Άρθρο 12 – Ελάχιστα όρια αποδοχών

1.Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύψουν, κατά την αρχική κατάταξη ή σε τυχόν μετακινήσεις για οποιαδήποτε αιτία σε νέα Θ.Ε., συνολικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος την προηγουμένη ημέρα από την ισχύ του παρόντος, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική.
2.Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1 κατά την αρχική κατάταξη δεν λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα παραμεθορίου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αμοιβή του άρθρου 11 του παρόντος σε ποσοστό 20%.
3. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1 σε τυχόν μετακινήσεις για οποιαδήποτε αιτία σε νέα χαμηλότερη Θ.Ε. δεν λαμβάνονται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, η οικογενειακή παροχή, το επίδομα παραμεθορίου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αμοιβή του άρθρου 11 του παρόντος σε ποσοστό 20%.
4. Σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης υπαλλήλου από άλλον φορέα προς την Α.Α.Δ.Ε., ο υπάλληλος λαμβάνει αποδοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που προκύψουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος πριν τη μετακίνησή του, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της νέας προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, η οικογενειακή παροχή, το επίδομα παραμεθορίου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αμοιβή του άρθρου 11 του παρόντος σε ποσοστό 20%.
5. Η προσωπική διαφορά του παρόντος συμψηφίζεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση διαμόρφωσης του ύψους των αποδοχών κάτω του ορίου της παρ. 1, η προσωπική διαφορά προσαρμόζεται αναλόγως.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:56 | Kostis

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:47 | Β. Μ.

  Το νομοσχέδιο «Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.» που θα τεθεί προς ψήφιση συνεχίζει την αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/201, και την οποία λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την 11η Οκτωβρίου του 2018, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του ν. 4569/2018. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα λαμβάνουν ό,τι τους αναλογεί με βάση τη θέση εργασίας που έχουν χωρίς όμως να λάβουν την προσωπική διαφορά.

  Σε περίπτωση που υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας και οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές είναι μικρότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο τότε θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλαδή οι αποδοχές τους δε θα μειωθούν. Ακόμα και οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν ή θα αποσπαστούν στην Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη διαφορά, εάν οι αποδοχές τους είναι χαμηλότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο.

  Το νέο ειδικό μισθολόγιο είναι κατάφωρα άδικο για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες.

  Στους υπαλλήλους που δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά ανήκουν και οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στον απαιτητικό γραπτό διαγωνισμό της προκήρυξης 1Γ/2017. Κατάφεραν να διακριθούν σε πάρα πολύ απαιτητικές εξετάσεις και τοποθετήθηκαν στις θέσεις που προβλεπόταν από το ΑΣΕΠ, αφού παρακολούθησαν το υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εννιάμηνης διάρκειας στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Οι αποδοχές των νεοδιορισθέντων του γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2017 είναι πάρα πολύ χαμηλές της τάξης των 737 ευρώ χωρίς μεταπτυχιακό ή 794 ευρώ με μεταπτυχιακό και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία σε σχέση με το αν ο υπάλληλος υπαγόταν στην προσωπική διαφορά που είναι ίση περίπου με 1250 ευρώ. Οι χαμηλές αποδοχές δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες και δε διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των νεοδιορισθέντων. Οι ανωτέρω ήταν η πρώτη σειρά που επωμίστηκε όλο το κόστος για την υποχρεωτική εκπαίδευσή της και είναι και πάλι αυτή που θα επωμιστεί την άδικη και αναιτιολόγητη μισθολογική ανισότητα.

  Με το νέο ειδικό μισθολόγιο δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά. Έτσι θα εξακολουθούν να υπάρχουν υπάλληλοι ιδίων καθηκόντων που αντιμετωπίζονται άνισα μισθολογικά.

  Η μη καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, επειδή εισάγει ανόμοια αντιμετώπιση προσώπων που τελούν σε απολύτως όμοιες συνθήκες. Επιτακτικό και επείγον αίτημά μας αποτελεί η νομοθετική επίλυση της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς και εξομοίωσης των μισθών των υπαλλήλων μετά την 11/10/2018 με όλους τους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την ψήφιση του «Ειδικού Μισθολογίου». Είναι ευκαιρία με το ειδικό μισθολόγιο να εξαλειφθεί αυτή η ανισότητα και η αδικία και όλοι να εκκινούν από την ίδια αφετηρία.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:57 | ΧΠ

  Η χορήγηση ίδιων αποδοχών σε όσους υπηρετούν υπό τις ίδιες συνθήκες κρίνεται αυτονόητη.
  Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις και υπάλληλοι δύο ταχυτήτων ειδικά όταν ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα.
  Η αρχή της ισότητας επιτάσσει «ίση αμοιβή για ίση εργασία».

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:55 | ΓΡ

  Στην πιο κρίσιμη εποχή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής όπου υπάρχει εντατικοποίηση των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής, σε ένα κλίμα προσπαθειών συντονισμένης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, το ελληνικό κράτος θέτει σε πρώτη γραμμή τους υπαλλήλους με τον ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΣΘΟ των 734 ευρώ, αρνούμενο να χορηγήσει ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΗΝ 11/10/2018 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ.. Η αδικία αυτή είναι γνωστή σε όλες τις κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται καθολικά το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάστασή της ΑΔΙΚΙΑΣ επιδιώκεται η διαιώνισή της, εφόσον η έννοια της προσωπικής διαφοράς διατηρείται στο άρθρο 11 του υπό διαβούλευση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πλην των νεοδιόριστων, ήτοι όσων τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018.
  Πλέον, θεωρείται πρωτοφανές η εξουσιοδότηση σε Διοικητή να ορίζει μισθολόγιο υπαλλήλων.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:14 | Λεμονιά Π.

  Το σχέδιο νόμου που θα τεθεί προς ψήφιση εισάγει αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα λαμβάνουν ό,τι τους αναλογεί με βάση τη θέση εργασίας που έχουν χωρίς όμως να λάβουν την προσωπική διαφορά.
  Η μη καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, επειδή εισάγει ανόμοια αντιμετώπιση προσώπων που τελούν σε απολύτως όμοιες συνθήκες. Επιτακτικό αίτημά μας αποτελεί η νομοθετική επίλυση της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς και εξομοίωσης των μισθών πριν την ψήφιση του «Ειδικού Μισθολογίου».

