν οι στρεβλώσεις του υπάρχοντος ενιαίου Μισθολογίου.
  Όπως έχουν αναφέρει και σχεδόν όλοι στα σχόλια με το ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-7-2016) αναγνωρίστηκε στους δημοσίους υπαλλήλους προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα (έως και 7 χρόνια), η οποία ωστόσο αφορούσε ΜΟΝΟ την βαθμολογική εξέλιξη και όχι την Μισθολογική.
  Με την υπάρχουσα κατάσταση παραβιάζεται (χωρίς να είμαι νομικός) το άρθρου 4 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ παράγραφος 1 «Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.» και 2 «Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.».
  Εφόσον λοιπόν έχουν όλοι οι Έλληνες ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα έπρεπε οι προερχόμενοι από Ιδιωτικό τομέα να αξιολογούνται επί ίσοις όροις με τους υφιστάμενους του Δημοσίου, δηλαδή η αναγνώριση της συναφούς προϋπηρεσίας θα έπρεπε να γίνεται για ΟΛΑ τα έτη (όχι μόνο για 7) αλλά και ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ, όχι μόνο βαθμολογικά.
  Αν θέλει η ΑΑΔΕ να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό, με αξιόλογες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία από τον Ιδιωτικό Τομέα θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσει αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, και ξανά λέω ότι το Ειδικό Μισθολόγιο είναι μία τέτοια ευκαιρία.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 09:44 | Κωνσταντινος

  Στην μισθολογική ωρίμανση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα βάσει του ΠΔ 69/2016.

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 23:14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία της μη αναγνώρισης της συναφούς προυπηρεσίας που προέρχεται απο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παράλογο να αναγνωρίζεται οποιουδήποτε είδους προυπηρεσία(ακόμη και εντελώς άσχετης) απο οποιοδήποτε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και η απολύτως συναφής προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα να μην αναγνωρίζεται στην απόδοση αντίστοιχων κλιμακίων. Δηλαδή, με τί λογική σε κάποιον που ήταν διοικητικό προσωπικό σε ένα νοσοκομείο και εκτελούσε καθήκοντα γραμματείας να του αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας του ως μισθολογικά κλιμάκια στην Α.Α.Δ.Ε, ενώ σε κάποιον ο οποίος στον ιδιωτικό τομέα ήταν λογιστής να μην του αναγνωρίζονται? Ας αξιολογηθεί η δουλειά των συναδέλφων που είχαν προυπηρεσία συναφή στον ιδιωτικό τομέα. Ένας λογιστής, ένας ορκτωτός ελεγκτής, ένα στέλεχος μίας ιδιωτικής επιχείρησης, πόσο πιο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στο ελεγκτικό έργο? Τουλάχιστον ας αναγνωριστούν τα 7 έτη που μοριοδοτήθηκαν απο το Α.Σ.Ε.Π κατά τη διαδικασία πρόσληψής μας. Μην απαξιώνετε την εμπειρία και τα χρόνια που εργάστηκαν συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι άδικο να εργάζεσαι 15 χρόνια ως οικονομολόγος και μισθολογικά να εξομοιώνεσαι με έναν εργαζόμενο που μόλις τώρα εισέρχεται στον εργασιακό στίβο.
  Ευχαριστώ

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 22:03 | Γιαννης

  Είναι ανάγκη για λόγους αξιοκρατίας, ισονομίας και κινήτρων η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Αφού γίνεται μια προσπάθεια να χτιστεί ένα σύστημα επιστημονικά και ουσιαστικά ορθολογικό, ας γίνει επιτέλους εξαρχής σε μια σωστή βάση.