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:43 | Βασίλης

  Στην πιο κρίσιμη εποχή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής όπου υπάρχει εντατικοποίηση των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής, σε ένα κλίμα προσπαθειών συντονισμένης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, το ελληνικό κράτος θέτει σε πρώτη γραμμή τους υπαλλήλους με τον ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΣΘΟ των 734 ευρώ, αρνούμενο να χορηγήσει ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΗΝ 11/10/2018 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ.. Η αδικία αυτή είναι γνωστή σε όλες τις κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται καθολικά το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάστασή της ΑΔΙΚΙΑΣ επιδιώκεται η διαιώνισή της, εφόσον η έννοια της προσωπικής διαφοράς διατηρείται στο άρθρο 11 του υπό διαβούλευση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πλην των νεοδιόριστων, ήτοι όσων τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018.
  Πλέον, θεωρείται πρωτοφανές η εξουσιοδότηση σε Διοικητή να ορίζει μισθολόγιο υπαλλήλων.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:15 | Σ

  ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΜΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 1Γ/2017.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΕΟΙ ΑΝΡΩΠΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΟΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 734 ΕΥΡΩ ΕΝΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1250 ΕΥΡΩ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:30 | Γιάννης Σ.

  Σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σε μια εποχή διαρκούς εντατικοποίησης των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, το ελληνικό κράτος ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥΣ υπαλλήλους με τον πενιχρό μισθό των 734 ευρώ,
  ΟΛΟΙ τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό και
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Τους ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ,ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ , ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ αρνούμενο να χορηγήσει ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ !!
  ΚΑΙ ΠΩΣ δικαιολογείται η δυσμενής μεταχείριση των νεοδιόριστων η οποία έρχεται σε ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:46 | ΜΙΝΑ Κ.

  Οι πεντακόσιοι σαράντα οκτώ επιτυχόντες (548) έδωσαν ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΜΟΛΙΣ το 4,4%!!!
  ΟΛΟΙ τους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Είναι επαγγελματίες υψηλότατου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ επιπέδου και κατέχουν μοναδική για τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ από την ΑΓΟΡΑ, με σημαντική καριέρα προτού πετυχουν στις εξετάσεις και προσληφθούν.

  Εκτιμάτε πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να αμείβονται με Ετήσιο Μ.Ο. και σε σχέση με τον ιδιωτικό με 700-800 ευρώ!;
  Επισης εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να προσβάλλονται τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα τους για ίση αμοιβή για κάθε υπάλληλο που παρέχει όμοια εργασία.»
  Εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ ένας νεοδιοριζομενος της 1/Γ θα πάρει τα χρήματα των παλαιών σε 10 κλιμάκια δηλαδή το λιγότερο 16-20 χρόνια !!!! ;;;;

 • Άρθρο 12: Θα πρέπει να υπάρξει σαφέστατη διατύπωση σχετικά με τις μετακινήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον μεταξύ περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, ώστε να προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ποσό των ελαχίστων αποδοχών δεν θα πέσει σε επίπεδα πριν την εφαρμογή του νόμου, ούτε άμεσα ούτε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
  Μπορεί να προκύπτει φαινομενικά αύξηση των ακαθάριστων αποδοχών και επομένως των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών, αλλά καμία αύξηση για τα μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων, αφού ακόμα και το 20% της ειδικής αμοιβής του άρθρου 11 που εξαιρείται θα χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμιση για τις αυξημένες κρατήσεις. Επίσης η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση θα σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά δεν θα θεωρείται συντάξιμη.

  Διατηρείται η διαφοροποίηση στους μισθούς μεταξύ νέων και παλιών υπαλλήλων, αφού οι νέοι υπάλληλοι θα χρειαστούν χρόνια για να προσεγγίσουν τους μισθούς των παλαιότερων συναδέλφων παρά το γεγονός ότι θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα.
  Δεν προκύπτουν με παραδείγματα οι μισθοί του κάθε υπαλλήλου, μετά την εφαρμογή του νόμου.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:23 | Αναστασία Σ.

  Παγιώνεται η Προσωπική Διαφορά για τους παλιούς υπαλλήλους, κατοχυρώνεται συνταξιοδοτικά (και καλώς) αλλά για κάποιο λόγο οι νέοι συνάδελφοι δεν το δικαιούνται, δεν το παίρνουν ενώ κάνουν την ίδια εργασία. Τιμωρούνται για κάτι; Μιλάμε για ανθρώπους που πέρασαν από διαδικασία γραπτού διαγωνισμού για να μπουν στην ΑΑΔΕ, δεν είναι κομματικοί διορισμοί. Και διαρρέει η διοίκηση ότι θα δουν μια μικρή αύξηση από 01/01/2020 άρα πρέπει να είναι χαρούμενοι και να σταματήσουν να διεκδικούν όσα δικαιούνται; Η ίδια η ΑΑΔΕ οδηγεί στην έξοδο όσους κάλεσε να την υπηρετήσουν μετά από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ!!! Αν περάσει αυτό το μισθολόγιο θα δείτε ότι μετά από μερικά χρόνια μικρό ποσοστό από τους διορισθέντες της 1Γ θα παραμένουν στην ΑΑΔΕ…

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:14 | Αργυρώ Ι.

  Η παγίωση με νόμο της διαφορετικής μισθολογικής μεταχείρισης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων σε σχέση με συναδέλφους τους, οι οποίοι παρέχουν εργασία με ταυτόσημο αντικείμενο, υπό τους αυτούς όρους και επωμιζόμενοι τις ίδιες ευθύνες στο βαθμό που δεν υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, όπως λ.χ. τα έτη υπηρεσίας όχι μόνο εισάγει κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας η οποία -όχι ως απλή προγραμματική διακήρυξη ή πολιτική αρχή αλλά ως διάταξη αυξημένης τυπικής ισχύος με δεσμευτικό για το νομοθέτη περιεχόμενο- επιτάσσει την όμοια μεταχείριση των όμοιων και την ανόμοια των ανόμοιων, αλλά κυρίως αποτελεί αντικίνητρο για τον νεοεισερχόμενο υπάλληλο, ο οποίος έχει διάθεση να εισφέρει τα μέγιστα στη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ με μια λέξη είναι το συναίσθημα που περιγράφει την αντίδραση όλων των νεοδιορισθεντων, οι οποίοι προσέβλεπαν με προσμονή στην άρση της υφιστάμενης αδικίας μέσω του ειδικού μισθολογίου. Πολλοί από αυτούς εύλογα βλέπουν πλέον ως μόνη λύση την παραίτηση.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:39 | Γιώργος Τ.

  Το παρόν προσχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ καταστέλλει κατ’ αρχήν κάθε έννοια της αρχής περί συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες. Δε λήφθηκαν όπως προβλέπεται υπόψιν οι ολοκληρωμένες προτάσεις των συλλογικών οργάνων που εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον έχουν επεξεργαστεί και προπαρασκεύασαν τις βάσεις για ένα δίκαιο μισθολογικό σύστημα που θα επιλύει τις όποιες μισθολογικές ανισότητες και αδικίες. Το παρόν προσχέδιο προβλέπει αυθαίρετα όπως έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς άνισης μισθολογικής μεταχείρισης ιδιαιτέρως των νεοδιόριστων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που ενώ έχουν διοριστεί ή είναι διοριστέοι μετά την 11/10/2018, εκκινούν από διαφορετική μισθολογική βάση διαιωνίζοντας τη μισθολογική ανισότητα. Δεν προβλέπεται καν μάλιστα στο προσχέδιο η μισθολογική εξομοίωσή τους από το χρόνο διορισμού στην υπηρεσία με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς σε ένα άρθρο όπως θα μπορούσε κάλλιστα να προβλεφθεί, καταβάλλοντας με νόμο την προσωπική διαφορά υπέρ όλων. Αντιθέτως προάγει με επικοινωνιακά τρικ την αύξηση του μισθού ως συντάξιμες αποδοχές και ως αύξηση στην ονομαστική αξία του μισθού. Παραβλέπει δε το πρόβλημα που υφίσταται στη βάση του «πληρωτέου» μισθού για τους νεοδιόριστους και διοριστέους υπαλλήλους. Πρακτικά το «πληρωτέο» όμως είναι αυτό που οδήγησε και οδηγεί στη μη αποδοχή του διορισμού ή στην αδυναμία παραμονής στην ΑΑΔΕ για καθαρά βιοποριστικούς λόγους των υπαλλήλων της καθώς εισπράττουν το ντροπιαστικό για τα προσόντα τους ποσό των 734 ευρώ καλούμενοι να υπηρετήσουν ακόμη και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους σε θέσεις ευθύνης! Οι υπάλληλοι της νέας γενιάς με αυξημένα τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και εξειδικευμένες γνώσεις που προηγουμένως ήταν η ελίτ του ιδιωτικού τομέα και που επέλεξαν να συνεισφέρουν με την αποδοχή διορισμού τους στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ζητάνε πρωτίστως την άμεση μισθολογική εξομοίωση με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς που θεσμοθετήθηκε από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, την ανακοπή του Brain Drain για να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην ΑΑΔΕ με διάθεση να προσφέρουν ώστε να μην αναγκαστούν να αποχωρήσουν ακόμη και στο εξωτερικό όπως έπραξαν πολλοί στο παρελθόν για οικονομικούς λόγους. Η προσωπική διαφορά είναι πάγιο και δημοκρατικό αίτημα των περίπου 1000 νεοεισερχόμενων και διορισμένων υπαλλήλων, η μη απόδοσή της αδικεί κατάφορα τον κοπιαστικό αγώνα ετών και την προσπάθειά τους να εισέλθουν σε έναν «πρότυπο» οργανισμό του δημοσίου, τον πιο κομβικό στη διαμόρφωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, καταλαμβάνοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η ίση αντιμετώπιση, τα ίσα δικαιώματα μεταξύ συναδέλφων υπαλλήλων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προσόντων, κοινωνικών παροχών, επιδομάτων και παλαιότητας κρίνονται αυτονόητα. Καταστρατηγούνται όμως με το παρόν προσχέδιο στο βωμό της αυξημένης εισπραξιμότητας απαιτήσεων και φορολογικών εσόδων. Εισάγονται μεσαιωνικές πρακτικές σε εργασιακό καθεστώς ατομικού μισθού βάσει αποδοτικότητας που προβλέπει μάλιστα υποκειμενικά κριτήρια συνολικά, αδιαφανείς διαδικασίες προαγωγής ατόμων σε θέσεις, άγνωστες ειδικές αμοιβές, αδιαφανή αξιολόγηση και υπερεξουσίες στο Διοικητή της ΑΑΔΕ να πράττει κατά το δοκούν έχοντας ομήρους τους εργαζομένους που αποκαλούνται μάλιστα και «στελέχη». Ο μισθός του «στελέχους», ενιαίος και αδιαίρετος όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας, καταστρατηγείται ως έννοια στο παρόν προσχέδιο. Ο διαχωρισμός εργαζομένων σε υπαλλήλους διαφορετικών ταχυτήτων, η μεροληψία, η διαφθορά και ο διχασμός που προάγεται στο προσχέδιο για μία θέση, μία ειδική αμοιβή, μία αξιολόγηση δεν έχει προηγούμενο και θα πρέπει στη βάση του και ως σύνολο να εξεταστεί ακόμη και η νομιμότητά του. Παρακαλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το προσχέδιο νόμου το οποίο στη βάση του θέτει αντισυνταγματικά κριτήρια για την μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, αντιβαίνει στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και στις αρχές του δικαίου και το οποίο θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τη φυγή από την ήδη υποστελεχωμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ ακόμη μιας νέας γενιάς υπαλλήλων που έχει διοριστεί μέσω αντικειμενικών κριτηρίων αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό καθώς τόσο οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ αλλά και της μετέπειτα εκπαίδευσης έχουν αυξημένο κόστος και είναι χρονικά χρονοβόρες. Η μισθολογική εξομοίωση μέσω της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου με τους συλλογικούς φορείς της ΑΑΔΕ από την αρχή. Τα ατομικά και αδιαφανή μισθολογικά κριτήρια βρίσκουν και θα βρίσκουν αντίθετους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και δεν πρόκειται να επιτύχουν ούτε την επιθυμητή από τη Διοίκηση αποδοτικότητα ούτε την αποδοχή τους στο μέλλον.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:36 | Μαρ

  Η μισθολογική διαφοροποίηση υπαλλήλων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα με μοναδικό γνώμονα το χρόνο της πρόσληψης (οπότε και ορισμένοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά) αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους ως ανήκοντες σε δυο κατηγορίες. Μάλιστα οι νέοι υπάλληλοι που έχουν εκπαιδευτεί με πολύμηνο σεμινάριο από την ΦΟΤΑ θεωρούνται β´ κατηγορίας υπάλληλοι, επομένως υποαμοίβονται. Όχι μόνο λοιπόν δεν τηρείται η συνταγματική αρχή της ισότητας της αμοιβής επί παρεχόμενης ίδιας υπηρεσίας αλλά και η ειδική εκπαίδευση -την οποία επωμίστηκαν οι υπάλληλοι με δικά τους έξοδα- θεωρείται άνευ σημασίας.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:58 | Β.Κ

  Το νομοσχέδιο για το ειδικο μισθολογιο της ΑΑΔΕ είναι αόριστο ως προς τηδιαμόρφωση των αμοιβών και των ΠΘΕ. Είναι αντισυνταγματικο (αρχη ισοτητας αρ. 4 Σ) ότι αποκλείει τους διορισθέντες με γραπτο Πανελλήνιο διαγωνισμό της 1γ/2017 από την προσωπική διαφορά.
  Απαράδεκτη η άνιση μισθολογική μεταχείριση υπαλλήλων που προσφέρουν εργασία ίσης αξίας

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 10:19 | Παντελής Μ.