 • 14 Νοεμβρίου 2020, 13:29 | Αντωνία Σούγλα

  Η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που έχει αποκτήθει στον ιδιωτικό ή ακόμα και σε κάποιες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως δημόσιες επιχειρήσεις κεφ β’ ν. 3429/2005 (Α’314), εφόσον βέβαια η προϋπηρεσία αυτή κρίνεται σχετική (επαρκής απόδειξη γι αυτό είναι η αξιολόγηση και μοριοδοτηση από το ΑΣΕΠ κατά τη διαδικασία επιλογής για διορισμό) κάθε άλλο παρα εξαλειφει τις στρεβλώσεις μεταξύ συναδέλφων και ενισχύει τη διακριτική μεταχείριση τους. Παράλληλα η Διοίκηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις συσσωρευμένες γνώσεις και την εμπειρία τους χωρίς να την πληρώνει… Επιπροσθετα ένας από τους λόγους υιοθέτησης ενός ειδικού μισθολογιου είναι και η ουσιαστική διαφοροποίηση του από το ισχυον ενιαίο μισθολόγιο και όχι απλά η αλλαγή της ονομασίας των επιδομάτων/παροχων ή η εξασφάλιση της «εθελοντικης» προσχώρησης των εργαζομένων σε ένα σύστημα αξιολόγησης. Για τους λόγους αυτούς αλλά και στα πλαισια της αρχης της ισης μεταχειρισης, θεωρω ότι θα πρέπει να αναγνωριστει στους υπαλλήλους, κατά την ένταξη τους σε ΜΚ, καθε σχετικη προϋπηρεσία, ανεξάρτητα από το φορέα από τον οποίο αυτή αποκτήθηκε (δημόσιο ή ιδιωτικό).

 • 14 Νοεμβρίου 2020, 10:51 | Θ. Μ.

  Προκειμένου να προσελκύσει η Α.Α.Δ.Ε στελέχη με εξειδίκευση και από τον Ιδιωτικό Τομέα, καλό θα ήταν να αναγνωρίζεται και μισθολογικά η προυπηρεσία σε συναφής κλάδους (και όχι μόνο 7 έτη βαθμολογικά), όπως για παράδειγμα, η προυπηρεσία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με συγκεκριμένη εξειδίκευση, είτε για θέσεις οικονομικών κλάδων (π.χ. εφοριακών – ελεγκτών), είτε για θέσεις Τ.Π.Ε για τους κλάδους Πληροφορικής.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 20:14 | Αμαλία

  Προσθήκη παραγράφου 5 για την μισθολογική αναγνώριση των υπαλλήλων με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί η συνάφεια της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα με τα αντικείμενα και δη υπαλλήλων που προέρχονται από ελεγκτικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών με πολυετή εμπειρία σε φορολογικούς/τακτικούς ελέγχους, άνω των 7 ετών.
  Επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης όλων εκείνων των υπαλλήλων που προσληφθήκανε με το Γραπτό Διαγωνισμό της Προκήρυξης 1Γ/2017 και εν συνεχεία εκπαιδευτήκανε και αξιολογηθήκανε από την ΦΟΤΑ. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα οδηγήσουν αναπόφευκτα τους νεότερους συναδέλφους σε φυγή από τους κόλπους της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερα αυτούς που διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και τίτλους σπουδών με απήχηση στην αγορά (π.χ. Επαγγελματικοί Τίτλοι Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ACCA).Η μισθολογική εξομοίωση θα επιτευχθεί μόνο με την κοινή αφετηρία όλων των υπαλλήλων μέσω της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς. Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τις ειδικές αμοιβές, τα βραβεία επίτευξης στόχων ως μέσα κινητοποίησης των υπαλλήλων αυτά θα μπορούσαν να λάβουν χώρα μόνο σε δεύτερη φάση και συμπληρωματικά. Η βάση όμως για όλους τους υπαλλήλους θα πρέπει να είναι κοινή και είναι η προσωπική διαφορά.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 18:16 | Έφη

  Στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και καινοτόμου συστήματος αμοιβών ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών συνεκτιμά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τη γνώση και την εμπειρία και επιθυμεί την προσέλκυση αλλά ακόμη παραπάνω τη διατήρηση στους κόλπους της νέων, ικανών και ταλαντούχων στελεχών, θα περίμενε κανείς να δει επιτέλους ένα stop στην κατάφωρη αδικία της μη μισθολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να εισαχθούν οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου που θα αναγνωρίζουν την αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα εμπειρία/προϋπηρεσία όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και μισθολογικά και άνευ ανώτατου ορίου ετών.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 17:17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