  Η ψήφιση ειδικού μισθολογίου ΠΡΙΝ αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία εις βάρος των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν μετά τις 11/10/2018 αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αδικημένων συναδέλφων στο κράτος. Ένας εργαζόμενος που προσφέρει εργασία ίδιας ποιότητας και ίσης αξίας με αυτή των συναδέλφων του αλλά αμοίβεται κατά πολύ λιγότερο δεν έχει κίνητρο αφοσίωσης και απόδοσης και αναζητά συνεχώς τρόπο διαφυγής από αυτό το εργασιακό περιβάλλον μέσω κάποιας «μεταγραφής», κάτι που μπορεί να σημαινει παραίτηση από την συγκεκριμένη δημόσια θέση, συμμετοχή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς κλπ. Επιπλέον το εργασιακό κλίμα μεταξύ συναδέλφων που προσφέρουν ίση εργασία αλλά είναι άνισα αμοιβόμενοι πυροδοτεί εκρήξεις και δεν βοηθάει στην αποδοτικότητά τους, γεγονός που εν τελεί βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Ερωτάται, λοιπόν, πώς οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα στοχεύσουν στην είσπραξη δημοσίων εσόδων και στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ΟΤΑΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ; ΠΡΙΝ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ωστε να αποκατασταθεί το δημοκρατικό δικαίωμα μας για ίση αμοιβή προς ισάξια εργασία.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 09:35 | Αλεξάνδρα Τ.

  Στον πιο κρίσιμο τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σε μια εποχή διαρκούς εντατικοποίησης των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, σε ένα κλίμα προσπαθειών συντονισμένης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, το ελληνικό κράτος ρίχνει στη μάχη νέους υπαλλήλους με τον πενιχρό μισθό των 734 ευρώ, αρνούμενο να χορηγήσει ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΗΝ 11/10/2018 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ. Πρέπει να καταργηθεί άμεσα αυτή η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ η οποία οδηγεί στην ύπαρξη υπαλλήλων δύο ταχυτήτων και ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών που αφορούν στα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα. Η αδικία αυτή είναι γνωστή σε όλες τις κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται καθολικά το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάστασή της ΑΔΙΚΙΑΣ επιδιώκεται η διαιώνισή της, εφόσον η έννοια της προσωπικής διαφοράς διατηρείται στο άρθρο 11 του υπό διαβούλευση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πλην των νεοδιόριστων, ήτοι όσων τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018. Ποια η συνταγματικότητα αυτού του άρθρου; Επί του παρόντος άρθρου ερωτάται πώς δικαιολογείται η δυσμενής μεταχείριση των νεοδιόριστων η οποία έρχεται σε ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 09:35 | Αντωνης Π.

  Ένα νομοσχέδιο που ευαγγελίζεται την καινοτόμα και δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας των στελεχών της ΑΑΔΕ, καταλήγει να παγιώνει την αδικία της μη απόδοσης της προσωπικής διαφοράς στους νεοδιόριστους υπαλλήλους της. Η απάντηση ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα δοθεί κάποια αύξηση μισθού, δεν απαντά στο γιατί κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και του κράτους δικαίου εν γένει θα συνεχίσει να υφίσταται η άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και η κατάταξη τους σε παλαιούς και νέους. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 08:40 | Μαρια Π

  Με λυπη διαπιστωνω οτι αυτο που ισχυει στους υπολοιπους φορεις του Δημοσιου ισχυει και στην ΑΑΔΕ που ειναι ανεξαρτητη αρχη υποτιθεται με αξιες (αξιοκρατια, αμεροληψια, διαφανεια): Οσο λιγοτερο δουλευει κανεις τοσο περισσοτερο αμειβεται… Γραφεται εδω στα σχολια «Ιση αμοιβη για ιση εργασια» που σε καμια περιπτωση δεν μπορει να αντιπροσωπευει υπαλληλους που διοριστηκαν με εναν τοσο απαιτητικο διαγωνισμο ΑΣΕΠ (1Γ/2017), με πολυετη εμπειρια στον ιδιωτικο τομεα σε ελεγκτικες εταιριες και υψηλα τυπικα προσοντα. Τετοιοι υπαλληλοι σαφως πιο καταρτισμενοι και εξοικειωμενοι με τις νεες τεχνολογιες απο τους μεγαλυτερους σε ηλικια υπαλληλους μπορουν να ειναι πιο αποδοτικοι (να βγαζουν δηλαδη σε λιγοτερο χρονο περισσοτερη δουλεια) και πιο αποτελεσματικοι. Η τεχνολογικη προοδος της ΑΑΔΕ εξαρταται απο τους νεοδιοριστους που μπορουν να υποστηριξουν ολες τις νεες εφαρμογες που θελετε να ξεκινησουν να λειτουργουν στο εγγυς μελλον. Μην ειστε αδικοι, δωστε τους την αμοιβη που τους αξιζει, μην υποτιματε την νοημοσυνη τους, ειναι πανεξυπνοι ανθρωποι και με την πρωτη ευκαιρια θα φυγουν αφου με το παρον μισθολογιο δεν τους δινετε κανενα κινητρο για να μεινουν…

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 03:10 | EN

  Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να εδραιώσει μια κατάφωρη και εγνωσμένη αδικία εις βάρος των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που διορίστηκαν σε αυτή μετά τον ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11-10-2018), σύμφωνα με τον οποίο χορηγήθηκε για τελευταία φορά η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σε όλους τους υπαλλήλους της. Οποιαδήποτε ρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη της την άνιση μεταχείριση αυτή δεν μπορεί να ειναι αποδεκτή. Είναι προφανές οτι ο διαχωρισμός των υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες, των παλιών που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά και των νέων που δεν τη λαμβάνουν αποτελεί κατάφωρη αδικία εφόσον δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων που λαμβάνουν διαφορετική αμοιβή για ίδια εργασία στις ίδιες συνθήκες. Αποτελεί δηλαδή ακραία άδικη διάκριση οποία παραβιάζει τελικά τη συνταγματική αρχής της ισότητας κατ’ άρθρο 4 παρ.1 Σ που εφαρμόζεται όταν αναφερόμαστε σε ίση αμοιβή για ίση εργασία στο δημόσιο τομέα. Σήμερα ο μισθός νεοδιόριστου υπαλλήλου ειναι 733€ ενώ ο πρώτος μισθός του υπαλλήλου που λαμβάνει την προσωπική διαφορά ανέρχεται περίπου στα 1.250€. Είναι προφανές ότι μια τέτοια άδικη μεταχείριση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εφόσον θα καταστρέψει το κλίμα συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων και θα υποσκάψει το ηθικό των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων οι οποίοι θα λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερη αμοιβή για την επιτέλεση των ίδιων καθήκοντων με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Δεδομένου ότι το νεοεισερχόμενο προσωπικό της ΑΑΔΕ είναι το πιο δυναμικό κομμάτι της και αποτελείται απο επιστήμονες με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με πολλά έτη προϋπηρεσίας και εμπειρίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η εφαρμογή αυτού του μισθολογίου θα είναι καταστροφική για την παραγωγικότητα και το μέλλον της υπηρεσίας, όσο και για τη δυνατότητά της να προσελκύσει ικανά στελέχη. Αν δεν επιλυθεί αυτή αδικία θα προκληθεί κύμα αποχωρήσεων απο τις υπηρεσίες και η ΑΑΔΕ θα στερηθεί ένα εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο κομμάτι του δυναμικού της που θα μπορούσε υπο άλλες συνθήκες να αποτελέσει τη βάση για την ανανέωση της Αρχής και την υπέρβαση των παθογενειών του παρελθόντος. Οποιαδήποτε ρύθμιση μισθολογίου πρέπει να γίνει στη βάση της εξασφάλισης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς για όλους ανεξαιρέτως.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 01:06 | Ελένη

  Οι επιτυχόντες του αυξημένης δυσκολίας γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1Γ/2017, με ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα και προυπηρεσία ετών, αφού επομίστηκαν οι ίδιοι τα έξοδα της εκπαίδευσης τους στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, λαμβάνοντας εδώ και ένα χρόνο χαμηλές αποδοχές, ήλπιζαν τουλάχιστον στην χορήγηση της προσωπικής διαφοράς πριν την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου ώστε η εκκίνηση να πραγματοποιείται από την ίδια βάση για όλους τους υπαλλήλους.
  Το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, αντι να επιλύει αυτήν την μισθολογική ανισότητα, φαίνεται να την παγιώνει καταστρατηγώντας την θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας που επιτάσσει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Επιφέρει τη συνέχεια της ακατανόητης και άδικης διάκρισης των υπαλλήλων με κριτήριο αποκλειστικά την ημερομηνία διορισμού τους. Είναι απογοητευτικό.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 01:50 | Ν.

  Το νέο μισθολόγιο διατηρεί την αδικία και την μισθολογικη ανισότητα στους νεοδιοριστους υπαλλήλους.Ολοι οι υπάλληλοι πρέπει να ξεκινούν από τη ίδια βάση καθώς προσφέρουν την ίδια εργασία για την ίδια θέση. Η μη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς ενισχύει τις ανισότητες στο μισθολογικο τομέα και αποτελεί αντικίνητρο για τους νέους υπαλλήλους να συνεχίσουν να υπηρετούν στην υπηρεσία καθώς οι απολαβές θα συνεχίσουν να είναι χαμηλές.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 01:17 | Κωνσταντίνος Π.

  Το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων, αλλά αντίθετα, το επιτείνει και το παγιώνει, παραβιάζοντας ευθέως την αρχή της ισότητας κατ’ άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς και το άρθρο 22 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

  Είναι απολύτως άδικο για μας τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ να παρέχουμε την ίδια εργασία, στις ίδιες συνθήκες και με τα ίδια (ή και περισσότερα) προσόντα και οι αποδοχές μας να είναι κατά πολύ χαμηλότερες από αυτές των παλαιών συναδέλφων μας (ήτοι διορισθέντων προ της 11/10/2018).

  Δώσαμε μεγάλο αγώνα για να πετύχουμε στον εν λόγω απαιτητικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καλύψαμε εξ ιδίων το κόστος της διαμονής μας στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσουμε το υποχρεωτικό πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης στη Φορολογική Ακαδημία, διάρκειας 9 μηνών, αξιολογηθήκαμε και εντός αυτής με γραπτές και προφορικές εξετάσεις τρεις φορές και εν τέλει τοποθετηθήκαμε στις θέσεις μας, πιστεύοντας ότι οι κόποι και η αξία μας θα ανταμειφθούν με όρους δικαιοσύνης και ισότητας. Αντ’ αυτών, το εν λόγω νομοσχέδιο διαιωνίζει και ενισχύει την αδικία, κατηγοριοποιώντας μισθολογικά τους υπαλλήλους σε παλαιούς και νέους.

  Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της αδικίας είναι η άμεση απόδοση της προσωπικής διαφοράς και σε εμάς τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της 1Γ/2017, προκειμένου να ξεκινάμε όλοι οι υπάλληλοι από την ίδια μισθολογική αφετηρία.

  Δώστε μας κίνητρο να μείνουμε στην ΑΑΔΕ και να προσφέρουμε. Το δικαιούμαστε και το αξίζουμε.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 00:17 | Ν.Μ

  Επίλυση των ανισοτήτων με το ειδικό; Πώς; Με αμοιβή που τελεί υπό αίρεση, δεν καθορίζεται καν και δεν θα είναι ίση με αυτή που παίρνει ένας εργαζόμενος που λαμβάνει σήμερα την ΠΔ;
  Αποδοστε την προσωπική διάφορα στους υπαλλήλους που δεν την λαμβάνουν ώστε να εκκινουμε από το ίδιο σημείο τηρουμένων των αναλογιών όλοι και μετά θεσπιστε οποίο επίδομα πολύπλοκης θέσης και κίνητρο επίτευξης στόχων θέλετε.
  Τίμια και απλά. Η εντιμότητα είναι απλή εξάλλου.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 00:50 | Ιωαννα

  Πρέπει να λυθεί πάση θυσία το θέμα της ανισότητας των μισθών ατόμων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο. Δημιουργεί ήδη ένα κλίμα αντιπαραγωγικο και αναχρονιστικό έχοντας δημιουργήσει υπαλλήλους δύο ταχυτήτων εκατέρωθεν αδιάφορους για επίτευξη στόχων. Οι μεν δεν αποκτούν κανένα κίνητρο με το νέο σχέδιο και οι δε έχουν καταλάβει ότι δε θα ανταμειφθούν ίσα και δίκαια για τις προσπάθειες τους. Αυτό φαίνεται από τον όγκο των σχολίων άλλωστε. Κανένας υπάλληλος που αμείβεται κατά 20% λιγότερο από το διπλανό του δεν θα σπεύσει να πετύχει στόχους. Θα σπευσει να γυρίσει στον ιδιωτικό τομέα για να πάρει δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 23:56 | Χ.