  Προσληφθηκα στην ΑΑΔΕ με το γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2017 (7.500 διαγωνιζόμενοι και αυξημένος βαθμός δυσκολίας). Εχω εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 19 χρόνια εκ των οποίων 15 σε ελεγκτική εταιρεία. Ο μισθός ήταν τον πρώτο χρόνο με τις κρατήσεις νεοπροσληθέντος 734 ευρώ επί 12 και τώρα στο 2ο χρόνο 808 ευρώ επί 12 ενώ συναδέρφος που προσληφθήκαμε μαζί λαμβάνει 900 ευρώ γιατί του αναγνωρίστηκε η προυπηρεσία (άσχετη σε δημοτική επιχείριση). ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ παραμένει αυτή η ΑΔΙΚΙΑ (να προσθέσω ότι με τη συμπλήρωση του 2ου έτους αναγνωρίζεται μια 7 ετία βαθμολογικά και όχι μισθολογικά. 2) Αξιολογηση: ΕΓΏ και όσοι μπήκαμε με την 1γ/2017 αξιολογηθήκαμε μέσα σε ένα έτος 5 φορές (δύο γραπτές, δύο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και μια προφορική εξέταση) και είδαμε όσοι είμασταν στη ΦΟΤΑ το πως αντιλαμβάνονται οι προιστάμενοι των υπηρεσιών σε όλη Ελλάδα την αξιολογήση και πως εκμεταλλέυτηκαν τα προσόντα μας. Δεν μας φοβίζει η αξιολόγηση. Με αυτό το Ειδικό μισθολόγιο δεν προσελκεύεις έμπειρα στελεχη πόσο δε από τον ιδιωτικό τομέα ας μεινουν να πατάξουν την φοροδιαφυγή αυτοι που βολεύονται στην καρέκλα των 734 ευρώ με χαρτί και μολύβι το έτος 2020. Εστιάστε στον εφοδιασμό με εργαλεια τελευταίας τεχνολογίας όσους είναι ικανούς να δουλεψουν και όχι βάσει αρχαιότητας, ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, εξαγωγή όλων των δηλωτικών σε τυποποιημένες φόρμες excel,καταργήστε τη γραφειοκρατία για την πρόσβαση στην πληροφορία μεταξύ των διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και τις χρονοβόρες διαδικασίες κοινοποίησης, τοποθετήστε στις θέσεις συναδέρφους βάσει ουστιαστικών προσόντων και δουλέψτε για την επίτευξη του οράματος της ΑΑΔΕ προσθέτοντας ταυτόχρονα στο όρομα της ΑΑΔΕ και την σχέση που θέλει να έχει και με ανθρώπινο δυναμικό της.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 14:43 | Στάθης Μαλτης

  Ένας από τους βασικούς λόγους της κατάθεσης του ειδικού μισθολογίου ΑΑΔΕ είναι η προσέλκυση έμπειρου και ικανού προσωπικού με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται έως 7 έτη για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ κι έχει προσμετρηθεί επίσης στη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Αυτή η προϋπηρεσία πρέπει να ληφθεί υπόψη και στη μισθολογική κατάταξη του εργαζομένου ώστε να δωθούν περισσότερα κίνητρα σε αξιόλογα στελέχη για την επιλογή της ΑΑΔΕ. Η μη αναγνώρισή της είναι ένας επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας αφού ήδη οι τιμές της αγοράς για άτομα με διδακτορικά ή μεταπτυχιακούς τίτλους είναι πολύ πιο πάνω από το Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 και υπολείπεται κι αρκετών συλλογικών συμβάσεων όπως των Μηχανικών.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 14:13 | Αντώνης

  Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό ή με συμβάσεις έργου προσμετρήθηκε από τον ΑΣΕΠ για να προσλάβετε ειδικό επιστημονικό προσωπικό αλλά στο δημόσιο ξεκινάμε από το κλιμάκιο 1. Αυτό είναι κατάφορη αδικία για μας που αφήσαμε δουλείες με καλύτερο μισθό για να έρθουμε στην ΑΑΔΕ. Αν θέλετε να μην έχετε διαρροές και να γίνετε θελκτικοί από επιστήμονες της ελεύθερης αγοράς πρέπει να το λάβετε υπόψη.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:45 | Βαγγέλης

  Με το ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-7-2016) αναγνωρίστηκε στους δημοσίους υπαλλήλους προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα (έως και 7 χρόνια), η οποία ωστόσο αφορούσε ΜΟΝΟ την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αναγνωριστεί και μισθολογικά εφόσον βέβαια κριθεί ότι υφίσταται συνάφεια με το σημερινό αντικείμενο εργασιών. Στα πλαίσια ενός σύγχρονου συστήματος αμοιβών ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να εισαχθούν οι σχετικές τροποποιήσεις.