  Με το αρ.12 η αδικια μεταξυ των υπαλληλων της ΑΑΔΕ παραμενει κ ενισχυεται. Υπαλληλοι που κανουν την ιδια δουλεια, υπο τις ιδιες συνθηκες, στα ιδια γραφεια και θα πληρωνονται διαφορετικα. Δυστυχως αυτο δν δινει κινητρο στους νεους συναδερφους να μεινουν και να παλεψουν για την υπηρεσια.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 22:30 | Γεωργια Μ.

  Το προταθέν αρθρο χρήζει επανασχεδιασμού καθως προωθεί μισθολογική διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων που δικαιούνται την προσωπική διαφορά και των νεοπροσληφθέντων (αυτοι που προσελήφθησαν με τον ΑΣΕΠ 1Γ/2017 και μετα) που δεν έχουν κατοχυρώσει την προσωπική διαφορα. Τέτοια διάκριση αποτελεί καταστρατήγηση μίας απο τις θεμελιώδους αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρι «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_el).

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 20:15 | Ευαγγελία

  Με λύπη παρατηρούμε ότι δεν αποκατάσταθηκε η αδικία μη χορήγησης της προσωπικής διαφοράς στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της 1Γ/2017,οι οποίοι προσληφθηκαν με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, εκπαιδευτηκαν επί εννέα μήνες, δοκιμάστηκαν επιτυχώς με περαιτέρω γραπτές και προφορικές εξετάσεις και στη συνέχεια τοποθετηθηκαν στις υπηρεσίες τους. Είναι απαράδεκτο, αντισυνταγματικο και αναξιοκρατικο να μη λαμβάνει την προσωπική διαφορά η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων,οταν, αντιθετα, αυτή χορηγείται σε υπαλληλους που είναι τοποθετημένοι στην ίδια υπηρεσία και ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους νεοεισερχόμενους.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 20:59 | Χρήστος Τ.

  Σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας η προσωπική διαφορά χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ με τις σχετικές νομικές διατάξεις του Ν.4569/2018. Συνεπώς, η μη χορήγηση της έκτοτε σε όσους υπηρετούν υπό τις ίδιες συνθήκες, σε όμοια καθήκοντα, κλάδους και ειδικότητες και εργάζονται μαζί με παλαιότερους συναδέλφους- οι οποίοι αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, επειδή απλώς έτυχε να αναλάβουν υπηρεσία πριν από τις 11.10.2018- θα διατηρήσει την υφιστάμενη αδικία και ανισότητα γεγονός που παραβιάζει τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 19:08 | Εύη Τ.

  Κατ’ αρχήν η μη απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της ΑΑΔΕ αποτελεί κατάφωρη αδικία και παραβίασης της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας. Αλλά πέραν αυτού, το νομοσχέδιο είναι προβληματικό και θολό σε πολλά σημεία και θεωρώ ότι ουδόλως θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους σκοπούς που υποτίθεται ότι επιδιώκει. Πολλοί συνάδελφοι θα εξαναγκαστούν σε παραίτηση ή θα επιδιώξουν μετάταξη.

 • Η όποια διαφορά διατηρείται ως προσωπική, πριν την ισχύ του παρόντος, ενώ στη συνέχεια, το ποσό της προσωπικής διαφοράς εξαρτάται από το κάθε Π.Θ.Ε. εξασφαλίζοντας ότι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι από άλλη υπηρεσία δεν θα λαμβάνουν λιγότερα χρήματα απ’ ότι είχαν ως μισθό εκεί.
  Οι νέοι υπάλληλοι δεν διευκρινίζεται αν θα πάρουν προσωπική διαφορά, πέρα από την ειδική αμοιβή του άρθρου 11.
  Ακολουθείται η ίδια πρακτική του συμψηφισμού, για όσους έχουν προσωπική διαφορά,με αποτέλεσμα καμία μισθολογική αύξηση επί της ουσίας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 17:17 | Π.Σ.

  Με τους μισθούς που προτείνονται στο παρόν, η συμπεριφορά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους υπαλλήλους της δεν διαφέρει στο ελάχιστο απο την συνήθη τακτική που ακολουθείται χρόνια τωρα στην Ελλάδα της κρίσης απο τους «αξιότιμους» εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αναζητούν προσωπικό αρτια εκπαιδευμένο, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και για το οποίο προτίθενται να πληρώσουν μόνο μισθούς πείνας, την στιγμή που οι ίδιοι αμείβουν τον εαυτό τους πλουσιοπάροχα. Φυσικά, σε ΑΥΤΟΥΣ δεν φτάνουν οι μισθοί που δίνουν στους εργαζμένους τους.
  Γιατί με τους μισθούς που προτείνονται για τους νέους υπαλληλους, κανένας δεν θα μπορούσε να προσφέρει στον εαυτό του και την οικογένεια του μια αξιοπρεπή διαβίωση, σήμερα.
  Αντι ο δημόσιος τομέας -ευρύς ή στενότερος, όπως θέλετε πείτε το- να δείχνει τον δρόμο προς μια πιο δίκαιη κοινωνία, εμφανίζεται-άκουσον!- να τραβάει πρώτος μπροστά στον αγώνα για την εξαθλίωση του εργαζομένου.
  Χωρίς υπερβολές, για εξαθλίωση πρόκειται, οι μισθοί που μοιράζονται τα τελευταια χρόνια στην Ελλάδα και στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα, είναι μια πρόταση για να πάμε πίσω, όχι μπροστά. Και η ΑΑΔΕ εμφανίζεται να χαιδεύει τους εργοδότες στο κεφάλι και να λέει, «καλά κάνετε, συνεχίστε έτσι, θα σας αντιγράψω και εγώ..»
  Οι προτάσεις του Ειδικού μισθολογίου είναι προσβολή για τους κόπους όλων όσων μετά από προσπάθειες ,απογοητεύσεις, πείσμα ενάντια στις πιθανότητες, καταφέραμε, χωρίς την υποστήριξη κανενός, παρά μόνο του προσωπικού μας μόχθου να επιτύχουμε στον διαγωνισμό της 1Γ/2017.
  Ας μην μας κάνει λοιπόν εντύπωση το brain drain, και ας πιστέψτουν οι αρμόδιου οτι αυτοί οι ίδιοι το προκαλούν, και απο τον ιδιωτικό και απο τον δημόσιο τομέα. Και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, αφού ο δημόσιος τομέας αρνείται να δώσει το παράδειγμα της δίκαιης αμοιβής για την εργασία.
  Γιατί ποιός άλλος θα δείξει τον δρόμο της σωστής διαχείρισης των επιχειρήσεων, οταν αυτοί οι ίδιοι αρνούνται να επενδύσουνε στο προσωπικό τους, την κινητήριο δύναμη, κάθε εγχειρήματος, η οποία σε συνδυασμό με άρτιο (και ανύπαρκτο για την ώρα) τεχνικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να παραγάγει κέρδος, και στην περίπτωσή μας να εξασφαλίσει τα πολύπόθητα έσοδα-καύσιμο για την Ελληνική κοινωνία;
  Προφανώς και πρόκειται να υπάρξουν παραιτήσεις απο εξαιρετικά άξιους υπαλλήλους, οι οποίοι άφησαν μεν τον ιδιωτικό τομέα για το δημόσιο,θεωρώντας οτι θα τους υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες, δεδομένου οτι θα φέρουν μαζί τους ασυναγώνιστη τεχνογνωσία, φρόντισαν όμως, και πολύ σωστά, να μην κλείσουν εντελώς την πόρτα, προκειμένου να είναι σε θέση να επιστρέψουν, εάν νιώθουν οτι δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
  Και στο τέλος το μόνο που θα μείνει στην ΑΑΔΕ θα είναι, συνοφρυωμένοι υπάλληλοι, διχόνιες και κακές συνεργασίες, κι οι υπεύθυνοι ακόμα θα προβληματίζονται και θα αναρωτιούνται γιατί το δημόσιο αντιμετωπίζεται με απαξίωση απο την υπόλοιπη κοινωνία…

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:13 | Ελενη Κ

  Το νέο μισθολόγιο ενώ αναμενόταν να επιλύσει τις αδικίες που προυπήρχαν και να θέσει τέλος στην άνιση μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων διαψεύδει τις προσδοκίες συνεχίζοντας να διαχωρίζει μισθολογικά τους υπαλλήλους όχι ανάλογα με την παραγωγικότητα και τη θέςη ευθύνης που κατέχουν αλλά με κριτήρια τυχαία και άδικα, όπως ο χρόνος διορισμού του καθενός. Βλέπουμε λοιπόν εργαζόμενους στην ίδια θέση με τα ίδια προσόντα να αμείβονται διαφορετικά με μόνο κριτήριο οτι διορίστηκαν με διαφορά 2 ετών. Η αντισυνταγματική αντιμετώπιση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων το μόνο που θα επιφέρει είναι απογοήτευση και αποθάρρυνση του νέου και καταρτισμένου προσωπικού που θέλει να προσελκύσει η Ααδε, καθιστώντας μοναδική και αναπόφευκτη επιλογή την μετακίνηση σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή ακόμη και την παραίτηση. Επιπλέον, με τη θεσμοθέτηση άνισης αμοιβής αναπόφευκτα θα οξυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων , σε έναν χώρο όπου η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:36 | Χρύσα

  Όλοι οι υπάλληλοι εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, είτε νέοεισερχόμενοι, ειτε οι ήδη διοριζομενοι, είτε ΠΕ, ΔΕ,ΤΕ,… Το γνωρίζεται όλοι,
  Η Π.Δ, παραμένει έως έχει και κανένα πρόβλημα δεν λύνει.
  Τίποτε το ουσιαστικό δεν έγινε με το Ειδικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ.
  Η ειδική αμοιβή δεν είναι για όλους τους συναδέλφους, ενώ η Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται για όλους.
  Για την ακρίβεια δημιουργεί την μέγιστη διχόνοια μεταξύ των συναδέλφων και όχι την ομαδικοτητα και συνεργασία που απαιτειται για την μέγιστη αποδοτικοτητα και επιτυχία των στόχων της ΑΑΔΕ.
  Ολοι εμείς που εργαζόμαστε στις κατά τόπου υπηρεσίες γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντική και ουσιαστική είναι η συνεργασία και η ομόνοια μεταξύ των συναδέλφων.
  Το Ειδικό Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ μόνο άδικο μπορεί να χαρακτηριστεί.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:55 | ΓΒ

  Αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί πρώτα η αδικία της μη χορήγησης της προσωπικής διαφοράς στους νεοδιόριστους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που δεν τη λαμβάνουν και μετά να τεθεί σε εφαρμογή το Ειδικό Μισθολόγιο, το οποίο θα ξεκινά για όλους από την ίδια βάση. Διαφορετικά θα παγιωθεί η καταπάτηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας άρα και της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είμαι και εγώ ένας από τους νεοδιόριστους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1Γ/2017 και γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας φτάσαμε στον διορισμό μέσα από έναν ιδιαιτέρως απαιτητικό διαγωνισμό και είμαστε άτομα με αυξημένα προσόντα και μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (δυστυχώς ούτε αυτή αναγνωρίζεται), επίσης είμαστε οι μόνοι που εκπαιδευτήκαμε στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία για 9 μήνες με δικά μας έξοδα. Βιώνουμε καθημερινά την αδικία της χαμηλότερης αμοιβής για ίση εργασία λόγω της μη απόδοσης σε εμάς της προσωπικής διαφοράς και αγανακτούμε καθώς μέσα από το Ειδικό Μισθολόγιο αυτή η αδικία θα παγιωθεί και θα είμαστε πάντα υπάλληλοι Β κατηγορίας με χαμηλότερο μισθό και πολλές φορές παραπάνω προσόντα από υπαλλήλους που ήδη τη λαμβάνουν. Αν αυτό δεν είναι κατάφορη αδικία τότε τι είναι;;;Παρακαλούμε για άμεση απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους πριν το Ειδικό Μισθολόγιο διαφορετικά οι παραιτήσεις αξιόλογων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ θα αποτελέσει μονόδρομο.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:13 | Αναστασία Σ.

  Το ειδικό μισθολόγιο επιτείνει και δεν επιλύει το ζήτημα της μισθολογικής διαφοράς και των υπαλλήλων δύο ταχυτήτων στην ΑΑΔΕ. Είναι αξιοπερίεργο πώς κάτι τόσο οφθαλμοφανές με μικρό δημοσιονομικό αποτύπωμα και ξεκάθαρο συνταγματικό έρεισμα αντί να επιλύεται οριστικά διαιωνίζεται, προκαλώντας επιπρόσθετα προβλήματα σε μια τόσο σημαντική Δημόσια Αρχή. Υποχρεωτικά θα λυθεί από τα Δικαστήρια, όμως η διχόνοια και οι έριδες που θα δημιουργήσει ενδοϋπηρεσιακά θα παραμείνουν και θα υποσκάπτουν την αποτελεσματική λειτουργία της ΑΑΔΕ για χρόνια.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:59 | Γρηγορης B

  Απογοήτευση.

  Είναι ο μόνος χαρακτηρισμός που μπορώ να δώσω σε αυτό το άρθρο αλλά και το νομοσχέδιο γενικότερα.

  Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι κανείς δεν τήρησε τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους νεοδιοριστους της 1Γ/2017.

  Το πρόβλημα είναι ότι με το νομοσχέδιο αυτό καθίσταται ξεκάθαρο ότι ο μόνος δρόμος προς μια αξιοπρεπή διαβίωση για τους νεοδιοριστους συνάδελφους και τις οικογένειές τους είναι είτε να ξαναγυρίσουν στον ιδιωτικό τομέα είτε να κυνηγήσουν συμπληρωματικό εισόδημα παράλληλα της εργασίας τους με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Αν αυτό ενδιαφέρει την ηγεσία της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Οικονομικών δεν το γνωρίζω.

  Γνωρίζω όμως ότι έτσι εξαπλώνεται ή διαφθορά που τόσο θέλουμε να πατάξουμε. Πρώτα από ανέχεια και μετά από συνήθεια.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 00:48 | Βασιλική

  Αυτό που επιτυγχάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12, είναι η άνιση μισθολογική μεταχείριση εις βάρος των νέων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο αυτό, οι παλαιότεροι συνάδελφοι που έχουν πάρει ήδη την ΠΔ, την διατηρούν είτε δεχτούν την αξιολόγηση τους, είτε όχι. Ενώ οι νεοδιοριστοι υπάλληλοι που δεν έχουν πάρει την ΠΔ, προκειμένου να φτάσουν μελλοντικά στο ποσό αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να δεχτούν την αξιολόγηση τους, αλλιώς θα αρκεστουν μόνο στον βασικό μισθό! Ιδιαιτέρως δε, οι νεοδιοριστοι της 1Γ/2017 έχουν ήδη αξιολογηθεί, αφενός από τον ΑΣΕΠ, καθώς πέρασαν τον γραπτό διαγωνισμό και αφετέρου από την 9μηνη θεωρητική και πρακτική άσκηση στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό, νέοι υπάλληλοι που έχουν ήδη κριθεί δύο φορές για να δουλέψουν στην ΑΑΔΕ, να αντιμετωπίζονται με τέτοιον άνισο τρόπο ενώ προσφέρουν την ίδια εργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους!

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 00:36 | Μιχάλης Κ.

  Το νέο μισθολόγιο υποτίθεται ότι θα επιλύσει τη στρέβλωση της προσωπικής διαφοράς, την οποία όμως διατηρεί συνεχίζοντας την αδικία σε βάρος των νέων υπαλλήλων που δεν τη λαμβάνουν παρά το γεγονός ότι έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν την ίδια εργασία με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Ιδανικά θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο βασικό μισθό και να αποδοθεί σε όλους τους υπαλλήλους.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 19:52 | Γιάννης Κ.

  Οποιαδήποτε συζήτηση για Ειδικό μισθολόγιο πρέπει να ξεκινάει από την ίδια βάση για τους πάντες είτε είναι ΑΑΔΕ , είτε ΥΠ.ΟΙΚ., είτε άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες που έπαιρναν και παίρνουν την Προσωπική Διαφορά (ΠΔ). Δεν νοείται, λοιπόν, επ’ ουδενί και στο παρόν νομοσχέδιο να δημιουργούνται υπάλληλοι πολλών ταχυτήτων, μισθολογικά και βαθμολογικά. Καταστρατηγείται η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισότητας όσον αφορά την αμοιβή μεταξύ των εργαζομένων.
  Πρώτα, να αποκατασταθεί η μισθολογική αδικία της ΠΔ μεταξύ των συναδέλφων και μετά να μπει σε συζήτηση το ειδικό μισθολόγιο, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να ξεκινάμε δίκαια από την ίδια μισθολογική αφετηρία.
  Εξάλλου το κόστος χορήγησης της ΠΔ είναι αρκετά μικρό σε σύγκριση με άλλα έξοδα,κόστη,επιδόματα και παροχές που χορηγούνται από την Πολιτική Αρχή σε ήσσονος σημασίας υπηρεσίες και δραστηριότητες. Να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό άμεσα και επιτακτικά.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 18:57 | Ευη Π.

  Η διάκριση που παγιωνεται με το παρόν άρθρο μεταξύ των διορισθεντων προ της 11ης-10-2018 και μετά από αυτήν, δεν έχει κανένα συνταγματικό έρεισμα. Συνιστά προδηλη αδικία για τους νέους υπαλλήλους της 1γ/2017, μιας από της πλέον προσοντουχες σειρές της ααδε. Πρόκειται για υπαλλήλους με πανεπιστήμιακους, μεταπτυχιακούς κ διδακτορικούς τιτλους, με πολυετή εργασιακη εμπειρία που κατά κοινή ομολογία ήδη έχουν φέρει νέα πνοή κ εχουν σηκώσει μεγάλο βάρος στις υπηρεσίες. Η ψηφιση του προτεινόμενο σχεδιου μισθολογικης ανισοτητας θα προκαλέσει αισθήματα ανθρωποφάγιας μεταξύ των υπαλληλων που κατά τα λοιπά παρεχουν ίσης ποιότητας κ ποσότητας εργασία. Το έργο μας είναι κρίσιμο για τους δημόσιονομικούς στόχους της χώρας, κ ακόμη περισσότερο στην παρούσα συγκυρία. Η ααδε δεν είναι μια οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, είναι η κρισιμοτερη υπηρεσία που θα στηρίξει το Κράτος στα χρόνια που έρχονται. Παρεχετε κίνητρα στους νέους υπαλλήλους, το δικαιούνται κ το αξίζουν. Μην καλλιεργείτε ανισοτητες κ εσωτερικές τρίβες στις υπηρεσίες.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 16:55 | Εύα

  Η μη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, παρότι εργάζονται στα ίδια αντικείμενα με τους παλαιότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι λαμβάνουν προσωπική διαφορά, έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, η οποία επιτάσσει «ίση αμοιβή για ίση εργασία».Επιπλέον, εξαιτίας των χαμηλών αποδοχών που λαμβάνουν τίθεται και θέμα επιβίωσης με συνέπεια η παραίτηση να αποτελεί τη μόνη διέξοδο. Συνεπώς, πριν από την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου, απαιτείται η αποκατάσταση αυτής της αδικίας και η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους μεταξύ των οποίων είναι και οι επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1Γ/ 2017, υπάλληλοι με αυξημένη κατάρτιση.